Your address will show here +12 34 56 78
Bez kategorii

Konkursy krajowe, oferujące dofinansowanie z funduszy unijnych i dostępne dla wszystkich już były – możecie przeczytać o nich tutaj.  Teraz pora przyjrzeć się konkursom regionalnym, przygotowanym dla poszczególnych województw.  Mamy tu zarówno projekty obejmujące  badania i rozwój,  wprowadzanie innowacji, internacjonalizację czy efektywność energetyczną MŚP. Każdy z nich to inne zasady, alokacje i kwoty dofinansowania.  Łączy jej jednak jedno – pozwalają firmom rozwijać się i stawać coraz bardziej konkurencyjnymi.


dofinansowanie 2020
dofinansowanie 2020DOLNOŚLĄSKIE
1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej I procesowej MŚP  

 • Kiedy?  Październik 2020  

 • Na co? Konkurs ma na celu wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług lub doskonalenie zasadniczych zmian 
  procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. Fundusze te dostępne są dla firm, które wcześniej realizowały projekty B+R. 

 • Dofinansowanie: mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, do 45% dofinansowania 


ŁÓDZKIE
 

1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw 

 • Kiedy? Marzec 2020 

 • Na co? Konkurs obejmuje typ projektu: inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące 
  wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo – rozwojowejwykorzystywanej do prowadzenia działalności 
  innowacyjnej przedsiębiorstwa. 

 • Dofinansowanie:15 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, do 55dofinansowania 


 

1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw 

 • Kiedy? Kwiecień 2020, lipiec 2020  

 • Na co? Konkurs obejmuje przeprowadzanie prac rozwojowychbadań przemysłowych. Finansowane  koszty inwestycji w infrastrukturę B+R, koszty 
  wartości niematerialnych i prawnych. 

 • Dofinansowanie: 17 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 85% dofinansowania 2.1.2 Profesjonalizacja 
usług biznesowych 

 • Kiedy? Kwiecień 2020, wrzesień 2020  

 • Na co?  Wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych MŚP przez IOB. 
  Elementem projektu może być  także wdrożenie w przedsiębiorstwie rezultatu prorozwojowej usługi doradczej.  

 • Dofinansowanie: 14 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 55% dofinansowania 2.2.1 
Modele biznesowe MŚP  

 • Kiedy? Wrzesień 2020  

 • Na co? Konkurs obejmuje opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe zagraniczne 
  rynki zbytu. 

 • Dofinansowanie: mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, do 85dofinansowania OPOLSKIE
 

2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 

 • Kiedy? Wrzesień 2020 

 • Na co? Konkursy mogą polegać na opracowaniu nowych (a także aktualizacji istniejącychmodeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych. Mogą obejmować wsparcie współpracy gospodarczej, także promocję 
  przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targachpokazach technologii. 

 • Dofinansowanie: 11,5 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 70% dofinansowania 


 

3.4 Efektywność energetyczna w MŚP 

 • Kiedy? Czerwiec 2020 

 • Na co? Konkursy mogą polegać, m.in. na zastosowaniu energooszczędnych (energia elektrycznaciepłochłódwodatechnologii produkcji i użytkowania 
  energiitechnologii odzysku energii wraz systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwawprowadzanie systemów
  zarządzania energią, Głębokiemodernizacji energetyczna budynków w przedsiębiorstwach 

 • Dofinansowanie: 5,5 mln PLN przeznaczone na dotację dla projektówdo 65% dofinansowania 

 


MAŁOPOLSKIE
 

1.2.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw 

 • Kiedy? Luty 2020  

 • Na co? ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań
  przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowychwłącznie
   z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.  

 • Dofinansowanie: 79 mln PLN przeznaczone na dotację dla projektów, do 80dofinansowania  

 


1.2.3 Bony na innowacje 

 • Kiedy? Luty 2020  

 • Na co? Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup usług badawczo-rozwojowych i usług
  proinnowacyjnych tj. usług w zakresie wzornictwabadań przemysłowychprac rozwojowychstudium wykonalności czy ochrony własności intelektualnej. 

 • Dofinansowanie: 4,5 mln PLN przeznaczone na dotację dla projektówdo 85% dofinansowania 

 


3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 

 • Kiedy? Październik 2020  

 • Na co? Projekty mogą polegać na opracowaniu i/lub wdrażaniu strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 

 • Dofinansowanie: mln PLN przeznaczone na dotację dla projektówdo 50% dofinansowania  ŚLĄSKIE
 

1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

 • Kiedy? Luty 2020 

 • Na co ? Projekty mogą polegać na tworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego  działalności innowacyjnej. 
  Mog
  ą obejmować także wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. 

 • Dofinansowanie: 20 mln PLN przeznaczone na dotację dla  projektówdo 85dofinansowania  3.2. Innowacje w MŚP 

 • Na co?Styczeń 2020 

 • Kiedy? Projekty mogą polegać na wdrożeniu i komercjalizacji innowacji produktowych oraz procesowych. 

