Skip links

Pozyskanie dotacji na zakup maszyn – jak to zrobić?

Prowadzenie efektywnego i rentownego przedsiębiorstwa wiąże się nierozerwalnie z koniecznością ciągłego rozwoju, modernizacji i restrukturyzacji. Jednym ze środków do osiągnięcia tego celu jest zakup maszyn, co pochłania jednak znaczące sumy finansowe, stając się jednocześnie trudno dostępną kwestią – zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców. Tymczasem inwestowanie w nowoczesne maszyny i innowacyjne rozwiązania technologiczne okazuje się dziś kluczowym czynnikiem przesądzającym o konkurencyjności i innowacyjności polskich firm. Warto więc zainteresować się dostępnymi programami unijnymi, które dostarczają skuteczne rozwiązania w zakresie pozyskania środków niezbędnych do sfinansowania tak dużej inwestycji jak zakup maszyn. Sprawdź, na jakie dotacje unijne można liczyć w ramach nowej perspektywy finansowej UE. 

Dotacje unijne na zakup maszyn – co warto wiedzieć?

Zakup maszyn to ważny krok zarówno dla młodych, jak i bardziej doświadczonych przedsiębiorców, którym zależy na dynamicznym rozwoju prowadzonych działalności, ich skutecznej modernizacji, czemu w rezultacie towarzyszy naturalnie wzrost ich efektywności. Samodzielne sfinansowanie zakupu drogiego sprzętu i nowoczesnych maszyn produkcyjnych pochłaniających kolosalne kwoty okazuje się jednak wykraczać daleko poza możliwości wielu rodzimych firm. Wówczas wartą rozważenia opcją i szansą na szybki rozwój okazują się dofinansowania unijne, które w swoich priorytetach uwzględniają wsparcie dotacyjne na rzecz modernizacji polskich przedsiębiorstw. Korzystając z dotacji unijnych, możliwość zakupu maszyn i tym samym skuteczny wzrost konkurencyjności zakładów produkcyjnych staje się w pełni realny i dostępny dla znacznie szerszej grupy beneficjentów.

Polscy przedsiębiorcy muszą zdawać sobie sprawę również z tego, że poziom innowacyjności firm i stopień ich zautomatyzowania stanowią istotny czynnik budujący ich przewagę konkurencyjną na globalnym rynku. Chcąc skutecznie wyprzedzić licznych konkurentów, należy więc inwestować w nowoczesne rozwiązania. Dotacje unijne tworzą polskim przedsiębiorcom bezpieczne warunki do sukcesywnego rozwoju ich dotychczasowych działalności.

Zakup maszyn – formy i rodzaje dofinansowań

Jednym z kluczowym programów dostępnych w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 pozostaje Kredyt Technologiczny. Jest to kontynuacja linii finansowania znanej z poprzednich edycji jako „Kredyt na innowacyjne technologiczne”. Założenia konkursu, mimo modyfikacji semantycznej, pozostają bez zmian, a kluczowym celem inicjatywy nadal jest wsparcie publiczne na rzecz stymulowania konkurencyjności MŚP przez wdrażanie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów czy usług.

Podstawę wsparcia w konkursie Konkurs Technologiczny tworzy tzw. premia technologiczna. Dofinansowanie stanowi refundację części kapitałowej Kredytu Technologicznego, który jest przeznaczony na rzecz pokrycia kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta w związku z realizacją inwestycji. Wśród wydatków tych uwzględnia się zakup środków trwałych, a zatem m.in. maszyn, urządzeń oraz narzędzi.

Warto zwrócić uwagę również na kolejny instrument powołany wraz z FENG, czyli Kredyt Ekologiczny. Środki dostępne w jego ramach można bowiem przeznaczyć na przedsięwzięcia ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej firm, a zatem m.in. zakup ekologicznych urządzeń, wymianę źródeł ciepła czy inwestycje w odnawialne źródła energii. Beneficjenci programu mogą przeznaczyć dotację także na wymianę obecnie posiadanych maszyn na bardziej energooszczędne. Co jednak ważne, realizowane w ramach projektu inwestycje muszą przyczynić się do poprawy efektywności ekologicznej przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie 30%, a wynikać to powinno z opracowanego audytu efektywności energetycznej 

W najbliższym czasie zostaną uruchomione ponadto konkursy dla przedsiębiorców w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Rodzime firmy będą miały tym samym szansę na pozyskanie bezzwrotnych dotacji z przeznaczeniem na projekty inwestycyjne dotyczące zakupu maszyn i urządzeń, automatyzacji, robotyzacji oraz cyfryzacji. Dotacje będą dostępne dla firm działających w regionach węglowych (określone obszary w ramach województwa śląskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego i wielkopolskiego). Dobrą informacją dla przedsiębiorców pozostaje przy tym fakt, że programy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji nie wymagają wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Kto może ubiegać się o uzyskanie dofinansowania?

Głównymi adresatami dotacji unijnych na zakup maszyn są rodzime firmy należące do sektora MŚP, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terenie naszego kraju (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru). W przypadku wspomnianego Kredytu Technologicznego czy Kredytu Ekologicznego, istotnym warunkiem uprawniającym do wnioskowania o dofinansowanie unijne okazuje się ponadto posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności kredytowej. Wynika to z tego, że dofinansowanie przyznawane jest w formie tzw. premii ekologicznej, która stanowiła będzie spłatę części kredytu zaciągniętego uprzednio w wybranym banku komercyjnym, który współpracuje z BGK. Ostateczna wysokość udzielonej premii ma być uzależniona od lokalizacji inwestycji oraz wielkości samego przedsiębiorstwa.

Które branże są szczególnie uprzywilejowane przy udzielaniu dofinansowania?

Co do zasady, szanse na przyznanie pomocy finansowanej w formie dotacji unijnej na zakup maszyn i urządzeń ma bardzo szeroka grupa przedsiębiorców. Branża, w której działa dana firma, w większości konkursów okazuje się kwestią drugorzędną. Najważniejszym aspektem jest bowiem to, by przedsiębiorstwo wpisywało się w kryteria wybranego programu unijnego, które szczegółowo określa regulamin poszczególnych konkursów.

Na jakie maszyny można otrzymać dofinansowanie unijne?

Dotacje na zakup maszyn – w zależności od wybranego programu unijnego – mogą obejmować zarówno nowe maszyny, jak i maszyny używane. Możliwe koszty kwalifikowane są każdorazowo precyzyjnie wyszczególnione w regulaminach dostępnych konkursów.

Koszty dodatkowe a dotacja na zakup maszyn

W ramach dotacji unijnej finansowane są nie tylko koszty samego zakupu maszyn, ale również wydatki dodatkowe związane z uruchomieniem pozyskanych środków trwałych w przedsiębiorstwie. Uwzględnia się tu szczególnie koszt dostawy zakupionego sprzętu, jego instalacji, a także zakupienia oprogramowania niezbędnego do działania maszyny. 

Szanse firmy na skuteczne pozyskanie dofinansowania zależą od poprawności składanego projektu. Aby mieć pewność, że koncepcja inwestycji będzie zgodna z założeniami programu unijnego i zostanie pozytywnie rozpatrzona przez Instytucję Zarządzającą, warto powierzyć to zadanie w ręce specjalistów. Jako Elpartners służymy wsparciem wykwalifikowanego zespołu posiadającego wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu i pozyskiwaniu dotacji unijnych