Skip links

Jak znaleźć odpowiednie źródła finansowania unijnego dla swojego projektu?

Aby przedsiębiorstwo mogło utrzymać konkurencyjność, musi nieustannie się rozwijać, rozszerzać swoją ofertę, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i podnosząc kwalifikacje zespołu. Do tego celu potrzebne są jednak fundusze, którymi nie każda firma dysponuje. Nie oznacza to jednak bynajmniej, że nie posiada ona perspektyw rozwojowych – dziś dostępnych jest bowiem wiele możliwości finansowania przedsiębiorstw. Jedną z najatrakcyjniejszych z nich pozostają dotacje unijne. Sprawdź, jak skutecznie wykorzystać źródła finansowania unijnego do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa!

Na czym polega finansowanie przedsiębiorstwa?

Każda firma, która chce prawidłowo funkcjonować i stale się rozwijać, potrzebuje nakładów kapitałowych. W tym kontekście kluczowe okazuje się zaplanowanie strategii finansowej przedsiębiorstwa, która pozwoli na efektywne prowadzenie działalności i podejmowanie kolejnych inwestycji. Finansowanie to może odbywać się na dwa sposoby: finansowanie własne oraz zewnętrzne.

Co jest głównym źródłem finansowania dla przedsiębiorstw?

Podstawą stabilności firmy są wewnętrzne źródła finansowania, w tym środki własne obejmujące kapitał wpłacony przez właścicieli, zyski z działalności oraz kapitał rezerwowy. Dodać jednak należy, że niektóre przedsięwzięcia i inwestycje przekraczają możliwości finansowe nawet rentownych firm o stabilnej kondycji finansowej, jednocześnie pozostając kluczowymi dla jej rozwoju. Wówczas rozwiązaniem okazują się liczne zewnętrzne źródła finansowania.

Czym powinien kierować się przedsiębiorca przy wyborze źródeł finansowania?

Rozważając optymalne źródło finansowania, przedsiębiorca powinien uwzględnić kilka kluczowych czynników. Obok zdolności kredytowej i potencjału do spłaty zobowiązań warto przeanalizować koszty i ryzyko związane z daną formą finansowania, a także oszacować jej dostępność i elastyczność – dotyczy to szczególnie zewnętrznych źródeł, które obwarowane są konkretnymi wymogami (np. kredyt ekologiczny FENG dostępny jest wyłącznie dla projektów bezpośrednio związanych z energooszczędnością). 

Jakie wyróżnia się formy finansowania przedsiębiorstw?

Przedsiębiorstwa na każdym etapie swojego rozwoju potrzebują kapitału – w celu pokrycia własnych zobowiązań, na realizację planowanych inwestycji czy niespodziewanych wydatków. Potrzebne środki finansowe można pozyskiwać zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

Wewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej

Wewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej to środki własne przedsiębiorstwa, a także fundusze jego akcjonariuszy oraz udziałowców.

Wkład własny przedsiębiorcy

Inwestycja finansowana ze środków własnych przedsiębiorstwa, zgromadzonych na jego prywatnym rachunku, z pewnością stanowi najdogodniejszą opcję dla właścicieli firm. Takie rozwiązanie cechuje się bowiem wysokim poziomem bezpieczeństwa wynikającym z faktu, że firma wydaje własne pieniądze, nie ryzykując tym samym konieczności uiszczenia wysokich odsetek w przypadku niepowodzenia inwestycji. W praktyce jednak nie każda firma może sobie na to pozwolić. Duża część przedsiębiorstw nie dysponuje tak dużymi budżetami, zwłaszcza na początkowym etapie swojego rozwoju, kiedy w oczywisty sposób – bardziej niż kosztów – poszukuje się oszczędności. Wówczas warto wykorzystać możliwości, jakie dają zewnętrzne źródła finansowania, dzięki którym firma może podejmować innowacyjne projekty bez konieczności zaangażowania ogromnych środków własnych.

Zysk netto firmy jako sposób finansowania przedsiębiorstwa

Zysk netto firmy to różnica między przychodami a kosztami, która może być reinwestowana w dalszy rozwój działalności. Samofinansowanie jest jednak niedostępne dla nowych firm, które potrzebują określonego czasu na to, by ich działalność zaczęła generować faktyczne zyski. Dodatkowo, bazowanie jedynie na osiągniętym dochodzie – choć z pewnością daje poczucie niezależności – prawdopodobnie nie zapewni dynamicznego rozwoju firmy. 

Amortyzacja i odpisy amortyzacyjne

Odpisy amortyzacyjne obejmują wszystkie dobra trwałe, które są w posiadaniu przedsiębiorstwa (np. pojazdy, sprzęt komputerowy). To rozwiązanie dostępne dla każdej firmy, które pozwala obniżyć podstawę opodatkowania, a tym samym również kwotę podatku dochodowego. 

Sprzedaż aktywów własnych firmy

Sprzedaż aktywów własnych dotyczy zarówno sprzedaży nieruchomości czy pojazdów, jak i innych środków trwałych. Częstą sytuacją, w której firma decyduje się na ten krok, jest zmiana warunków rynkowych, w świetle których np. sprzedaż niektórych materiałów okazuje się bardziej opłacalna niż ich wykorzystanie w produkcji. 

Zewnętrzne sposoby finansowania przedsiębiorstw

Choć korzystanie z wewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstwa ma liczne zalety, możliwości tego rozwiązania okazują się często znacznie ograniczone, nie pozwalając na długoterminowe planowanie rozwoju prowadzonej działalności. W przypadku, gdy samofinansowanie jest dalece niewystarczające do skutecznej realizacji celów strategicznych firmy, warto zainteresować się tym, co oferują zewnętrzne źródła finansowania.