 • Dofinansowanie: 80 mln PLN przeznaczone na dotację dla projektówdo 45% dofinansowania 

 


3.5.3 Internacjonalizacja MŚP 

 • Kiedy? Kwiecień 2020 

 • Na co? Środki z funduszy unijnych w tym konkursie przeznaczone są na uczestnictwo w imprezie targowej/wystawienniczej o charakterze międzynarodowym odbywającej
   się zarówno w kraju  jak i za  granicą oraz usługi doradcze dotyczące internacjonalizacji. 

 • Dofinansowanie: mln PLN przeznaczone na dotację dla projektówdo 50% dofinansowania 

 


POMORSKIE
 

1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne 

 • Kiedy? Marzec 2020 

 • Na co? Wsparcie prac badawczo – rozwojowych w tym przygotowywania prototypówtworzenia linii demonstracyjnychpilotażowych
  walidacja produktów/procesów/usług. Finansowany jest także zakup aparatury badawczejbudowa laboratoriów. 

 • Dofinansowanie: 100 mln PLN przeznaczone na dotację dla projektów, do 80% dofinansowania 

 


ZACHODNIOPOMORSKIE
 

1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 

 • Kiedy? Marzec 2020 – listopad 2020 

 • Na co? W ramach tego działania dostępne sa dwa typy projektów: 1: Małe projekty B+R, 2: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 
  ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R. 

 • Dofinansowanie: mln EUR przeznaczone na dotację dla projektówdo 70% dofinansowania 

 


1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach  

 • Kiedy? Czerwiec 2020 – lipiec 2020 

 • Na co? ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie 1 typu projektów Działania 1.2 – tworzenie i rozwój infrastruktury B+R
  przedsiębiorstwach. Wsparcie obejmuje zakup nieruchomościśrodków trwałychrobót i materiałów budowlanych. 

 • Dofinansowanie: mln EUR przeznaczone na dotację dla projektówdo 65% dofinansowania 

 
Po więcej informacji na temat funduszy unijnych zapraszamy na nasza stronę lub fanpage.

0

Bez kategorii

Nowy rok to zmiany i nowe postanowienia. To również czas planowania. Ze względu na to, warto w tym momencie pomyśleć nie tylko o sobie ale i o rozwoju swojej firmy! Specjalnie dla was przygotowaliśmy zestawienie naborów o dotacje na 2020 rok. Znajdziecie w nich przede wszystkim konkursy badawczo-rozwojowe, inwestycyjne i wdrożeniowe. Z pewnością pojawią się także te, wspierające ekspansję zagraniczną, usługi i infrastrukturę. Dzięki krótkim opisom szybko sprawdzicie, co jest dla was najlepsze. 

dofinansowanie z ue 2020

1.1.1 Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 

 • Kiedy?  7 lutego – 1 czerwca, 3 sierpnia – 14 września (dodatkowo konkursy tematyczne: URZĄDZENIA GRZEWCZE 9.12.19 – 31.03.2020, INNOWACYJNE NAWOZY 14.11.19 -14.01.20) 

 • Na co? Wsparcie przedsiębiorstw innowacyjnychktóre chcą przeprowadzić badania przemysłowe i prace 
  rozwojowe celu wprowadzenia na rynek nowych lub udoskonalonych produktów. 

 • Dofinansowanie: 1 200 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, max. 20 000 000 EUR dofinansowania dla pojedynczego projektudo 80% dofinansowania 1.2 Sektorowe 
programy B+R GameINN 

 • Kiedy?  16 grudnia 2019 – 16 marca 2020 

 • Na co? Konkurs przeznaczony jest dla sektora producentów gier. Dofinansowanie obejmuje, m.in. projektowanietworzenie nowych technik przetwarzanianowych narzędzi interakcji czy 
  cyfrową dystrybucję 

 • Dofinansowanie: 100 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 80% dofinansowania 

 


2.1 Wsparcie 
inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 

 • Kiedy?  1kwietnia 2020 – 11 maja 2020 

 • Na co? ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.  W związku z tym finansuje on inwestycje w aparaturęsprzęttechnologie i inną niezbędną 
  infrastrukturę. 

 • Dofinansowanie: 350 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 70% dofinansowania 

 


2.3.2 Bony 
na innowacje dla MŚP 

 • Kiedy? 20 marca 2020 –28 maja 2020, 17 kwietnia 2020 – 7 lipca 2020 

 • Na co? ramach działania finansowany jest zakup usług badawczo – rozwojowych od jednostek naukowychDodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej. 

 • Dofinansowanie: 50 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 85% dofinansowania 

 


2.3.5 Design 
dla przedsiębiorców 

 • Kiedy? Lipiec 2020 – wrzesień 2020 

 • Na co? Wsparcie udzielane MŚP (z wyłączeniem przedsiębiorców z Makroregionu Polski Wschodniej) na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie nowego 
  projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt
  .  

