Skip links

NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu

Program rządowy NUTRITECH ma na celu zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030, poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Obecna polityka europejska mocno angażuje się w tematykę zdrowia i zdrowego odżywiania, zwłaszcza w kontekście zmian klimatu oraz starzenia się społeczeństwa. Dlatego też na realizację I edycji konkursu, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, planuje się przeznaczyć budżet w wysokości 100 mln zł. W poniższym artykule dowiecie się jakie są cele szczegółowe programu, jego obszary tematyczne i kwoty wsparcia.

NUTRITECH – cele szczegółowe

Nasze zdrowie (wg M. Lalonde’a), zależy przede wszystkim od czynników związanych ze stylem życia (53%), na które składają się właściwe odżywianie i aktywność fizyczna (czynniki behawioralne, czyli zależne od nas). Dostępne analizy potwierdzają, że w przypadku Polski występuje bardzo wysoki udział behawioralnych czynników ryzyka. Dane mówią, że 52% zgonów następuje z powodu chorób układu krążenia, których jedną z głównych przyczyną jest niewłaściwa dieta. Dodatkowo rocznie 550 tys. mieszkańców Europy w wieku produkcyjnym umiera z powodu chorób przewlekłych, a gospodarka UE traci z tego powodu blisko 1% PKB. Sytuacja w Polsce również jest nieciekawa, wskaźnik przedwczesnych zgonów na 100 tys. mieszkańców wynosi aż 305. Z pewnością należy zrobić wszystko, aby ta tendencja się zmieniła, m.in poprzez propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Godnym uwagi jest fakt, że obecnie świadomość żywieniowa Polaków wzrasta. Raport IPSOS z 2021 roku wskazuje, że Polacy czytają etykiety, starają się rezygnować z cukru i tłuszczu, chętniej sięgają po produkty typu light. Z drugiej strony jednak jedzą coraz więcej, a pomiędzy posiłkami coraz częściej sięgają po przekąski.

Cele szczegółowe programu NUTRITECH, skupiają się więc wokół 3 najbardziej istotnych kwestii:

  • opracowania rozwiązań (produktów prozdrowotnych, planów żywieniowych, procesów, technologii i usług towarzyszących) zmniejszających ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych (m.in. chorób dietozależnych)
  • wdrożenia rozwiązań (dieta spersonalizowana, produkty prozdrowotne, narzędzie wspomagające, usługi) skierowanych do osób dotkniętych przewlekłymi chorobami niezakaźnymi.
  • zaimplementowania rozwiązań technologicznych w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju w procesy produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej.

Główne obszary tematyczne w ramach programu NUTRITECH

W wyniku realizacji programu NUTRITECH polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa uzyskają wsparcie w rozwijaniu zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w ramach 3 obszarów tematycznych. Ma to nadać impuls rozwojowy gospodarce i przynieść korzyści dla społeczeństwa. Każdy z obszarów definiowany jest poprzez 3-6 zagadnień, które mogą stać się przedmiotem realizowanych projektów.

Pierwszy zakres tematyczny obejmuje nutrigenomikę i biomedycynę jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi. W związku z tym, w ramach tego obszaru tematycznego planuje się opracowanie możliwych do wdrożenia i komercjalizacji produktów i rozwiązań technologicznych, mających na celu wykorzystanie wiedzy praktycznej z dziedzin dietetyki, medycyny i szeroko pojętej nutrigenomiki oraz biomedycyny, dla opracowania nowych produktów. Mają być one dostępne cenowo dla przeciętnego obywatela i umożliwić prawidłowe odżywianie osób chorych, zdrowych oraz z predyspozycjami do wystąpienia określonych schorzeń należących do przewlekłych chorób niezakaźnych, zwanych potocznie “chorobami cywilizacyjnymi”.

Drugi z obszarów tematycznych nazwany został „żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom”. Tutaj z kolei planuje się opracowanie możliwych do wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych, mających na celu wykorzystanie wiedzy praktycznej z dziedzin dietetyki, medycyny i genetyki dla opracowania produktów wspomagających leczenie chorób, w tym cywilizacyjnych. Przede wszystkim produkty te mają pozwalać na skuteczne zapobieganie określonym schorzeniom.

Ostatni z obszarów obejmuje aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia. Bezsprzecznie, głównymi wyzwaniami, które stoją w chwili obecnej przed producentami i dystrybutorami żywności, są niska jakość gleb i niedobory wody oraz zmiany klimatu powodujące stopniowe zmniejszenie dostępu do określonych surowców. W ramach trzeciego obszaru tematycznego planuje się wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych mających na celu wykorzystanie wiedzy praktycznej dla opracowania nowych produktów w postaci pełnowartościowej i wysokiej jakości żywności. Produkcja tego typu żywności powinna być niskoemisyjna, przyjazna środowisku, energooszczędna i bezodpadowa. Mamy więc tutaj swoisty „powrót do natury” poprzez opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków do żywności oraz substancji szkodliwych w produkcji żywności i przetwórstwie rolno-spożywczym. Niemniej ważne będą w tym obszarze również rozwiązania dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji zdrowej żywności czy narzędzia pozwalające na kontrolę jakości żywności poprzez analizę mikrobiomu zarówno w produktach, jak i w procesie przetwórstwa.

Dla kogo przeznaczony jest konkurs NUTRITECH i jakie działania może finansować?

Konkurs NUTRITECH skierowany jest do przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Co ważne, w przypadku konsorcjum, jego liderem może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu musi wynosić minimum 50%. W skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na realizację projektów obejmujących:

– badania przemysłowe

– eksperymentalne prace rozwojowe

– prace przedwdrożeniowe, czyli działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce.

Poziom dofinansowania w przypadku jednostek naukowych wynosi 100% w ramach działalności niegospodarczej. Natomiast poziomy dofinansowania dla przedsiębiorców przedstawia poniższa tabela:

Jeśli jesteście zainteresowani tym konkursem i chcecie pozyskać więcej szczegółów, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 573 454 379 lub adresem e-mai: info@elpartners.pl

Zespół Elpartners 

573 454 379 

https://www.gov.pl/web/ncbr/nutritech-i-konkurs

Leave a comment