Skip links

Tarcza Antykryzysowa – rozwiązania dla przedsiębiorców

Z artykułu dowiesz się:

  • Z jakich pomocy możesz skorzystać? 
  • Jakie warunki musisz spełniać by uzyskać pomoc? 
  • Ile korzyści może przynieść Ci tarcza antykryzysowa? 

Ostatni miesiąc był dla wszystkich czasem wyzwań i wielu trudnych decyzji. Pandemia koronawirusa, która zahamowała polską gospodarkę, zaskoczyła przedsiębiorców i spowodowała, że niemal wszędzie prowadzenie działalności w jakimś stopniu zmieniło się. Dla przedsiębiorców dużym zmartwieniem w tym czasie stało się utrzymanie płynności, wypłacanie wynagrodzeń i miejsc pracy. 31 marca 2020 została przyjęta tzw. „Tarcza Antykryzysowa”, która właśnie w tych obszarach ma wesprzeć przedsiębiorców. Nowe rozwiązania dostępne są w całej Polsce jednak, aby z nich skorzystać często potrzebna jest pomoc specjalistówDokumenty i wnioski niejednej z firm sprawiają kłopot, dlatego też dziś przedstawiamy Wam artykuł, który pokrótce omawia możliwe rozwiązania, w których pomoc oferujemy my – Elpartners.  Oto kilka z nich. 


tarcza antykryzysowa

 

Zwolnienie z ZUS 

Dla przedsiębiorców opłacających składki ZUS za mniej niż 50 pracowników dostępna jest możliwość ubiegania się o zwolnienie z tych opłat na okres 3 miesięcy. Z  rozwiązania skorzystać mogą podmioty zgłoszone jako płatnicy do 31 marca 2020. Co ważne – zwolnienia obowiązują od 1 marca 2020, a płatnikom, którzy się do nich kwalifikują jednak zdążyli je już opłacić,  zostaną uznane jako nadpłata podlegająca zwrotowi.  


Podmioty ubezpieczające do 9 pracowników mogą uzyskać 100% zwolnienie, natomiast te ubezpieczające od 10 do 49 osób uzyskają zwolnienie do 50% składek
 

Dofinansowanie do pensji pracowników 

Przedsiębiorcy dotknięci spadkiem obrotów gospodarczych w wyniku pandemii koronawirusa mogą ubiegać się o dofinansowanie do pensji pracowników. Dokładniej – wsparciu podlegają przedsiębiorcy, którzy: 

 

  • nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości, 
  • nie zalegają do końca III kwartału w opłacaniu podatków i składek ZUS,  
  • odnotowali spadek obrotów o 15% (w przeciągu dwóch miesięcy 2020 do analogicznych miesięcy 2019) lub o 25% z dowolnego miesiąca 2020 w porównaniu do poprzedzającego miesiąca. 

Spełnienie tych warunków gwarantuje uzyskanie wsparcia. Jego wysokość w przypadku przestoju ekonomicznego może wynieść 50% minimalnego wynagrodzenia wraz ze składkami, co daje kwotę 1566,24 PLN. Dla przedsiębiorców, którzy ograniczyli wymiar pracy do 20% , jednak nie mniej niż do 0,5 etatu, dofinansowanie może wynieść max. 40% przeciętnego wynagrodzenia co daje 2079,43 PLN 


Ten rodzaj wsparcia uprawnia do 3-miesięcznego dofinansowania, wypłacanego w okresach miesięcznych. Jeśli przedsiębiorca korzysta jednocześnie z wymienionego wyżej zwolnienia ze składek ZUS, dofinansowanie to jest pomniejszane 
wówczas o odpowiedni procent składek.  Rozwiązanie to jest dostępne poprzez złożenie wniosku w Wojewódzki Urzędzie Pracy.   