 • Dofinansowanie: Alokacja jeszcze nieokreślona, do 85% dofinansowania  

 


3.2.1 Badania 
na rynek 

 • Kiedy? 25 marca 2020 – 23 kwietnia 2020 

 • Na co? Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług. 

 • Dofinansowanie: 750 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 70dofinansowania 3.2.2 Kredyt 
na innowacje technologiczne 

 • Kiedy? 15 października 2019 – 23 kwietnia 2020, 24 września 2020 – 30 grudnia 2020  

 • Na co? W tym naborze możesz uzyskać premię technologiczną na spłatę kredytu technologicznego. Inwestycja może polegać m.in. na zakupie nieruchomości, która będzie miejscem wdrożenia nowej technologii lub zakupie, wdrożeniu i uruchomieniu nowej technologii. 

 • Dofinansowanie: 700 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, do 70dofinansowania 

 


3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne
 

 • Kiedy? Marzec 2020 – Chiny, Malezja, Meksyk; kwiecień 2020 – Arabia Saudyjska, Senegal, Singapur; maj 2020 – Kanada, Kazachstan, ZEA; październik 2020 – Kenia, Tajwan, USA 

 • Na co?  Granty w tym konkursie powierzane są w celu wsparcia procesu ekspansji zagranicznej polskich MŚP, posiadających odpowiedni potencjał rozwoju. Finansowane są eksperckie usługi doradcze,  zamówienia towarów oraz miesięczny wyjazd za granicę.  

 • Dofinansowanie: 200 tys PLN na każdy projekt, 100% wsparcia   3.3.3 Wsparcie MŚP w 
promocji marek produktowych – Go to Brand 

 • Kiedy?11 lutego 2020 – 11 marca 2020  

 • Na co? Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom zamierzającym uczestniczyć w 
  programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług).  Finansowane , m.in. koszty podróży służbowychkoszty udziału w targach I konferencjachkoszty materiałów
   promocyjnych. 

 • Dofinansowanie: 300 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, do 85% dofinansowania 

1

Bez kategorii

Pomysłów na promocję produktów jest wiele – można zainwestować w gadżety promocyjne, zaangażować się w social mediach, zatrudniać skutecznych marketerów lub polegać na poczcie pantoflowej. To wszystko z pewnością daje wiele korzyści jednak nie gwarantuje  sukcesu i nowych możliwości biznesowych. Chcąc budować świadomość marki i pokazać się jak najszerszemu gronu należy postawić na coś więcej.

Celem wielu firm jest osiągnięcie najlepszych wyników przy jak najmniejszym koszcie. Dobrym na to sposobem jest połączenie działań marketingowych z handlowymi – to taki evergreen skutecznego rozwoju firmy. Taką możliwość daje dotacja unijna – Go to Brand. Udział w targach, konferencjach i eventach branżowych dla wielu firm może być kosztowny. Wykup stoiska, koszty przejazdów/przelotów czy materiałów promocyjnych to działania, które wiążą się z kosztami. Szczególnie, gdy interesujące nas targi odbywają się za granicą. Rozwiązaniem tych problemów jest skorzystanie z funduszy unijnych.Dotacja unijna – jak ją pozyskać


Go to Brand to konkurs, który skierowany jest do specyficznych, a zarazem najbardziej perspektywicznych branż. To one cechują się największą innowacyjnością i konkurencyjnością na rynku.  Wnioski w tym konkursie składać mogą wszystkie firmy z sektora MŚP w całej Polsce, które wpisują się w dziedziny:

 • biotechnologia i farmaceutyka,

 • budowa i wykańczanie budowli,

 • części samochodowe i lotnicze,

 • maszyny i urządzenia,

 • moda polska,

 • IT/ICT,

 • jachty i łodzie rekreacyjne,

 • polskie specjalności żywnościowe,

 • sprzęt medyczny,

 • branże kosmetyczna,

 • branża meblarska,

 • usługi prozdrowotne.


Przy składaniu wniosku o to dofinansowanie ocenie podlega fakt, czy produkcja odbywa się w Polsce. Ważne jest także czy przedsiębiorca prowadzi obecnie lub nie działalność eksportową. Konkurs określa wybrane rynki perspektywiczne w danej edycji naboru. Zaliczano już do nich, m.in  Algierię, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam, USA, Kanadę, Rosję czy Chiny.


W konkursie Go to Brand uzyskać można aż 85% dofinansowania projektu co maksymalnie pozwala na zdobycie 430 280 PLN! Zachętę powinien stanowić fakt, że zaliczka wypłacana po podpisaniu umowy stanowić może 90%! Oznacza to, że prawie cała dotacja unijna przeznaczona na pokrycie przyszłych kosztów będzie dostępna dla beneficjenta od razu. 
Korzyści płynące z dofinansowania z UE


Konkurs Go to Brand to wśród naszych klientów jeden z najbardziej popularnych naborów. Określany jest jako przyjemny (ze względu na uproszczone metody rozliczania) i efektywny, gdyż daje możliwość dotarcia z ofertą  na drugi koniec świata. Nasi klienci brali udział w targach np. na Malcie czy we Włoszech,  a w przyszłym roku wybiorą się do Izraela i Nowego Jorku. Choć profil ich działalności wpisuje się w różne branże – korzyści jakie osiągnęli są naprawdę duże.


