Skip links

KPO – możliwości dofinansowania w ramach poszczególnych filarów programu

Przyjęty przez Radę Ministrów Krajowy Plan Odbudowy stanowi podstawę do wypłaty środków pieniężnych z unijnego Funduszu Odbudowy. W ramach programu Polska będzie miała do dyspozycji nieco ponad 58 mld euro, które zostaną przeznaczone na inwestycje mające na celu odbudowę potencjału gospodarczego kraju, znacznie nadszarpniętego na skutek kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Kluczowym założeniem KPO jest zatem poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki i stabilny wzrost życia społeczeństwa w długim horyzoncie czasowym. W celu ograniczenia możliwych zagrożeń społeczno-gospodarczych rodzime przedsiębiorstwa otrzymają szansę skorzystania z dodatkowych źródeł finansowania. 

Kluczowe obszary wsparcia w ramach KPO

Budżet dla Polski na realizację kluczowych celów przyjętych przez Krajowy Plan Odbudowy do sierpnia 2026 r. sięga łącznej kwoty 58,1 mld euro. Z puli dostępnych środków 23,9 mld euro powędruje w ręce polskich przedsiębiorców w ramach bezzwrotnych grantów, natomiast pozostała kwota 34,2 mld euro zostanie rozdysponowana w formie preferencyjnych pożyczek. 

Pieniądze otrzymane z KPO mają wesprzeć realizację nowych inwestycji dążących do przyspieszenia wzrostu gospodarczego kraju i zwiększenia zatrudnienia. Fundusze unijne zostaną więc przeznaczone przede wszystkim w rozwój gospodarki, innowacji, cyfryzacji, edukacji czy zdrowia. Poniżej prezentujemy listę głównych filarów programu KPO.  

 1. Odporność i konkurencyjność gospodarki 

Główne cele: 

 • rozwój narodowego systemu innowacji poprzez sukcesywne zwiększanie potencjału innowacyjnego oraz efektywną współpracę między przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi (również w zakresie technologii środowiskowych);
 • doskonalenie polskiego systemu edukacji w kierunku dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki i rynku pracy;
 • wzrost transferu nowych technologii i zasad zielonej transformacji. 

Szacunkowy budżet: 18,6 mld zł. 

 1. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności

Główne cele: 

 • poprawa efektywności energetycznej gospodarki;
 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii;
 • działania dążące do adaptacji do zmian klimatu i ograniczenia degradacji środowiska naturalnego. 

Szacunkowy budżet: 28,6 mld zł. 

 1. Transformacja cyfrowa

Główne cele:

 • wzmocnienie przemian cyfrowych w sektorze publicznym, społeczeństwie oraz gospodarce;
 • poprawa dostępu do szybkiego internetu;
 • rozwój e-usług;
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 

Szacunkowy budżet: 13,7 mld zł.

 1. Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia

Główne cele: 

 • poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, a także dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych (szczególnie w obszarach kluczowych ze względu na zagrożenia epidemiologiczne, choroby cywilizacyjne czy ogólną sytuację demograficzną); 
 • rozwój kadr systemu ochrony zdrowia;
 • zwiększanie potencjału uczelni medycznych i podmiotów leczniczych biorących udział w kształceniu;
 • rozwój badań naukowych i sektora farmaceutycznego. 

Szacunkowy budżet: 19,2 mld zł. 

 1. Zielona, inteligentna mobilność

Główne cele: 

 • zwiększenie udziału zero i niskoemisyjnego transportu;
 • przeciwdziałanie i redukowanie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne;
 • zwiększenie dostępności transportowej, bezpieczeństwa i cyfrowych rozwiązań. 

Szacunkowy budżet: 27,4 mld zł. 

Wybrane zakresy dofinansowania z KPO

Mając na uwadze wyżej wymienione cele, dofinansowanie udzielane w ramach Krajowego Planu Odbudowy będzie wydatkowane na realizację projektów skoncentrowanych m.in. na: 

 • inwestycjach związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań cyfrowych do firm oraz rozwojem kompetencji cyfrowych i informatycznych;
 • inwestycje związane z wdrażaniem technologii i innowacji środowiskowych, w tym szczególnie dotyczących GOZ (m.in. innowacje mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów, projektowanie dla recyklingu czy wydłużanie życia produktów); 
 • inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego w sektorze żywnościowym (np. budowa i modernizacja infrastruktury badawczej); 
 • inwestycje związane z produkcją API w Polsce (dopłaty dla firm na realizację działań B+R, zakup środków trwałych, rozwój infrastruktury produkcyjnej); 
 • rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych. 

Działania będą realizowane zarówno na rzecz przedsiębiorstw, jak i instytucji publicznych czy innych podmiotów społeczno-gospodarczych. Jako Elpartners oferujemy wsparcie w skutecznym pozyskaniu środków z KPO. Nasi specjaliści wykonają profesjonalne analizy pod kątem możliwości wnioskowania o dofinansowanie i zadbają o spójność projektu z założeniami programu.