Skip links

Ścieżka SMART — Wsparcie modułowe

Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 to 770 mld zł, które powędrują w ramach konkursów krajowych i programów regionalnych do rodzimych firm zorientowanych na wdrożenie innowacji i wprowadzanie na rynek nowych usług lub produktów. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki uruchomiony został nowy instrument finansowania przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów z instytucjami naukowymi, czyli tzw. Ścieżka SMART. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskają możliwość sfinansowania wielu elementów swojego projektu w jednym wniosku składanym w ramach jednego konkursu realizowanego przez PARP (w przypadku firm z sektora MŚP) lub NCBR (dla większych firm lub małych przedsiębiorstw w konsorcjach z instytucjami naukowymi). Modułowość projektów pozwala na większą elastyczność i łatwiejsze dostosowanie zakresu projektu do potrzeb przedsiębiorstwa

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) stanowią największy program wsparcia innowacji dla polskich przedsiębiorstw, które w skali kraju odznaczają się najwyższym stopniem innowacyjności. Dostępna w ich ramach Ścieżka SMART umożliwia natomiast skuteczne finansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz efektywne wdrażanie ich wyników na rynek.

Istotną nowością, która pojawiła się razem ze Ścieżką SMART, okazują się projekty modułowe. Dotychczas firmy, chcąc pozyskać dofinansowanie unijne prowadzonej działalności w różnych obszarach, musiały bowiem złożyć kilka osobnych wniosków o dotacje. Obecnie – dzięki wsparciu modułowemu – formalności te zastąpi jeden wniosek, co w zauważalny sposób uprości cały proces pozyskiwania dofinansowania, ograniczając go do jednej procedury.

W ramach projektów modułowych dostępnych będzie aż siedem modułów: dwa obligatoryjne oraz pięć fakultatywnych.

Moduł B+R

W module B+R uwzględnione zostaną projekty badawczo-rozwojowe, czyli prace rozwojowe i badania przemysłowe, w wyniku których powstaną nowe produkty lub usługi. W ich zakres wejdą zarówno projekty indywidualne firm, jak i przedsięwzięcia konsorcjalne. Wśród kosztów kwalifikowanych w tym module znajdą się np. wynagrodzenia zespołu badawczego, zakup materiałów i surowców niezbędnych do badań czy usługi podwykonawcze.

W przypadku dużych przedsiębiorstw moduł B+R ma charakter obligatoryjny. Firmy z sektora MŚP będą mogły natomiast samodzielnie zdecydować, czy ich modułem obowiązkowym będzie moduł badawczy, wdrożeniowy, czy może połączeniu obu wskazanych obszarów.

Moduł Wdrożenie innowacji

Kolejny moduł, jaki uwzględnia Ścieżka SMART, obejmuje wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych w module obowiązkowym bądź przeprowadzonych lub zakupionych wcześniej. Do kosztów kwalifikowanych będą się zaliczać wydatki takie jak: zakup lub wytworzenie nowej linii technologicznej, remont lub budowa budynków przeznaczonych do realizacji projektu. Dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach modułu wdrożeniowego będzie przyznawane w formie dotacji warunkowej.

Moduł Infrastruktura B+R

Przedsiębiorstwa, które realizują prace B+R lub planują ich rozpoczęcie nie tylko jako element projektu, ale jako długofalowe przedsięwzięcie, mogą w ramach Ścieżki SMART sfinansować utworzenie i rozwój centrum badawczo-rozwojowego. Koszty kwalifikowane w tym module to wszelkiego rodzaju infrastruktura potrzebna do przeprowadzenia prac (np. aparatura, wyposażenie, budynki).

Moduł Cyfryzacja

Ścieżka SMART przewiduje również wsparcie projektów dotyczących wdrażania w przedsiębiorstwach rozwiązań zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów, produktów czy modelu biznesowego. Wśród kosztów kwalifikowanych uwzględnionych w tym module wymienia się wydatki związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych, a także koszty ponoszone przez firmę na rzecz cyberbezpieczeństwa.

Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw

Kolejny moduł, jaki obejmuje Ścieżka SMART, to działania dążące do transformacji przemysłu w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki finansować będzie można nie tylko inwestycje związane z wdrażaniem nowych rozwiązań, ale również działania z zakresu ekoprojektowania czy technologii środowiskowych.

Moduł Internacjonalizacja

Moduł Internacjonalizacja przewiduje wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw zainteresowanych ekspansją na nowe rynki zagraniczne. W ramach tego modułu środki z Funduszy Europejskich będą wydatkowane na m.in. komercjalizację prac B+R poza granicami Polski, wyjazdy na zagraniczne targi czy udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw.

Moduł Kompetencje

Ścieżka SMART kładzie duży nacisk również na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem. Dostępny w ramach programu Moduł Kompetencje daje możliwość sfinansowania szkoleń zespołu badawczo-rozwojowego w obszarze np. inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku Przemysłu 4.0, transferu technologii, ekoprojektowania czy obsługi infrastruktury badawczej.

Harmonogram konkursu

Wnioski o dofinansowanie w ramach pierwszego naboru będzie można składać już od 21 lutego do 12 kwietnia 2023 roku. Zapowiedziano trzy nabory skierowane dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (realizowane przez PARP) oraz trzy nabory dla dużych przedsiębiorstw (organizowane przez NCBR), które będą odbywać się zgodnie z poniższym harmonogramem:

21 lutego – 12 kwietnia 2023

I nabór dla pojedynczych MŚP (4 450 mln zł)

I nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw (667 mln zł)

13 kwietnia – 15 czerwca 2023

II nabór dla pojedynczych MŚP (890 mln zł)

II nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw (667 mln zł)

1 czerwca – 31 sierpnia

nabór dla konsorcjów MŚP (222 mln zł)

nabór dla konsorcjów MŚP z dużymi przedsiębiorstwami i przedsiębiorstw każdej wielkości z organizacjami badawczymi lub NGO (1 335 mln zł)

6 lipca – 31 sierpnia

nabór dla projektów na rzecz dostępności dla pojedynczych MŚP (222 mln zł)

nabór dla projektów na rzecz dostępności dla dużych przedsiębiorstw (445 mln zł)

5 września – 31 października

III nabór dla pojedynczych MŚP (890 mln zł)

III nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw (890 mln zł)

W jaki sposób składać wnioski i co powinny uwzględniać?

Szczegóły dotyczące konkretnych warunków finansowania zostaną zawarte w dokumentacji konkursowej. Istotną informacją dla przedsiębiorstw okazuje się fakt, że na etapie składania wniosku firma nie musi posiadać własnego działu B+R, nie ma także obowiązku przedstawić nakładów finansowych poniesionych na działania z tego zakresu w przeszłości. Przed sporządzeniem wniosku warto jednak wykonać wnikliwą analizę koncepcji projektu i opracować strategię całego przedsięwzięcia wraz z harmonogramem i wstępnym budżetem. We wszystkich tych zadaniach wesprą Państwa eksperci z Elpartners.

Jak możemy Ci pomóc?

Pierwszym, podstawowym krokiem, jaki należy wykonać, chcąc otrzymać dofinansowanie ze środków UE, jest profesjonalna analiza szans na pozyskanie dotacji. W Elpartners szczegółowo zweryfikujemy koncepcję Państwa projektu pod kątem wymogów konkursu w celu maksymalizacji szans na skuteczne otrzymanie dofinansowania. Nasi doświadczeni specjaliści zajmą się sporządzeniem wniosku oraz skompletowaniem niezbędnej dokumentacji, a także wezmą odpowiedzialność za bieżącą komunikację z instytucją zarządzającą.

Nasi Klienci mogą liczyć na merytoryczne wsparcie ekspertów z Elpartners również na etapie rozliczania dotacji i kontroli projektu. Gwarantujemy pełne wsparcie wykwalifikowanych specjalistów w całości zadań związanych z pozyskiwaniem dofinansowania z UE.