Embassy Interiors to stylowe, solidne i ręcznie wytwarzane meble do różnego typu wnętrz. Choć właściciele na co dzień pracują we własnym, nieco rustykalnym i małym warsztacie ich działalność wykracza poza granicę kraju. Dostępni są już na rynkach skandynawskich, a dzięki  Go to Brand mogli spróbować (z sukcesem) swoich sił w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Promować będą polski design i branżę meblarską.


“Dotacja unijna pozwoliła nam na stworzenie spotu promocyjnego, który przykuwa uwagę odbiorców w social mediach i na targach. Dzięki niemu naprawdę się tam wyróżniamy. Byliśmy już w Nowym Jorku, Kolonii i Londynie skąd pozyskaliśmy nowe kontakty i dzięki temu przymierzamy się do podpisania nowych kontraktów. “ ~Embassy Interiors


Empirica to nasz kolejny klient, który został beneficjentem Go to Brand. Tworzą oni firmę technologiczną skoncentrowaną na branży finansowej. Zaliczają się do sektora IT/ICT i dzięki temu mieli szansę skorzystać z tego naboru. Umożliwi im to promocję m.in. w Rzymie, Frankfurcie, San Francisco i na targach w Izraelu. Empirica zajmuje się nowymi technologiami, które lepiej rozwijają się za granicą i to tam mają duże szanse na rozwój.


“Kiedyś dofinansowania wyglądały inaczej – wiemy bo raz już się o nie staraliśmy. Wtedy jednak rozliczanie projektów było uciążliwe. Teraz dzięki uproszczonym metodom rozliczania nie mamy z tym już problemów. Ta dotacja pozwala nam na udział w światowej klasy konferencjach dotyczących obszaru naszej działalności czyli kryptowalut i technologii blockchain.” ~Empirica S.A.Na co przeznaczyć dotację Go to Brand


Głównym celem dofinansowania Go to Brand jest pomoc w promocji polskich marek produktowych za granicą. Działania te realizowane są poprzez sfinansowanie udziału w zagranicznych targach, wystawach, konferencjach czy misjach gospodarczych. Takie wydarzenia to doskonała okazja na pokazanie się światu i zdobycie poważnych kontaktów biznesowych. Kosztami, które zostaną dofinansowane w tym przypadku są np. koszty wynajmu lub budowy stoiska wystawowego. Mogą być to również koszty reklamy w mediach targowych, koszty organizacji pokazów/degustacji produktów. Pieniądze można przeznaczyć także na dodatkowe działania promocyjne tj. zakup gadżetów promocyjnych, dostosowanie strony internetowej, spoty reklamowe. Ważnym elementem tej dotacji jest również pomoc w sfinansowaniu usług doradczych. Pozwolą one na przygotowanie się do promocji firmy za granicą – stworzenie dopasowanej strategii umiędzynarodowienia, szkolenie dla przedsiębiorcy dotyczące np. kultury biznesowej danych państw. 


Dla przedsiębiorców zachęcający powinien być także fakt, że do kosztów podlegających refundacji zalicza się koszty podróży i zakwaterowania w danym państwie dla pracowników. Dodatkowo mogą być to także koszty organizacji spotkań, cateringu na prezentacjach czy koszty tłumaczeń. Na wszystkie te działania uzyskać można nawet 100 tys. EUR dofinansowania!  na co przeznaczyć dofinansowanie


Uzyskaj dotację unijną


Kilka dni temu Instytucje Pośredniczące udostępniły harmonogramy naborów o dofinansowanie na rok 2020. Wśród nich znalazł się konkurs Go to Brand, do którego wnioski składać będzie można od 11 lutego 2020 do 11 marca 2020. Prace przygotowawcze warto zacząć już w styczniu.  Dlatego już teraz zachęcamy do kontaktu i spotkania z naszymi ekspertami – mają oni doświadczenie w pisaniu tych wniosków, pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowania. 
tel: 660 671 312. 


 

1

Bez kategorii

W zeszłym miesiącu rozpoczęliśmy cykl blogowy dotyczący rozliczania projektów dofinansowanych przez Unię Europejską. Pierwszy artykuł dotyczył zamówień w projekcie – omówiliśmy, jak szacować ich wartość, jak poprawnie je dokumentować i według jakich zasad postępować. Przeczytać możesz go tutaj. Dziś zajmiemy się natomiast kolejnym ważnym aspektem, jakim są wnioski o płatność oraz związane z nimi obowiązki beneficjentów.    