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników – tylko dla MŚP 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać także z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń oferowanego przez Fundusz Pracy i dostępnego w Powiatowych Urzędach Pracy. W tym przypadku warunkiem jest spadek obrotów o min. 30% w ciągu dwóch miesięcy 2020 w porównaniu do analogicznych miesięcy 2019. Korzyści jakie może osiągnąć przedsiębiorca wyglądają następująco: 

 

  •  30% spadek obrotów  -> dofinansowanie 50 % wynagrodzeń ze składkami (nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenie) 
  •  50% spadek obrotów -> dofinansowanie 70 % wynagrodzeń ze składkami (nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenie) 
  •  80% spadek obrotów -> dofinansowanie 90 % wynagrodzeń ze składkami (nie więcej niż 90% minimalnego wynagrodzenie) 

 

Co ważne – przedsiębiorca, który otrzyma dofinansowanie traci możliwość wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom w ciągu okresu finansowania. Podobnie jak w poprzednim rozwiązaniu – środki wypłacane są miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.  

 

Niskooprocentowana pożyczka dla mikro przedsiębiorców  

Dla najmniejszych firm przygotowano wsparcie w postaci preferencyjnych pożyczek. Mają one na celu pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Każdy mikro przedsiębiorca może skorzystać z pożyczki do 5 tys. PLN, wypłacanej jednorazowo. Jest ona oprocentowana w skali 0,03%, okres jej spłaty wynosi 12 miesięcy. Możliwe jest skorzystanie także z 3 miesięcznej karencji w spłacie. Co ważne – pożyczka wraz z odsetkami może zostać w całości umorzona. Warunkiem jest w tym przypadku niezawieszenie (lub niezamykanie) działalności  przez okres 3 miesięcy od udzielenia pożyczki.  Dotyczy to także mikro przedsiębiorstw nie zatrudniających pracowników. 

 

Tarcza Finansowa 

Polski Fundusz Rozwoju planuje uruchomić dla firm Tarczę Finansową, która dysponuje środkami o łącznej wartości 100 mld PLN. Zakłada się, że nawet 60 mld PLN będzie stanowiło w tym przypadku środki bezzwrotne. Warunkiem skorzystania z pomocy jest oczywiście spadek przychodów z jednego miesiąca 2020 do miesiąca poprzedzającego od 1 lutego 2020 lub spadek w porównaniu z analogicznym miesiącem w 2019 roku.  

 

Wartość przyznawanych subwencji różni się w zależności od wielkości firmy. Dla mikro przedsiębiorców kwota na każdego zatrudnionego może wynieść od 12 tys. PLN do 36 tys. PLN. Warunkiem umorzenia 75% subwencji jest prowadzenie działalności i otrzymanie zatrudnienia przez kolejne 12 miesięcy. 


Dla małych i średnich przedsiębiorstw kwota subwencji jest zależna od sumy przychodów za rok 2019. W zależności od spadku obrotów może wynieść 4%,6% lub 8%. Podobnie jak w przypadku mikroprzedsiębiorstw, subwencja może ulec umorzeniu, dodatkowym kryterium jest 
jednak wysokość straty gotówkowej ze sprzedaży.  


Dla dużych firm Tarcza Finansowa jest nieco bardziej restrykcyjna i oferuje wsparcie w postaci pożyczek preferencyjnych, instrumentów kapitałowych bądź finansowania płynnościowego. Jest ono udzielna na podstawie indywidualnych analiz i w przeciwieństwie do wsparcia MŚP – nie jest dostępna z poziomu banków komercyjnych. 
 

 

Pożyczka płynnościowa 

Wartościowym dla przedsiębiorców rozwiązaniem są także pożyczki płynnościowe. Oferowane są one w wielu województwach przez różne instytucje. Ogólnodostępną pożyczką jest ta oferowana przez POIR. Umożliwia ona pozyskanie pożyczki w wysokości nawet 15 mln PLN, która nie jest oprocentowana. Maksymalna kwota środków musi stanowić nie więcej niż 25% rocznego obrotu firmy w 2019 roku. Okres spłaty to aż 6 lat, możliwe jest skorzystanie z półrocznej karencji i wakacji kredytowych raz do roku.  

