Skip links

Kredyt Technologiczny – FENG

W nowej perspektywie unijnej Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kontynuuje linię finansowania inwestycji technologicznych w polskich przedsiębiorstwach. Kluczowym instrumentem finansowym w tym obszarze jest Kredyt Technologiczny przyznawany z Funduszy Europejskich w formie wsparcia dotacyjnego. Jego adresatami są firmy z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) inwestujące w innowacje technologiczne, dla których zarezerwowano budżet w wysokości aż 150 milionów euro wydatkowanych w ramach konkursu Kredyt Technologiczny. Jako Elpartners oferujemy profesjonalne wsparcie merytoryczne w skutecznym pozyskaniu dotacji na ten cel, jednocześnie pomagając rodzimym przedsiębiorcom w dynamicznym rozwoju ich działalności.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

Na pozyskanie dotacji w konkursie Kredyt Technologiczny mają szanse firmy, które:

  • 1. posiadają status MŚP;
  • 2. są ukierunkowane na zwiększanie poziomu innowacyjności swojej działalności;
  • 3. planują wdrażać wyniki zakończonych lub zakupionych prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowego lub udoskonalonego produktu bądź procesu produkcyjnego.

Oznacza to, że rozwiązanie stanowiące nową technologię musi przyjmować postać wyników przeprowadzonych prac badawczych, rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Co istotne, aby otrzymać kredyt na innowacje technologiczne, wdrożenie nowej technologii musi mieć miejsce na terenie Polski. Natomiast całość wydatków kwalifikowanych powinna być przeznaczona na rzecz nowych rozwiązań technologicznych, będących wynikiem własnej nowej technologii lub rozwiązań zakupionych na rynku.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Kredyt Technologiczny wspiera finansowo projekty mające na celu wdrażanie innowacyjnych technologii do rodzimych przedsiębiorstw. Dofinansowanie w ramach programu przeznaczone jest zatem na inwestycje takie jak:

  • 1. zakup nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej, a także zakup prawa użytkowania wieczystego;
  • 2. zakup prac budowlanych w celu budowy, rozbudowy lub adaptacji istniejących budynków produkcyjnych lub ich wybranej części;
  • 3. zakup materiałów budowlanych niezbędnych do budowy lub rozbudowy budynków lub ich części;
  • 4. rozwój infrastruktury produkcyjnej, w tym szczególnie zakup lub wytworzenie środków trwałych przeznaczonych do produkcji nowych lub znacząco ulepszonych produktów. Firmy będą mogły nabyć środki trwałe, które przyczynią się do stworzenia pełnego ciągu produkcyjnego lub uzupełnią obecną infrastrukturę o niezbędne części;
  • 5. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji, patentów, know-how, a także pozostałych praw własności intelektualnej.

Harmonogram konkursu

Najbliższy nabór wniosków w konkursie Kredyt Technologiczny rozpocznie się 23 marca 2023 r. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od lokalizacji projektu, a także od wielkości samego przedsiębiorstwa. O ostatecznej kwocie dotacji zdecyduje mapa pomocy regionalnej, zgodnie z którą na najwyższy poziom dofinansowania (do 70%) będą mogły liczyć przedsiębiorstwa działające w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

W jaki sposób składać wnioski i co powinny uwzględniać?

W celu sfinansowania innowacji technologicznych z zaangażowaniem środków unijnych, należy skorzystać z kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym, znajdującym się na liście wskazanej przez BGK. Uzyskanie kredytu na finansowanie wydatków kwalifikowanych uwzględnionych w projekcie jest bowiem elementem koniecznym do skutecznego pozyskania dofinansowania. Wypłata dotacji stanowi spłatę kredytu otrzymanego na realizację planowanej inwestycji technologicznej.

Warunkiem otrzymania Kredytu Technologicznego jest wykazanie zdolności kredytowej. Promesa udzielenia kredytu stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie, który należy przedłożyć w BGK. Uruchomienie kredytu jest możliwe dopiero na etapie realizacji projektu, a sama dotacja przeznaczona jest na spłatę kapitałowej części kredytu.

Jak możemy Ci pomóc?

Aby projekt miał szansę na skuteczne pozyskanie dotacji w ramach Kredytu Technologicznego, należy uprzednio szczegółowo opracować jego koncepcję. W zadaniu tym pomogą Państwu specjaliści z Elpartners, którzy przeanalizują Państwa projekt i ocenią szansę na otrzymanie dofinansowania. Jako doświadczeni eksperci zajmiemy się również przygotowaniem wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, które zwiększą Państwa szanse na otrzymanie dotacji. Gwarantujemy również kompleksowe wsparcie w pomyślnym rozliczeniu dotacji – pomagamy zarówno na etapie przygotowania wniosków o płatności czy wniosków sprawozdawczych, jak i podczas ofertowania i kontroli projektu.