Zacznijmy od podstaw


Rozliczanie projektu to nic innego jak systematyczne dokumentowanie zdarzeń (poniesionych kosztów, wskaźników, zadań, postępów) w projekcie. Odbywa się ono za pomocą dedykowanego systemu SL2014. Umożliwia on składanie wniosków o płatność, prowadzenie korespondencji z Instytucją Pośredniczącą oraz przekazywanie niezbędnych danych. Jest to narzędzie będące podstawą rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Szczegółową instrukcję obsługi generatora SL2014 zawiera Podręcznik Beneficjenta, który krok po kroku przedstawia sposób rozliczania projektów.


Obowiązki beneficjenta


Jako beneficjent, zgodnie z umową, jesteś zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu. Może oznaczać ona wprowadzenie jednolitego oznakowania lub utworzenie specjalnych kont księgowych. Pozwala to bowiem na szybką i łatwą identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Jest także ułatwieniem w czasie trwania kontroli projektu. Niezbędne jest założenie odrębnego konta bankowego, przeznaczonego wyłącznie do ponoszenia wydatków w projekcie lub otrzymywania zaliczek na poczet przyszłych wydatków. 


Twoim obowiązkiem jest także niezwłoczne zgłaszanie zmian w projekcie. Te istotne muszą być akceptowane przez instytucję udzielającą wsparcia. Wszystkie wymagają jednak zgłoszenia do instytucji, a część także sporządzenia aneksu do umowy. Zmianami takimi mogą być, np. zmiana formy prawnej beneficjenta, zmiana numeru rachunku bankowego czy zmiana okresu realizacji projektu. 


Szczegółowe obowiązki, które musi spełnić beneficjent określone są w umowie o dofinansowanie.
Wnioski w systemie


Najczęściej składanymi wnioskami, na które jako beneficjent musisz się przygotować, są wniosek o refundację lub wniosek rozliczający zaliczkę. Pierwszy z nich jest podstawą refundacji wydatków już poniesionych w projekcie przez beneficjenta. Drugi z nich daje możliwość rozliczenia otrzymanej wcześniej zaliczki na poczet przyszłych wydatków zaplanowanych w projekcie.


W zależności od rodzaju projektu i podpisanej umowy o dofinansowanie wnioski muszą być składane nie rzadziej niż raz na trzy miesiące lub nie rzadziej niż raz na pół roku. Na Twój wniosek, mogą być składane częściej (jednak nie częściej niż raz w miesiącu), wymaga to jednak zmiany harmonogramu płatności za zgodą Instytucji Pośredniczącej. Wniosek o płatność końcową składany jest w terminach określonych w umowie o dofinansowanie. 


W zależności od Harmonogramu płatności możesz składać następujące wnioski o płatność:

 • wniosek o zaliczkę, 

 • wniosek o refundację,

 • wniosek rozliczający zaliczkę,

 • wniosek sprawozdawczy,

 • wniosek o płatność końcową.Wniosek o zaliczkę  – formularz, który służy do wnioskowania o wypłatę zaliczki. Składa się go w razie potrzeby, zgodnie z zasadami zawartymi w umowie. Nie ma konieczności załączania do niego załączników. 


Wniosek o refundację – forma refundacji środków w projekcie, służy do rozliczania wydatków poniesionych przez Ciebie, jako beneficjenta, a także rozliczenia otrzymanej zaliczki. Ten wniosek wymaga dołączenia odpowiednich załączników potwierdzających poniesienie wydatków. Wypełnić należy dwie części formularza – finansową  i sprawozdawczą (w niej opisać należy postęp w realizacji projektu). W przypadku wniosku o rozliczenie zaliczki należy pamiętać, by w zależności od województwa złożyć go w terminie 30, 60, 90 a niekiedy nawet 180 dni od otrzymania środków na konto. Wniosek o refundację może być jednocześnie wnioskiem rozliczającym zaliczkę.


Wniosek rozliczający zaliczkę – składany jest w celu rozliczenia otrzymanej wcześniej zaliczki na wydatki zaplanowane w projekcie. Do tego rodzaju wniosku należy załączyć m.in. dokumenty potwierdzające poniesione wydatki.


Wniosek sprawozdawczy – składa się w go w sytuacji, gdy jako beneficjent nie poniesiesz w danym okresie żadnych kosztów kwalifikowanych. Uzupełnia się w nim jedynie część sprawozdawczą, opisującą aktualny stan realizacji poszczególnych etapów projektu, problemy napotkane w trakcie jego realizacji czy plany na przebieg realizacji. 


Wniosek o płatność końcową –  forma służąca ostatecznemu rozliczeniu projektu. Wniosek składany jest po zakończeniu projektu i musi stanowić wartość co najmniej 5% przyznanego dofinansowania. Warunkiem jego wypłaty jest pozytywnie przeprowadzona kontrola, potwierdzająca osiągnięcie zakładanych wskaźników. Wypełnianie wniosków i załączniki


Wniosek o płatność jest składany online za pomocą wspomnianego już systemu SL2014. Jako beneficjent masz do niego przygotowaną instrukcję. We wniosku trzeba uzupełnić informację o wydatkach, kategoriach kosztów, źródłach finansowania, dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków oraz wartości wskaźników dla danego okresu sprawozdawczego.


