Skip links

Działalność badawczo – rozwojowa

Rozwój biznesu i sukcesywne zwiększanie poziomu jego innowacyjności to cel każdego przedsiębiorstwa, a także sposób na utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Nieustanne poszerzanie wiedzy, doskonalenie oferty i wypracowywanie rozwiązań na usprawnienie procesów firmowych wzmacnia pozycję przedsiębiorstwa, pozwala osiągać założone cele biznesowe i generować oczekiwane zyski. Budowanie potencjału do opracowywania własnego know-how to ważna oś rozwoju wielu rodzimych firm, w których zadanie to często realizuje się poprzez prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. 

Jako Elpartners od lat wspieramy inwestycje w infrastrukturę B+R i ich sprawną realizację, oferując naszym Partnerom profesjonalne zaplecze techniczne i naukowe niezbędne do efektywnego rozwoju ich biznesów. Mamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji na działalność badawczo-rozwojową i związanej z nią ulgi B+R, a współpracującym z nami firmom gwarantujemy kompleksową opiekę zgodną z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem przy wsparciu doradcy podatkowego.

Czym jest ulga na działalność badawczo-rozwojową?

Rozwój gospodarki w coraz większym zakresie determinowany jest przez stopień jej innowacyjności. Jednocześnie przedsiębiorcy, którzy inwestują w innowacje, mają możliwość skorzystania z preferencji podatkowych takich jak ulga na działalność badawczo-rozwojową. Dotyczy ona kosztów ponoszonych w związku z prowadzonymi pracami B+R.

Ulga B+R stanowi instrument fiskalny, pozwalający podatnikom PIT oraz CIT na dodatkowe odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. W zakres kosztów podlegających odliczeniu wchodzą przede wszystkim: 

 • koszty zatrudnienia pracowników;
 • koszty nabycia materiałów, surowców i sprzętu B+R niestanowiącego środka trwałego;
 • współpraca z podmiotami naukowymi;
 • użytkowanie aparatury naukowo-badawczej;
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R;
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawa ochronnego na wzór użytkowy;
 • ekspertyzy, opinie i usługi doradcze.

Dlaczego warto się o nią ubiegać?

Dzięki uldze B+R przedsiębiorcy, którzy zajmują się działalnością o charakterze badawczo-rozwojowym, mogą skutecznie zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe w podatku dochodowym PIT lub CIT. Co istotne, projekty B+R nie muszą zakończyć się sukcesem, aby poszczególni przedsiębiorcy mogli zaliczyć ich koszty do ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Należy bowiem pamiętać, że projekty tego typu obarczone są pewnym ryzykiem, a ich finalny rezultat często znajduje się pod znakiem zapytania. Niepowodzenie inicjatywy nie skutkuje jednak utratą możliwości skorzystania z ulgi B+R, która ma za zadanie przede wszystkim motywować rodzime przedsiębiorstwa do rozwoju technicznego i technologicznego, a tym samym polepszania ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. 

Kto może skorzystać z ulgi na projekty badawczo-rozwojowe?

Możliwość skorzystania z ulgi B+R nie dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw wytwórczych, ale w praktyce obejmuje każdą firmę prowadzącą działania, które są innowacyjne choćby na skalę ich biznesu. Działalność badawczo-rozwojowa prowadzona jest bowiem – w mniejszym lub większym zakresie – w każdym przedsiębiorstwie: od firm technologicznych, przez informatyczne, aż do wszelkiego rodzaju zakładów produkcyjnych. Wszystkie przedsiębiorstwa systematycznie pracują przecież nad usprawnieniem swoich biznesów tak, aby produkty były niezawodne, produkcja szybsza, a procesy lepiej zautomatyzowane. Co więcej, działalność badawczo-rozwojowa to zarówno wytwarzanie nowych produktów i usług, jak i dokonywanie zmian w już istniejących zasobach i dążenie do ich udoskonalania. Dlatego jeśli firma prowadzi projekty mające na celu opracowanie nowych lub ulepszenie istniejących procesów, usług czy produktów, przeprowadza testy, tworzy prototypy, stale poszukując obszarów do optymalizacji, warto sprawdzić, czy prowadzone działania oraz ponoszone koszty kwalifikują się do ulgi B+R. 

Elpartners, jako zespół doświadczonych ekspertów, może pomóc Państwa firmie w zidentyfikowaniu działalności B+R wewnątrz organizacji lub – w przypadku jej braku – w znalezieniu obszarów, w których można wdrożyć działania uprawniające do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Nasi specjaliści zajmą się również wszelkimi niezbędnymi formalnościami takimi jak prowadzenie ewidencji czy składanie stosownych deklaracji do odpowiednich organów podatkowych. Dzięki długoletniemu doświadczeniu staliśmy się ekspertem w poszukiwaniu możliwości zastosowania ulg podatkowych związanych z działalnością B+R i jesteśmy w stanie przeprowadzić całe przedsięwzięcie skutecznie i z korzyścią dla Państwa biznesu.

