Skip links

Ulga B+R

Każde przedsiębiorstwo dąży do sukcesywnego rozwoju na przykład poprzez wprowadzanie nowych i doskonalenie już istniejących produktów lub usług, rozszerzanie prowadzonej działalności na rynki zagraniczne czy podnoszenie poziomu jej innowacyjności. Fundusze Europejskie, będące specjalnie wydzielonymi z budżetu Unii Europejskiej środkami finansowymi, tworzą warunki do stabilnego wzrostu rodzimych firm, które wykazują najwyższy potencjał innowacyjny i konkurencyjny w skali kraju. Nieustanny rozwój to nadrzędny cel, jaki obiera sobie każda firma. Dla większości z nich drogą do jego osiągnięcia okazuje się prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. W takich przypadkach poszczególne przedsiębiorstwa mogą – na określonych warunkach – ubiegać się nie tylko o dofinansowanie unijne, ale również o korzystne preferencje podatkowe takie jak ulga B+R. W Elpartners posiadamy wykwalifikowany, interdyscyplinarny zespół i wsparcie doradców podatkowych, dzięki którym od lat z sukcesem obsługujemy projekty B+R. Naszym Klientom oferujemy profesjonalną pomoc i gwarancję prowadzenia działań w zgodzie z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem. 

Na czym polega ulga na działalność badawczo-rozwojową?

Ulga na działalność badawczo-rozwojową to rodzaj zachęty podatkowej, która dotyczy strony kosztowej zrealizowanych prac B+R. Na mocy tego instrumentu fiskalnego podatnicy PIT lub CIT mają możliwość dokonania dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych. W ich zakres wchodzą koszty poniesione z tytułu prowadzenia działalności B+R w obrębie przedsiębiorstwa. Za prace o tym charakterze uznaje się natomiast – zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych – wszelką działalność twórczą opartą na badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Muszą być one ponadto realizowane systematycznie w celu poszerzenia wiedzy i jej praktycznego zastosowania do wytworzenia nowych rozwiązań i produktów. 

Ulga B+R – kto może z niej skorzystać?

Należy zaznaczyć, że jako adresatów ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie wskazuje się jedynie – jak mogłoby się początkowo wydawać – dużych przedsiębiorstw wytwórczych. Praktyczne zastosowanie preferencji podatkowych B+R pokazuje, że niemal każda firma prowadzi – w mniejszym lub większym zakresie – działalność, która zgodnie z obowiązującymi wymogami wyczerpuje znamiona prac badawczo-rozwojowych. Oznacza to tym samym, że nawet firmy, które nie posiadają w swoich zasobach dedykowanego działu B+R, mogą znaleźć w swojej działalności obszary kwalifikowane w określonym zakresie jako prace badawczo-rozwojowe. Każda firma dąży bowiem do rozszerzania i udoskonalania oferty, wciąż pracując na swój nieustanny rozwój. Z tego powodu prace B+R realizowane są w wielu przedsiębiorstwach, a inicjatywami interpretowanymi jako działalność badawczo-rozwojowa są np.:

 • zaprojektowanie nowego produktu spożywczego, leczniczego, przemysłowego itp.;
 • wdrożenie zmian do procesu produkcji materiałów stalowych;
 • rozwój istniejącego oprogramowania komputerowego;
 • wytworzenie prototypów nowych produktów (np. w małym AGD);
 • przeprowadzanie testów nowych materiałów i surowców w procesie produkcji.

Nierzadko zdarza się, że firma nie jest świadoma swoich możliwości w zakresie zarówno pozyskiwania dofinansowania unijnego na projekty B+R,  jak i związanych z tym preferencji podatkowych. Dlatego w Elpartners pomagamy naszym Klientom również w procesie identyfikacji działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie lub – w sytuacji, gdy prace tego typu nie były dotąd realizowane – w wyznaczeniu obszarów, które można wykorzystać do ich skutecznego wdrożenia. 

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać ulgę B+R?

Jak wspomniano, aby móc ubiegać się o ulgę B+R, należy prowadzić działalność badawczo-rozwojową i ponosić koszty z nią związane. W następnym kroku należy zidentyfikować koszty kwalifikowane wydane na działania B+R i wyodrębnić je w ewidencji rachunkowej, upewniając się uprzednio, że nie zostały one zwrócone w żadnej innej formie. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się w tym przypadku m.in.:

 • koszty nabycia materiałów i surowców związanych z pracami B+R;
 • koszty pracownicze wynikające bezpośrednio z prowadzoną działalnością B+R;
 • koszty niezbędnych ekspertyz, opinii i usług doradczych;
 • koszty wypożyczenia aparatury naukowo-badawczej;
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • koszty nabycia sprzętu specjalistycznego (który nie jest środkiem trwałym) wykorzystywanego w sposób bezpośredni na potrzeby prowadzonych prac B+R. 

Obok skrupulatnego prowadzenia ewidencji formalnością konieczną do wypełnienia jest również wykazanie kosztów kwalifikowanych w stosownych formularz podatkowych. Specjaliści z Elpartners mogą Państwu pomóc na wszystkich etapach tego procesu, gwarantując skuteczne odliczenie ulgi na prowadzoną działalność badawczo-rozwojową. 

Dlaczego warto starać się o ulgę na działalność badawczo-rozwojową?

Ulga B+R pozwala rodzimym przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność o charakterze badawczo-rozwojowym, na skuteczne obniżenie wysokości ich zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym PIT lub CIT. Jest to rodzaj zachęty podatkowej, o który warto się starać również dlatego, że możliwość skorzystania z ulgi nie jest uzależniona od powodzenia projektu B+R. Oznacza to tym samym, że nawet jeśli planowana inicjatywa nie zakończy się sukcesem, przedsiębiorcy wciąż mogą korzystnie odliczyć koszty z nią związane w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową. 

Specjaliści z Elpartners oferują swoje profesjonalne wsparcie w całej procedurze prowadzącej do skorzystania z preferencji podatkowych. Zajmiemy się dla Państwa zarówno mapowaniem działań i procesów B+R w firmie oraz identyfikacją kosztów kwalifikowanych, jak i pozyskaniem niezbędnych interpretacji podatkowych, kalkulacją ulgi B+R oraz bezproblemowym dokonaniem odliczenia.