Pierwszym krokiem jest identyfikacja wniosku, w której należy wpisać okres, za jaki składany jest wniosek oraz wybrać rodzaj wniosku o płatność. Możliwe jest jednoczesne zaznaczenie kilku opcji. Można na przykład w jednym momencie rozliczać zaliczkę i ubiegać się o kolejną lub rozliczać zaliczkę i ubiegać się o refundację kosztów. 


Wnioski o refundację, rozliczenie zaliczki czy o płatność końcową, składa się w systemie wraz z załącznikami. Muszą one być oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem. Zalicza się do nich:

 • kopie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych wraz z odpowiednimi opisami (wzory opisów są udostępniane przez Instytucję Zarządzające).

 • kopie dokumentów (protokołów) potwierdzających odbiór zakupionych towarów, dostaw, wykonanych prac. Muszą one pozwolić na identyfikację wykonanych prac i dostaw pod względem ilości i wartości, w odniesieniu do kategorii wydatków kwalifikowanych w projekcie.

 • kopie wyciągów bankowych lub przelewów bankowych z rachunku beneficjenta, potwierdzające poniesienie wydatków. Są to podstawowe dowody księgowe. 

 • kopie innych dokumentów potwierdzających realizację projektu, tj. umowy z wykonawcami robót budowlanych i odstaw, umowy o pracę, operaty szacunkowe.

 • kopie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w celu późniejszej możliwości udowodnienia, że VAT może być uznany jako wydatek kwalifikowany.
O czym warto pamiętać?


Po ostatecznym rozliczeniu dotacji musisz pamiętać, że przez kolejne 3 (czasem 5) lat obowiązuje cię twz. zasada trwałości. Oznacza to, że nie możesz np. pozbyć się zakupionych maszyn czy zaprzestać produkcji. 


Między kolejnymi transzami gotówki często zdarzają się luki. Jako beneficjent musisz być na to przygotowany. Pojawiające się wtedy wydatki będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni. Warto o tym pamiętać już na etapie planowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ewentualne opóźnienia w płatnościach zawsze będą działać na twoją niekorzyść, a zapewnienie środków “na czarną godzinę”  zapewni twojej firmie płynność finansową. 


Pamiętaj o staranności i dokładności. Pomyłki tj. niewłaściwe wykorzystanie środków w projekcie mogą skutkować koniecznością zwrotu dofinansowania. Każdy mały błąd jak np. źle podany numer faktury lub numer REGON może opóźnić wypłatę dotacji. 


Podsumowanie


Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych może stanowić wyzwanie. Potrzebna jest do tego systematyczność, uważność i odpowiednie przygotowanie. Dla przedsiębiorców powinno ono stanowić bardzo ważny aspekt, w którym ELPARTNERS może pomóc. Dla naszych ekspertów rozliczanie wniosków to codzienność, są w tym doświadczeni. Zapraszamy do kontaktu na stronie lub przez fanpage.

1

Bez kategorii

Fundusze unijne to znakomita okazja na rozwój i dostęp do gotówki. Ich bezzwrotność to duży plus. Wszystko wygląda pięknie, niestety – jest też druga strona medalu. Projekty finansowane ze środków unijnych muszą być szczegółowo rozliczane i dokumentowane. Wiąże się to z systematycznością i dokładnością. Odpowiednia wiedza na temat tego, jak przeprowadzić ten proces bezproblemowo ułatwia sprawę. Tym artykułem rozpoczynamy cykl dotyczący rozliczania projektów. Omówimy w nim jak przygotowywać wnioski o płatność, jak kontrolowany jest projekt i na czym polega jego promocja. Dziś zaczniemy jednak od początku – od  zasad zamówień w projekcie.


Rozliczanie projektu 

Rozliczenie projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej polega na systematycznym dokumentowaniu zadań i kosztów, realizowaniu wskaźników produktu i rezultatu. W praktyce oznacza ono składanie wniosków o płatność wraz z potrzebnymi załącznikami, a także dostarczanie list płac, umów pracowników i dokumentów ZUS (jeśli w projekcie są one uwzględnione).


