Skip links

Bezzwrotne dotacje unijne – czy zawsze mają taką formę?

Polska wstępując do Unii Europejskiej w 2004 r., korzystała z budżetów unijnych na lata: 2000-2006, 2007-2013, nadal korzysta z tego na lata 2014-2020 i będzie również beneficjentem nowej perspektywy UE na lata 2021-2027. W nowym rozdaniu środków unijnych na politykę spójności otrzymamy ponad 76 mld euro, które będą rozdysponowywane, jak poprzednio, w ramach programów krajowych i regionalnych. W nowej perspektywie Funduszy Unijnych pojawią się – obok bezzwrotnych dotacji unijnych – również inne formy finansowania. Sprawdź, co warto o nich wiedzieć.

Kiedy można liczyć na przyznanie dotacji unijnej?

Największa pula środków z Funduszy Europejskich przeznaczona jest dla rodzimych firm, które prowadzą w kraju działalność o charakterze badawczo-rozwojowym i są ukierunkowane na wprowadzanie do niej innowacji. Uzyskanie dofinansowania z UE będzie zatem możliwe szczególnie dla przedsiębiorców planujących realizację inwestycji m.in. w infrastrukturę, cyfryzację, innowacje, ochronę środowiska, energetykę czy edukację.

Kluczowymi programami, w ramach których poszczególne przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie w nowej perspektywie unijnej, są: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) adresowane do firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego kraju oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) skierowane do firm zlokalizowanych w tym makroregionie.

Dotacje unijne będą przyznawane na podobnych zasadach jak w latach 2014-2020. Oznacza to, że ok. 60% funduszy z polityki spójności zasili konto programów krajowych, a pozostałe 40% otrzymają planowane programy regionalne.

Kto można liczyć na przyznanie dotacji unijnej?

Największe możliwości w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. O bezzwrotne dotacje unijne w ramach nowej perspektywy finansowej mogą ubiegać się ponadto:

  • ośrodki innowacji (parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne);
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • partnerzy społeczni;
  • uczelnie wyższe;
  • miasta wojewódzkie Polski Wschodniej.

Nowe perspektywy finansowe – bezzwrotne i zwrotne formy pomocy

W działaniach podejmowanych przez Komisję Europejską coraz wyraźniej daje się zauważyć dążenie do tego, aby formy wsparcia udzielanego w ramach Funduszy Europejskich były możliwie zdywersyfikowane. W praktyce oznacza to, że możliwości, jakie oferują programy unijne przedsiębiorcom w tym zakresie, coraz częściej wykraczają poza klasyczny mechanizm bezzwrotnych dotacji unijnych.

Z tego powodu w ramach programu FENG przewidziane są – obok bezzwrotnych dotacji unijnych – również inne formy wsparcia finansowego. Poszczególne przedsiębiorstwa, których wnioski zostaną zatwierdzone przez instytucję zarządzającą danym programem, będą mogły skorzystać również ze wsparcia zwrotnego w formie: instrumentów finansowych, kapitałowych oraz gwarancyjnych, a także instrumentów łączących finansowanie zwrotne z dotacyjnym.

Zasady programu FENG przewidują również możliwość ubiegania się o kredyt na innowacje technologiczne, czyli instrument, który łączy dwa rodzaje finansowania: dłużne z udziałem banków komercyjnych i bezzwrotne w formie dotacji. To rozwiązanie cieszyło się dużym zainteresowaniem w poprzednim programie – Inteligentny Rozwój, a zaletą mieszanego instrumentu jest przede wszystkim możliwość zaangażowania środków prywatnych w finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć. Jest to równoznaczne z łatwiejszym dostępem do kapitału na inwestycje dla przedsiębiorców i gwarancją większego bezpieczeństwa, ponieważ zmniejsza się w ten sposób ryzyko ponoszenia wysokich kosztów kredytów. Co więcej, komponent dotacyjny może być dla firm istotną zachętą również do tego, by podejmowały one innowacyjne inwestycje, które wymagają badań, jednocześnie nie gwarantując natychmiastowego zysku.

Pewną nowością w perspektywie unijnej na lata 2021-2027 okazuje się ponadto kredyt ekologiczny. Bank Gospodarstwa Krajowego planuje bowiem w I kwartale 2023 r. uruchomić nowy instrument finansujący działania dążące do transformacji przedsiębiorstw w kierunku większej efektywności energetycznej. Wnioski o przyznanie kredytu ekologicznego będą mogły składać firmy z sektora MŚP, czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także działalności typu mid-caps. W ten sposób będą finansowane inwestycje w zakresie modernizacji lub budowy nowej infrastruktury, która będzie bardziej efektywna energetycznie.

Szukasz najkorzystniejszej linii finansowania dla Twojego projektu? Zaufaj wiedzy i doświadczeniu specjalistów z Elpartners, którzy od lat zajmują się pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji unijnych.

Po więcej szczegółów serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami pod numerem telefonu 573 454 379 lub adresem e-mail: info@elpartners.pl.