 

Case study 

Dostępne na rynku rozwiązania najlepiej zobrazują case study pokazujące możliwe wsparcie dla różnych rodzajów przedsiębiorców.  

 

Mikro 

 

Firma X z branży gastronomicznej zatrudnia na stałe 6 pracowników. W 2019 osiągnęła ona 560 tys. PLN przychodu. Niestety w związku z trwającą pandemią lokal firmy przestał funkcjonować w tradycyjnej formie i właściciele musi podjąć decyzję o obniżeniu wynagrodzeń do minimalnychJako że obroty firmy w lutym i marcu 2020 spadły o 40% w porównaniu do lutego marca 2019, firma może otrzymać dofinansowanie 50% obecnych wynagrodzeń ze składkami na 3 miesiące. Na wynagrodzenia dla wszystkich pracowników firma otrzyma więc łącznie 18 373,39 PLN. 

 

6 pracowników x dofinansowanie 1 020,81 PLN x 3 miesiące = 18 373,39 PLN 

 

Kwota dofinansowania 1 020,81 PLN jest kwotą po umorzeniu 100% składek ZUS, które przysługuje przedsiębiorcom zatrudniającym do 9 pracowników. 

Dodatkowo przedsiębiorca może skorzystać ze specjalnej pożyczki dla mikro firm na pokrycie kosztów bieżącej działalności w wysokości 5 tys. PLN lub z subwencji oferowanych w ramach Tarczy Finansowej. Taki zastrzyk gotówki da szansę na przetrwanie na rynku.  


Małe i średnie
 

 

Firma Y funkcjonuje na rynku już kilka lat i z powodzeniem prowadzi działalność detalicznej sprzedaży. Niestety w związku z zamknięciem centrów handlowych obroty firmy gwałtownie spadły – przychody w marcu 2020 były o 65% mniejsze niż w lutym tego samego roku. Firma zalicza się do sektora małych przedsiębiorstw, zatrudnia 20 osób, a suma przychodów osiągniętych w 2019 wyniosła 1 160 000,00 PLN.  

Przedsiębiorstwo chce skorzystać z planowanej przez PFR Tarczy Finansowej. Jakie dzięki temu osiągnie korzyści?  

Wartość subwencji, którą może pozyskać firma to w przypadku takiego spadku obrotów równowartość 6% rocznych obrotów, czyli 69 600,00 PLN. 

 

Przychody w 2019 równe 1 160 000 x 6% = 69 600,00 PLN 

 

Jeśli firma będzie prowadzić działalność gosp. przez kolejne 12 miesięcy od otrzymania wsparcia, a przy tym utrzyma w tym okresie średnie zatrudnienie, kwota subwencji będzie mogła być umorzona w 50%, co daje 34 800,00 PLN bezzwrotnej dotacji.  

Dodatkowo firma może ubiegać się o zwolnienie z ZUS. Ponieważ zatrudnionych jest 20 pracowników przedsiębiorstwu przysługuje 50% zwolnienie z płacenia składek przez 3 miesiące. Dla firmy Y dostępne jest także dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, które przy 65% spadku obrotów może wynieść do 70% minimalnego wynagrodzenia. 

 

 W skrócie

Dla przedsiębiorców dostępna jest duża ilość udogodnień związanych z przesunięciem terminówdostępem do korzystniejszych warunków finansowania, czasowym wygaśnięciem umów najmu i dzierżawy czy rozłożeniem podatków na raty.  Wszystkie wymienione wyżej działania mają wspomóc gospodarkę i działających w niej przedsiębiorców. Utrzymanie zarówno płynności jak i stałych miejsc pracy to teraz dla wielu z Was priorytety. Jeśli zmagacie się z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i potrzebujecie wsparcia – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.  


Oferujemy pomoc w wypełnianiu dokumentów i składaniu potrzebnych wniosków. Analizujemy sytuację firmy i dostępne rozwiązania (m.in ulgi dla firm) tak, aby dobrać najlepsze środki pomocy. Zapewniamy
kompleksową obsługę i bezproblemowy kontakt.  

Zespół Elpartners 

Tel. 660 671 312