Skip links

Inwestycje w MŚP na Dolnym Śląsku – co musisz wiedzieć o projekcie?

Już 5 lipca bieżącego roku rusza nabór wniosków o dofinansowanie unijne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Dla firm MŚP z sektora produkcyjnego i usługowego, które działają na terenie subregionu wałbrzyskiego, to szansa na skuteczne pozyskanie środków na unowocześnienie prowadzonych przedsiębiorstw i wzmocnienie ich konkurencyjności. Kto ma największe szanse na dofinansowanie? Szczegóły w poniższym artykule! 

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – obszary wsparcia

Dolny Śląsk w zakresie innowacyjności wyróżnia się na mapie Polski, zajmując pod tym względem trzecie miejsce w skali kraju, zaraz po województwach mazowieckim i małopolskim. Stoi za tym duży potencjał gospodarczy i edukacyjny tego regionu, któremu towarzyszy wysoka jakość kapitału ludzkiego i duża liczba firm ukierunkowanych na rozwój i wdrażanie innowacji. Z tego powodu wsparcie unijne dla przedsiębiorstw z Dolnego Śląska stanowi istotny priorytet w planie wydatkowania środków z Funduszy Europejskich

W ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 przewidziane jest wsparcie inwestycyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (również w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego. Szansę na dofinansowanie mają firmy, które podejmują inwestycje zmierzające do rozbudowy przedsiębiorstwa poprzez jego dywersyfikację i unowocześnienie i – w rezultacie – zwiększenie stopnia jego konkurencyjności na rynku. Szczególnie pożądane będą projekty przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy (EPC)

Kluczowe wymagania programu

Aby projekt uzyskał dofinansowanie, musi wpisywać się w cel gospodarczy transformacji subregionu wałbrzyskiego wyszczególniony dokładnie w Programie FEDS 2021-2027 oraz TPST. Podstawowym założeniem jest aktywizacja gospodarcza oraz wzrost konkurencyjności firm działających na wskazanym obszarze. 

Możliwość dofinansowania mają także inwestycje produkcyjne podejmowane przez MŚP w zakresie tzw. inwestycji początkowej, która w praktycznym zastosowaniu może oznaczać: 

  • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, wzrostem zdolności produkcyjnej już istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzanie produktów dotychczas nieprodukowanych czy też zasadniczą zmianę w zakresie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu; 
  • lub nabycie aktywów będących własnością zakładu, który został zamknięty lub mógłby zostać zamknięty, jeśli zakup ten by nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Premiowane będą projekty, które:

  • przeciwdziałają zmianom klimatu i zawierają elementy ekoinnowacji (np. wykorzystanie OZE, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie);
  • doprowadzają do wzrostu zatrudnienia;
  • zakładają prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze subregionu wałbrzyskiego od co najmniej 2 lat przed datą ogłoszenia naboru;
  • wprowadzają innowację produktową lub procesową;
  • są zgodne z regionalną strategią inteligentnej specjalizacji;
  • są zgodne z listą projektów określonych w załączniku do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST).

Terminy naboru

Składanie wniosków w naborze do programu rozpocznie się 5 lipca 2023 r.  i potrwa do 4 sierpnia 2023 r. Instytucją zarządzającą jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP). Osoby zainteresowane dotacją mogą składać wnioski wyłącznie w formie elektronicznej w CST2021 – aplikacji WOD2021. 

Kto może wnioskować o dofinansowanie? 

Program skierowany jest do przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących projekty na obszarze subregionu wałbrzyskiego, w którego zakres wchodzą powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, ząbkowicki. 

Maksymalny poziom dofinansowania dla MŚP wynosi do 45% wydatków kwalifikujących do objęcia wsparciem unijnym. W przypadku średnich przedsiębiorstw próg ten obniża się do 35% kosztów kwalifikowanych. Natomiast alokacja przeznaczona na nabór to aż 137 700 000, 00 zł. 

Ważne jest również to, że w ramach tej edycji konkursu minimalna całkowita wartość  projektu musi wynieść 918 tys. złotych. Co warte zaznaczenia, już w przyszłym roku planowany jest tożsamy nabór wniosków, ale dla mniejszych projektów, których wartość tym razem nie przekroczy wspomnianej kwoty.  

Wykorzystaj Fundusze Europejskie do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa!

Jeśli Państwa firma poszukuje korzystnych możliwości rozwoju i działa na jednym ze wskazanych wyżej obszarów, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z Elpartners. Jako doświadczeni eksperci odpowiemy na Państwa pytania, zapewniając profesjonalną pomoc w prawidłowym sporządzeniu wniosku o dofinansowanie wraz z całą niezbędną dokumentacją projektową. 

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu: 573 454 379 lub adresem e-mail: info@elpartners.pl.