W kwestii wydatków – te, ponoszone w ramach projektu muszą być dokonywane w sposób przejrzysty, efektywny i racjonalny. Wydatki o wartości przekraczającej 20 tys. PLN netto muszą zostać przeprowadzone zgodnie z  odpowiednia procedurą. Zamówienia produktów lub usług odbywają się pod postacią zapytań ofertowych. Zacząć jednak trzeba od rzetelnego ocenienia wartości zamówienia.Szacowanie wartości zamówienia 

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone przez beneficjenta. Należy dokonać go z należytą starannością. Niedoszacowanie może wiązać się późniejszymi negatywnymi skutkami, szczególnie gdy wartość zamówienia zbliża się do progu, w którym następuje zmiana trybu zamówienia (o tym w dalszej części). Zamówienia w projekcie podlegają sumowaniu – jeżeli jakaś usługa, np. catering pojawia się w wielu zadaniach należy rozumieć ją jako jedno zamówienie. To również może prowadzić do zmiany procedur, do których należy się stosować. Na co zwrócić uwagę? W przypadku szacowania robót budowlanych warto pamiętać o tym, by sztucznie nie dzielić ich na mniejsze zamówienia. Jest to działanie niedopuszczalne. 


Jak dokumentować szacowanie zamówienia?

Aby możliwe było skontrolowanie procesu złożenia zamówienia konieczne jest sporządzanie notatek w czasie jego trwania. Powinny one być sporządzone nie wcześniej niż 3 lub 6 miesięcy (w zależności od przedmiotu zamówienia) przed wszczęciem postępowania.  Oczekuje się, aby wskazywały proces szacowania wartości np. ceny rynkowe towarów lub usług wyszukane na stronach internetowych potencjalnych wykonawców, oferty potencjalnych wykonawców. Szacowanie jest aspektem bardzo ważnym, gdyż determinuje zgodnie z jakimi zasadami/trybami zamówień trzeba będzie postępować.  


Jakie zasady stosować – tryby zamówień

Jako zamawiający, w zależności od wartości zamówienia, stosować możesz:

 • rozeznanie rynku – do zamówień o wartości szacunkowej od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN netto włącznie. Kwota wydatków niższa niż wskazana, została uznana względem rynku europejskiego jako znikoma. 

 

UWAGA! Ostatnie zmiany w wytycznych dotyczących zakresu kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR pozwalają na zastąpienie rozeznania rynku zasadą konkurencyjności.  

 

 • zasadę konkurencyjności – do zamówień o szacunkowej wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto (jeśli podmiot jest zamawiającym w rozumieniu Pzp  jednocześnie wartość ta nie może przekroczyć wartości 30 tys. EUR).
Odejście od zasady konkurencyjności możliwe jest w przypadku nagłych i niemożliwych wcześniej do przewidzenia sytuacji (np. klęska żywiołowa) lub w przypadku gdy dostawy mogą być świadczone na szczególnie korzystnych warunkach wynikających np. z likwidacji działalności gospodarczej. 

 

Niezastosowanie się do procedur może być również możliwe w przypadku gdy wykonania zamówienia podjąć może się jedynie jeden wykonawca. Taka sytuacja może wynikać z ograniczeń technicznych lub praw ochrony własności. Należy pamiętać jednak, że takie wyłączenia nie mogą być wynikiem sztucznego ograniczania parametrów zamówienia.

 

Zasada konkurencyjności nie dotyczy projektów, które rozliczane są w całości za pomocą  uproszczonych metod rozliczania wydatków tzn. za pomocą ryczałtowych kosztów pośrednich, kwot ryczałtowych czy stawek jednostkowych. 

 

UWAGA! Ostatnie zmiany w wytycznych wprowadzają nowe wyłączenia z zasady konkurencyjności i rozeznania rynku, tj. usług świadczonych przez personel projektu B+R zatwierdzony we wniosku o dofinansowanie

 

Jak dokonać zamówienia?

 

Prowadząc projekt wspierany przez fundusze unijne należy zawsze zadbać o przejrzystość prowadzonych działań oraz postępowanie zgodnie z zasadami równego traktowania i niedyskryminowania.  

 

Aby zamówić konieczne produkty bądź usługi o wartości od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN należy dokonać oficjalnego rozeznania rynku. Polega ono na udostępnieniu zapytania ofertowego na stronie internetowej lub wysłaniu go do 3 potencjalnych wykonawców w celu ustalenia ceny rynkowej. Musi być ono również udokumentowane tak, by można było je przedstawić w czasie kontroli i udowodnić na jakiej podstawie ustalono cenę. Jeżeli w wyniku zapytania ofertowego nie uzyskano ważnych ofert, w dokumentacji należy przedstawić np. oferty ze stron internetowych (wraz z opisem i ceną) lub e-maile z informacją o cenie produktu. 

