Skip links

Rozliczanie dotacji unijnych

Złożenie wniosku o dotację unijną i jego pomyślne rozpatrzenie to pierwszy, najważniejszy krok do tego, by firma miała szansę na realizację projektu i rozwój biznesu. Aby jednak poszczególni beneficjenci, którym udało się pozyskać dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich, mogli obwieścić pełen sukces – należy zadbać ponadto o prawidłowe rozliczanie dotacji unijnych. Moment otrzymania środków finansowych na konto jest bowiem oddalony w czasie, a ich ostateczne przyznanie zależy od tego, czy beneficjent spełni ustalone w umowie o dofinansowanie warunki i wymagania. Niedotrzymanie postanowień umowy może skutkować koniecznością zwrotu części lub całości otrzymanego dofinansowania, a – w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości – nawet naliczeniem stosownych odsetek. Rozliczanie dotacji unijnych to zatem niezwykle istotny etap, do którego należy podejść z należytą dbałością i uwagą.

W Elpartners dopilnujemy, by Państwa projekt realizowany ze środków unijnych został prawidłowo rozliczony w ustalonym terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mamy bowiem wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu dotacji z Unii Europejskiej, znamy zasady przyznawania środków unijnych i doskonale rozumiemy specyfikę oraz wymagania programów operacyjnych. Dzięki temu jesteśmy w stanie oferować kompleksową pomoc na każdym etapie, z jakim wiąże się zarówno pozyskiwanie, jak i rozliczanie projektów unijnych.

Rozliczanie projektów unijnych – kompleksowe wsparcie ze strony profesjonalistów 

W Elpartners każdego dnia pracujemy na rozwój polskich firm, pomagając im w skutecznym pozyskiwaniu dotacji unijnych. Nasze wsparcie nie kończy się jednak w momencie podpisania umowy i otrzymania przez przedsiębiorstwo pożądanego dofinansowania – wiemy, jak ważne jest późniejsze prawidłowe rozliczenie projektu. Dlatego jako eksperci z wieloletnią praktyką zawodową przeprowadzamy projekty unijne do samego końca, efektywnie nimi zarządzając i pomagając beneficjentom w bezproblemowym rozliczeniu podjętych inicjatyw. W ramach usługi, jaką jest rozliczanie dotacji unijnych, oferujemy nasze profesjonalne wsparcie w zakresie: 

  • sporządzenia wszystkich niezbędnych załączników i oświadczeń do umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej;
  • wyboru wykonawców i dostawców zgodnie z obowiązującą procedurą konkurencyjności;
  • dbania o harmonogram płatności i terminowe złożenie wniosków o płatność;
  • przygotowania dokumentacji informacyjno-promocyjnej związanej z projektem realizowanym ze środków otrzymanych z dotacji unijnych;
  • monitorowania i nadzorowania harmonogramu projektu;
  • asysty i merytorycznego wsparcia podczas kontroli projektu i innych niezbędnych formalności. 

Dzięki naszej długoletniej praktyce zawodowej w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych wielokrotnie przekonaliśmy się, że rzetelnie prowadzona sprawozdawczość to podstawa do osiągnięcia sukcesu. Warto zatem powierzyć to wymagające zadanie w ręce doświadczonych specjalistów z Elpartners, którzy od wielu lat z powodzeniem obsługują zarówno projekty badawczo-rozwojowe, jak i inwestycyjne. Jako wykwalifikowani eksperci towarzyszymy naszym Klientom przez cały okres realizacji projektu, gwarantując kompleksowe wsparcie merytoryczne.

Szkolenia z zakresu rozliczania funduszy unijnych

Podczas współpracy z rozmaitymi beneficjentami dotacji unijnych kładziemy duży nacisk na odpowiednie przygotowanie merytoryczne przedsiębiorstw do skutecznego rozliczenia pozyskanych funduszy. Z tego powodu organizujemy dla naszych Klientów profesjonalne szkolenia z zakresu rozliczania projektów unijnych prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym.

Szkolenia te mają formę warsztatową i koncentrują się wokół nadrzędnych zasad, z jakimi wiąże się prowadzenie i rozliczanie dotacji unijnych, które obowiązują każdego beneficjenta pomocy publicznej. W Elpartners prowadzimy je w formie kompleksowych warsztatów – wówczas w sposób wyczerpujący omawiamy ogólne zasady, jakimi obwarowane jest rozliczanie dotacji unijnych, a także wyjaśniamy wszelkie prawa i obowiązki beneficjenta w trakcie realizacji projektu. 

Każdorazowo dostosowujemy się do potrzeb Klienta – możemy przeprowadzić dla Państwa zarówno serię szkoleń, jak i oferujemy bieżące doradztwo związane z prawidłową realizacją projektu finansowanego z Funduszy Europejskich.

Skuteczne rozliczenie dotacji unijnej – jak to robimy?

Jako Elpartners pomagamy przedsiębiorstwom nie tylko w skutecznym pozyskaniu dotacji, ale również sprawnym i bezproblemowym rozliczeniu realizowanego projektu finansowanego z funduszy unijnych. Wspieramy naszych Partnerów w najważniejszych obszarach wynikających z umowy o dofinansowanie, zajmując się całością zadań związanych z poprawnym rozliczeniem przyznanej dotacji.

Dopilnujemy zatem, aby Państwa projekt został rozliczony zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi wytycznymi. Przygotujemy niezbędne wnioski sprawozdawcze i wnioski o płatność oraz poprowadzimy proces wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności. W sposób profesjonalny zajmiemy się bieżącym monitorowaniem ponoszonych kosztów, weryfikując ich zgodność z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Nasze wsparcie obejmuje ponadto sporządzenie profesjonalnej dokumentacji związanej z promocją, a także kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację projektu oraz uczestnictwo w trakcie jego kontroli. 

Nasza ekspercka wiedza i długoletnie doświadczenie w branży poświadczone wieloma pomyślnie zrealizowanymi projektami unijnymi pozwoli Państwu uniknąć kosztownych błędów w trakcie rozliczenia dotacji unijnej, gwarantując wypłatę dofinansowania w pełnej wysokości. Wiemy, że głównym celem przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia ze środków UE jest sprawna realizacja umowy o dofinansowanie i refundacja poniesionych kosztów w ustalonym terminie – jako Elpartners pomożemy Państwu skutecznie wdrożyć ten plan w życie.