Działalność badawczo-rozwojowa – ustawy podatkowe

Pojęcie działalności B+R zostało szczegółowo zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na jej mocy działalność badawczo-rozwojową rozumie się jako działalność twórczą, w której zakres wchodzą badania naukowe oraz prace rozwojowe realizowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań. Prace z zakresu B+R mogą być finansowane z dotacji unijnych, a w ich obrębie wyróżnia się:

 • badania podstawowe o podłożu teoretycznym i eksperymentalnym, których celem jest pozyskanie wiedzy bez jej komercjalizowania;
 • badania przemysłowe, które są prowadzone w celu wykorzystania zdobytej wiedzy do opracowania i wdrożenia nowych produktów i usług lub znacznego ulepszenia już istniejących;
 • prace rozwojowe, których celem jest wykorzystanie posiadanej wiedzy do opracowania nowych lub ulepszenia wytworzonych produktów i świadczonych usług.

Przedsiębiorstwa, które nie posiadają dedykowanego działu B+R, mają niekiedy trudność ze zidentyfikowaniem w ich działalności obszarów, które w określonym stopniu wyczerpują znamiona działalności badawczo-rozwojowej. Tymczasem prace B+R prowadzone są przez wiele firm, np. przez producentów części samochodowych, producentów materiałów budowlanych czy spółki z branży IT. 

Ulga badawczo-rozwojowa w zeznaniu podatkowym

Odliczenia kosztów wydanych na działalność badawczo-rozwojową dokonuje się w deklaracji podatkowej. Skorzystanie z ulgi B+R niesie ponadto obowiązek dołączenia do zeznania odpowiedniego załącznika składanego za rok podatkowy, w którym firma poniosła koszty kwalifikowane:

 • CIT/BR w przypadku zeznań podatkowych CIT-8, CIT-8A, CIT-8B;
 • PIT/BR w przypadku zeznań podatkowych PIT-36 lub PIT-36L. 

Mimo że uzyskanie ulgi na działalność B+R okazuje się mniej skomplikowaną procedurą niż pozyskiwanie dotacji unijnych, to jednak podatnicy, którzy skorzystali z tego odliczenia, muszą pamiętać o skrupulatnym prowadzeniu ewidencji kosztów rozliczanych jako koszty B+R. Obowiązek ten okazuje się dla wielu przedsiębiorców zawiły i czasochłonny, dlatego w Elpartners gwarantujemy naszym Klientom profesjonalne wsparcie również w tym zakresie. Nasi specjaliści zajmą się identyfikacją kosztów kwalifikowanych, pomogą w przygotowaniu potrzebnych załączników i formularzy oraz pozyskaniu interpretacji podatkowych i wymaganych opinii.

Jak obliczyć ulgę na działalność badawczo-rozwojową i limit dochodów

Ulgę B+R odlicza się w zeznaniu podatkowym do wysokości dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dotychczas podatnicy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego mogli w ramach ulgi B+R odliczyć od podstawy opodatkowania do 150% kosztów kwalifikowanych, a pozostałym podatnikom przysługiwała kwota odliczenia w wysokości 100% kosztów poniesionych na badania i rozwój. Natomiast zgodnie z zaprezentowanym projektem ustawy od 2022 r. Ministerstwo zakłada zwiększenie wskazanych limitów odliczeń. Dla centrów badawczo-rozwojowych mają one wynieść do 200% kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, a także prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Z kolei dla pozostałych podatników nowy limit odliczeń wyniesie 200% w przypadku kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników (w tym na podstawie umowy zlecenia i o dzieło), którzy realizują działalność B+R.

Współpraca z Elpartners to gwarancja kompleksowego wsparcia w procesie pozyskiwania ulgi na działalność B+R: od szukania możliwości skorzystania z ulgi, przygotowania niezbędnej dokumentacji, przez reprezentację firmy przed organami podatkowymi, do aktywnego uczestnictwa w procesie kontroli.

Naszą naczelną ideą jest pomaganie rodzimym firmom w ich ciągłym rozwoju i efektywnym wykorzystywaniu ich potencjału zgodnie z najlepszymi praktykami i obowiązującymi przepisami. Od lat z sukcesem łączymy świat nauki z dynamicznie rozwijającym się obszarem biznesu, pomagając rozmaitym firmom w budowaniu zespołów badawczo-rozwojowych. Dzięki specjalizacji w projektach B+R ściśle współpracujemy z wieloma podmiotami takimi jak jednostki naukowe, fundusze inwestycyjne czy doradcy podatkowi, co sprawia, że jesteśmy dla naszych Partnerów kompleksowym wsparciem w zakresie pozyskania i pomyślnej realizacji ich projektów.