Skip links

(B)adania + (R)ozwój = Innowacja

Badania i rozwój (B + R) to procesy, stanowiące pierwszy etap cyklu życia produktu, które kształtują jego funkcjonalność i nowoczesność. Składają się one na kompleks działań, które zachodzą we wszystkich dziedzinach przedsiębiorstwa, skierowany na osiągnięcie silnej pozycji konkurencyjnej firmy na rynku. Oficjalna nomenklatura Głównego Urzędu Statystycznego tłumaczy z kolei B+R jako – „systematycznie prowadzone prace twórcze podjęte dla zwiększenia zasobów wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie oraz poszukiwanie nowych rozwiązań dla tej wiedzy. Działania te służą wyłonieniu rozwiązań nie wynikających w sposób oczywisty z dotychczasowego stanu wiedzy.” W B+R wyróżniamy 3 rodzaje działalności:
  • badania podstawowe (basic research), które określić możemy jako działania eksperymentalne bądź teoretyczne, mające na celu zdobycie nowej wiedzy na temat badanej dziedziny bez nastawienia na konkretne jej wykorzystanie bądź zastosowanie.
  • badania stosowane (applied research) to z kolei, podobnie jak w przypadku badań podstawowych, prace badawcze mające na celu zdobycie nowej wiedzy. Jednak w tym przypadku jest ona skoncentrowana na konkretnym celu praktycznym.
  • prace rozwojowe (experimental development) to ciągła, systematyczna praca bazująca na istniejącej wiedzy uzyskanej poprzez działalność badawczą i/lub doświadczenie praktyczne, która ma na celu produkcję nowych produktów, urządzeń, materiałów bądź znaczące ulepszanie procesów, usług czy systemów już istniejących.
Jeśli zastanawiamy się nad możliwością uzyskania dotacji na działalność B+R, w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić, czy typ naszej działalności znalazł się na liście tak zwanych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) bądź Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS). Wyjaśnijmy pokrótce, czym są te sformułowania: Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) to lista preferowanych przez Ministerstwo Rozwoju dziedzin działalności. Jeśli Wasza firma wpisuje się w chodź jedną z nich, ma większe szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Dokładną listę znajdziecie pod poniższym linkiem http://bit.ly/KIS_2018. Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS), podobnie jak KIS, są jednym z instrumentów wspomagających osiągnięcie celów Regionalnych Strategii Innowacji dla danego Województwa. W większości województw wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na prace B+R otrzymają tylko projekty wpisujące się w RIS. Listy RIS różnią się między województwami, dlatego warto sięgnąć po aktualną rozpiskę dotyczącą Waszego regionu. Prowadzenie prac B+R pozytywnie wpływa na rozwój firmy i zwiększa jej przewagę na rynku. Warto ubiegać się o środki w tym zakresie, aby być o krok przed konkurencją i zwiększyć szanse na sukces swojej działalności. Jeśli zastanawiasz się, czy w województwie, w którym prowadzisz działalność, w najbliższym czasie odbędzie się nabór na prowadzenie prac B+R, przedstawiamy poniżej listę najbliższych konkursów: Konkursy ogólnopolskie  Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR 2014-2020 ?Szybka ścieżka? Termin naboru: 16.08.2018 -14.12.2018 Dla kogo: małe i średnie przedsiębiorstwa działające poza województwem mazowieckim Cel: badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe Wartość dofinansowania: min. 1 mln PLN (min. wartość kosztów kwalifikowanych).   Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP POIR 2014-2020 Termin naboru: 22.03.2018-22.11.2018 Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Cel: zakup od wykonawcy (wybór wykonawcy usługi musi być dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Wartość dofinansowania: max. 340 tys. PLN   Konkursy regionalne Działanie 1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R Województwo: Dolnośląskie Termin naboru: od 05.12.2018 r. (05.11.2018 opublikowanie ogłoszenia o konkursie) Dla kogo: przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin-off); konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi; konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty Cel: przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Pula na dofinansowania: 20 mln PLN   Poddziałanie 1.2.1. B Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw  Województwo: Małopolskie Termin naboru: ogłoszenie listopad 2018 r. Dla kogo: sektora MŚP (samodzielnie lub w partnerstwie / konsorcjum z innymi podmiotami, gdzie liderem jest podmiot z sektora MŚP), zapewniające możliwość realizacji pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania. Cel: przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowego/udoskonalonego produktu, usługi lub technologii. Możliwość sfinansowania wdrożenia produktu do masowej produkcji. Wartość dofinansowania: 25 tys. PLN ? 25 mln. PLN Poddziałanie 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Województwo: Pomorskie Termin naboru: listopad 2018 r. (ogłoszenie konkursu we wrześniu 2018 r.) Dla kogo: Przedsiębiorcy we współpracy z: innymi przedsiębiorcami; jednostkami naukowymi; szkołami wyższymi; IOB; izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców; organizacjami pozarządowymi; innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe. Cel: realizacja prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa oraz wsparcie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. Łączna pula w konkursie: 83 mln EUR.   Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach  Województwo: Śląskie Termin naboru: 28.09.2018-15.01.2018 Dla kogo: Przedsiębiorstwa (w tym konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami, instytutami badawczymi i innymi przedsiębiorstwami). Cel: tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Pula na dofinansowania: 128 mln. PLN   Jak widać istnieje wiele możliwości na pozyskanie dodatkowych środków na rozwój firmy na terenie całego kraju w ramach konkursów badawczo-rozwojowych. Warto skorzystać z takiej szansy, by przyśpieszyć rozkwit swojej działalności. Jeśli masz pytania dotyczące istniejących naborów zapraszamy do kontaktu mailowego w celu umówienia się na bezpłatną konsultację!