 

Do zamówień powyżej 50 tys. PLN netto zastosowanie ma zasada konkurencyjności. Pozwala ona wybrać wykonawcę, który w odpowiednim czasie oraz w odpowiedni sposób złożył swoją ofertę. Taka procedura wygląda dość podobnie – zacząć należy od zapytania ofertowego z dokładnie sprecyzowanym, jednoznacznym i jasnym opisem przedmiotu zamówienia. Tym razem należy je jednak opublikować w Bazie Konkurencyjności. Do opisu przedmiotu zawsze należy dodać kod CPV (kod jednolitego systemu klasyfikacji), który ułatwi wyszukiwanie ofert potencjalnym wykonawcom. W wytycznych do opisu przedmiotu zamówienia istnieje zakaz używania znaków towarowych, chyba że takie rozwiązanie jest uzasadnione i dopuszczono rozwiązania równoważne. Dodatkowo w zamówieniu określić można (fakultatywnie) warunki udziału oraz terminy składania ofert i realizacji zamówienia. Ważne jednak by nie przewyższały wymagań wystarczających do należytego wykonania zamówienia. Kryteria oceny muszą być mierzalne, zawsze też podana musi zostać cena. Po upływie czasu ustalonego na składanie ofert, zamawiający musi na podstawie kryteriów wyboru wybrać jedną z ofert. 

 

Wartość wybranej oferty nie zawsze w 100% musi zgadzać się z wnioskiem o dofinansowanie. O ile ma to wpływ na efektywność i jakość projektu, mogą występować nieznaczne różnice między zakładanymi a rzeczywistymi wydatkami

   

Wybór wykonawcy, ogłoszenie wyników

W zależności od trybu przeprowadzenia zamówienia zakończenie procesu odbywa się w różny sposób. W przypadku:

 • rozeznania rynku – nie jest konieczne podpisywanie umowy z wykonawcą, potwierdzenie dokonane będzie na podstawie faktury. 

 • zasady konkurencyjności – konieczne jest podpisanie umowy z wykonawcą, najpierw jednak należy sporządzić protokół z postępowania, a wyniki zapytania ofertowego umieścić w bazie konkurencyjności. 

 

 

Protokół powinien zawierać co najmniej: 

 • wykaz wszystkich ofert wraz z datami ich wpłynięcia,

 • informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

 • informację potwierdzającą, że wykonawca nie jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo,

 • opis o wag punktowych lub procentowych oraz sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium,

 • wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,

 • datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,

 • odpowiednie załączniki.Dobrze napisane zapytanie ofertowe powoduje, że wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi dla beneficjenta problemu. Ustalone wcześniej mierzalne kryteria powinny od razu wskazać wykonawcę, z którym należy podpisać umowę. Zasady te pominąć można w przypadku, gdy doszło do odstąpienia od podpisania umowy, nie wpłynęła żadna oferta lub wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.

 

Jak wspomniane zostało na początku – rozliczanie projektu dofinansowanego z funduszy unijnych wiąże się z systematyczną dokumentacją. Składanie zamówień jest tego dobrym przykładem. Gromadzić należy wszystkie dokumenty począwszy od notatki z szacowania wartości rynkowej przedmiotu zamówienia do otrzymanej oferty. Procedury dokonywania zamówień przeprowadzane muszą zostać w sposób przejrzysty, do czego potrzebne są potwierdzające dokumenty. 

 

O czym warto pamiętać?

 • Postaraj się nie określać zbyt krótkich i nierealistycznych terminów wykonania zamówienia – ogranicza to konkurencję i dostęp do udziału w postępowaniu dla małych firm.

 • Nie wskazuj w opisie przedmiotu znaków towarowych bez wskazania zakresu równoważności.

 • Nie wymagaj doświadczenia w realizacji projektów unijnych. 

 • Preferowanie lokalnych wykonawców (z woj. w którym odbywa się projekt) nie zawsze wpłynie na twoją korzyść.

 • Postaraj się, aby warunki udziału w postępowaniu były niedyskryminujące.0

Bez kategorii

Chcąc ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej warto przygotować rzetelne informacje na temat tego, czego dokładnie szukasz. Aby przejść szybko i sprawnie przez wybór odpowiedniego dla Ciebie naboru musisz wcześniej dokładnie określić jakie są Twoje potrzeby. Aby pomóc Ci w zebraniu niezbędnych informacji, stworzyliśmy zbiór kluczowych pytań, na które należy odpowiedzieć. W ten sposób znacznie przyśpieszymy zdobycie finansowania na realizację Twojego pomysłu na biznes.

0

Bez kategorii

Przed przedsiębiorcami prowadzącymi prace badawczo-rozwojowe stoi wiele problemów – między innymi, w jaki sposób wdrożyć w życie procesy powstałe na bazie tych właśnie badań. Jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie i z pewnością nie wszystkie przedsiębiorstwa stać na taką inwestycję. Z pomocą przychodzi konkurs Badania Na Rynek, dzięki któremu można zdobyć potrzebne środki i wdrożyć w życie procesy będące rezultatem przeprowadzonych badań.

0

Bez kategorii

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa łączy się z wieloma wyzwaniami. Wciąż rosnąca na rynku konkurencja i pojawiające się nowe technologie nie pozwalają spać spokojnie i wymagają od przedsiębiorców dostosowywania się do zmieniającego się dynamicznie rynku. Chcąc być krok przed innymi należy szukać nowoczesnych rozwiązań oraz osób, które pomogą nam je wdrożyć.

0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 5NO NEW POSTS