Skip links

(B)adania + (R)ozwój = Innowacja

Badania i rozwój (B + R) to procesy, stanowiące pierwszy etap cyklu życia produktu, które kształtują jego funkcjonalność i nowoczesność. Składają się one na kompleks działań, które zachodzą we wszystkich dziedzinach przedsiębiorstwa, skierowany na osiągnięcie silnej pozycji konkurencyjnej firmy na rynku.

Oficjalna nomenklatura Głównego Urzędu Statystycznego tłumaczy z kolei B+R jako – „systematycznie prowadzone prace twórcze podjęte dla zwiększenia zasobów wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie oraz poszukiwanie nowych rozwiązań dla tej wiedzy. Działania te służą wyłonieniu rozwiązań nie wynikających w sposób oczywisty z dotychczasowego stanu wiedzy.”

W B+R wyróżniamy 3 rodzaje działalności:

  • badania podstawowe (basic research), które określić możemy jako działania eksperymentalne bądź teoretyczne, mające na celu zdobycie nowej wiedzy na temat badanej dziedziny bez nastawienia na konkretne jej wykorzystanie bądź zastosowanie.
  • badania stosowane (applied research) to z kolei, podobnie jak w przypadku badań podstawowych, prace badawcze mające na celu zdobycie nowej wiedzy. Jednak w tym przypadku jest ona skoncentrowana na konkretnym celu praktycznym.
  • prace rozwojowe (experimental development) to ciągła, systematyczna praca bazująca na istniejącej wiedzy uzyskanej poprzez działalność badawczą i/lub doświadczenie praktyczne, która ma na celu produkcję nowych produktów, urządzeń, materiałów bądź znaczące ulepszanie procesów, usług czy systemów już istniejących.

Jeśli zastanawiamy się nad możliwością uzyskania dotacji na działalność B+R, w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić, czy typ naszej działalności znalazł się na liście tak zwanych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) bądź Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS).

Wyjaśnijmy pokrótce, czym są te sformułowania:


Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS
) to lista preferowanych przez Ministerstwo Rozwoju dziedzin działalności. Jeśli Wasza firma wpisuje się w chodź jedną z nich, ma większe szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Dokładną listę znajdziecie pod poniższym linkiem http://bit.ly/KIS_2018.


Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS
), podobnie jak KIS, są jednym z instrumentów wspomagających osiągnięcie celów Regionalnych Strategii Innowacji dla danego Województwa. W większości województw wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na prace B+R otrzymają tylko projekty wpisujące się w RIS.

Listy RIS różnią się między województwami, dlatego warto sięgnąć po aktualną rozpiskę dotyczącą Waszego regionu.

Prowadzenie prac B+R pozytywnie wpływa na rozwój firmy i zwiększa jej przewagę na rynku. Warto ubiegać się o środki w tym zakresie, aby być o krok przed konkurencją i zwiększyć szanse na sukces swojej działalności.

Jeśli zastanawiasz się, czy w województwie, w którym prowadzisz działalność, w najbliższym czasie odbędzie się nabór na prowadzenie prac B+R, przedstawiamy poniżej listę najbliższych konkursów:


Konkursy ogólnopolskie 

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR 2014-2020 ?Szybka ścieżka?

Termin naboru: 16.08.2018 -14.12.2018

Dla kogo: małe i średnie przedsiębiorstwa działające poza województwem mazowieckim

Cel: badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe

Wartość dofinansowania: min. 1 mln PLN (min. wartość kosztów kwalifikowanych).

 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP POIR 2014-2020

Termin naboru: 22.03.2018-22.11.2018

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski

Cel: zakup od wykonawcy (wybór wykonawcy usługi musi być dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Wartość dofinansowania: max. 340 tys. PLN

 

Konkursy regionalne

Działanie 1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Województwo: Dolnośląskie

Termin naboru: od 05.12.2018 r. (05.11.2018 opublikowanie ogłoszenia o konkursie)

Dla kogo: przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin-off); konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi; konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty

Cel: przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Pula na dofinansowania: 20 mln PLN

 

Poddziałanie 1.2.1. B Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw 

Województwo: Małopolskie

Termin naboru: ogłoszenie listopad 2018 r.

Dla kogo: sektora MŚP (samodzielnie lub w partnerstwie / konsorcjum z innymi podmiotami, gdzie liderem jest podmiot z sektora MŚP), zapewniające możliwość realizacji pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania.

Cel: przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowego/udoskonalonego produktu, usługi lub technologii. Możliwość sfinansowania wdrożenia produktu do masowej produkcji.

Wartość dofinansowania: 25 tys. PLN ? 25 mln. PLN

Poddziałanie 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

Województwo: Pomorskie

Termin naboru: listopad 2018 r. (ogłoszenie konkursu we wrześniu 2018 r.)

Dla kogo: Przedsiębiorcy we współpracy z: innymi przedsiębiorcami; jednostkami naukowymi; szkołami wyższymi; IOB; izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców; organizacjami pozarządowymi; innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.

Cel: realizacja prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa oraz wsparcie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.

Łączna pula w konkursie: 83 mln EUR.

 

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 

Województwo: Śląskie

Termin naboru: 28.09.2018-15.01.2018

Dla kogo: Przedsiębiorstwa (w tym konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami, instytutami badawczymi i innymi przedsiębiorstwami).

Cel: tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Pula na dofinansowania: 128 mln. PLN

 

Jak widać istnieje wiele możliwości na pozyskanie dodatkowych środków na rozwój firmy na terenie całego kraju w ramach konkursów badawczo-rozwojowych. Warto skorzystać z takiej szansy, by przyśpieszyć rozkwit swojej działalności. Jeśli masz pytania dotyczące istniejących naborów zapraszamy do kontaktu mailowego w celu umówienia się na bezpłatną konsultację!