Pozyskiwanie dotacji jako źródło finansowania firmy

Jako zewnętrzne źródła finansowania najczęściej wskazuje się dotacje unijne, które mogą obejmować wsparcie finansowane m.in. na innowacje, rozwój nowych technologii, ochronę środowiska, rozwój infrastruktury czy szkolenia pracowników. Dotacje bezzwrotne są wydatkowane na projekty wykazujące duży potencjał rozwojowy i mające szczególne znaczenie dla gospodarki. Środki z Funduszy Europejskich zapewniają bowiem kapitał umożliwiający efektywną ekspansję polskich przedsiębiorstw, co w rezultacie przyczynia się do sukcesywnego skracania dystansu w rozwoju gospodarczym naszego kraju w stosunku do państw lepiej rozwiniętych. 

Dotacje unijne najczęściej przyznawane są na zasadach konkursów, a nabór wniosków pod konkretny typ projektu ogłaszany jest w oparciu o ustalony harmonogram na dany rok kalendarzowy. Termin składania aplikacji jest jednak zazwyczaj dość krótki, dlatego firmy zainteresowane dotacją powinny na bieżąco monitorować publikowane konkursy lub korzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów.

Poszukując najkorzystniejszych możliwości finansowania dla swojej firmy, warto zwrócić się po pomoc do specjalistów. W Elpartners czuwamy nad całym procesem pozyskiwania dofinansowania unijnego: od wyboru optymalnego programu operacyjnego, przez przygotowanie skutecznego wniosku o dotację wraz z niezbędną dokumentacją, aż po poprawne rozliczenie projektu. Nasi Klienci mogą zatem liczyć na kompleksową opiekę merytoryczną na każdym etapie tej procedury, zwiększając tym samym swoje szanse na otrzymanie pożądanego dofinansowania.

Finansowanie poprzez kredyt bankowy

Kredyt bankowy stanowi jedną z najbardziej upowszechnionych form finansowania dłużnego. Wiąże się z nią jednak dość długa i szczegółowa procedura, którą poprzedza dodatkowo konieczność weryfikacji i wnikliwego porównania ofert poszczególnych instytucji finansowych z uwzględnieniem oprocentowania, okresu spłaty czy warunków umowy. 

Wykorzystanie pożyczki leasingowej na pozyskanie kapitału

Leasing to popularna forma finansowania zewnętrznego – szczególnie wśród jednoosobowych działalności gospodarczych. Pozwala rozłożyć zakup w czasie, co jest dogodną opcją dla przedsiębiorców, którzy chcą uniknąć dużego, jednorazowego wydatku, w zamian otrzymując szansę na spłatę w formie mniej obciążających firmowy budżet rat leasingowych.

Emisyjne źródła finansowania – akcje i obligacje

Emisja akcji i obligacji to rozwiązanie zarezerwowane przede wszystkim dla większych przedsiębiorstw, które mają stabilną pozycję na rynku. Z tej formy finansowania korzystają najczęściej spółki – sprzedając swoje akcje, osiągają zysk, który mogą następnie przeznaczyć na inwestycje, spłatę zobowiązań czy działania operacyjne. 

Nowoczesne formy finansowania firmy – faktoring i crowdfunding

Faktoring to usługa finansowa, polegająca na tym, że przedsiębiorca przekazuje faktorowi faktury z odroczonym terminem płatności, a następnie faktor wypłaca ustalony uprzednio procent należności z faktury. Przedsiębiorcy mogą więc pozyskać środki finansowe tuż po dokonaniu sprzedaży czy wykonaniu usługi.

Z kolei crowdfunding to tzw. finansowanie społecznościowe – firma prezentuje na internetowej platformie swój biznesplan w celu pozyskania wsparcia finansowego od zainteresowanych inwestorów. 

Jakie czynniki uwzględnić, wybierając źródła finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw?

Przedsiębiorcy, szczególnie ci prowadzący małe i średnie firmy, powinni dokładnie przeanalizować swoje potrzeby finansowe oraz dostępne możliwości pozyskania kapitału. Wśród czynników, które należy wziąć pod uwagę, wymienia się przede wszystkim:

  • wielkość i rodzaj planowanego projektu;
  • ryzyko i zabezpieczenia związane z danym źródłem finansowania;
  • okres finansowania;
  • koszty i warunki umów.

Finansowanie działalności gospodarczej to kwestia wymagająca dużej uwagi i zaangażowania. Firmy, które poszukują dla siebie optymalnych form wsparcia finansowego, mogą skorzystać w tym celu z pomocy specjalistów. Doświadczony zespół ekspertów z Elpartners oferuje profesjonalne doradztwo dla przedsiębiorców chcących sfinansować planowane inwestycje na możliwie najkorzystniejszych warunkach z pomocą dotacji unijnych.

Które źródło finansowania przedsiębiorstwa wybrać i czy warto skorzystać z dotacji?

Wybór odpowiedniego źródła finansowania – jak wspomniano – zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości danej firmy. Dla wielu przedsiębiorców atrakcyjną formą finansowania pozostają dotacje unijne, które, jako bezzwrotna forma pomocy finansowej, stanowią istotne wsparcie dla innowacyjnych i rozwijających się firm.

Pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej jest jednak czasochłonną procedurą, a przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie wymaga spełnienia szeregu kryteriów i wymogów formalnych. Warto więc skorzystać z pomocy specjalistów, których wiedza i doświadczenie pozwolą zmaksymalizować szanse przedsiębiorstwa na pomyślne pozyskanie potrzebnego dofinansowania.