Skip links

Nabory wniosków o dofinansowanie unijne cz. II – konkursy regionalne

Konkursy krajowe, oferujące dofinansowanie z funduszy unijnych i dostępne dla wszystkich już były – możecie przeczytać o nich tutaj.  Teraz pora przyjrzeć się konkursom regionalnym, przygotowanym dla poszczególnych województw.  Mamy tu zarówno projekty obejmujące  badania i rozwój,  wprowadzanie innowacji, internacjonalizację czy efektywność energetyczną MŚP. Każdy z nich to inne zasady, alokacje i kwoty dofinansowania.  Łączy jej jednak jedno – pozwalają firmom rozwijać się i stawać coraz bardziej konkurencyjnymi.

dofinansowanie 2020 dofinansowanie 2020

 

DOLNOŚLĄSKIE
1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej I procesowej MŚP  

 • Kiedy?  Październik 2020  
 • Na co? Konkurs ma na celu wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług lub doskonalenie zasadniczych zmian
  procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. Fundusze te dostępne są dla firm, które wcześniej realizowały projekty B+R. 
 • Dofinansowanie: mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, do 45% dofinansowania 

   


ŁÓDZKIE
 

1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw 

 • Kiedy? Marzec 2020 
 • Na co? Konkurs obejmuje typ projektu: inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące
  wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo – rozwojowejwykorzystywanej do prowadzenia działalności
  innowacyjnej przedsiębiorstwa. 
 • Dofinansowanie:15 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, do 55dofinansowania 


1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw 

 • Kiedy? Kwiecień 2020, lipiec 2020  
 • Na co? Konkurs obejmuje przeprowadzanie prac rozwojowychbadań przemysłowych. Finansowane  koszty inwestycji w infrastrukturę B+R, koszty 
  wartości niematerialnych i prawnych. 
 • Dofinansowanie: 17 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 85% dofinansowania 

2.1.2 Profesjonalizacja 

usług biznesowych 

 • Kiedy? Kwiecień 2020, wrzesień 2020  
 • Na co?  Wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych MŚP przez IOB.
  Elementem projektu może być  także wdrożenie w przedsiębiorstwie rezultatu prorozwojowej usługi doradczej.  
 • Dofinansowanie: 14 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 55% dofinansowania 

2.2.1 

Modele biznesowe MŚP  

 • Kiedy? Wrzesień 2020  
 • Na co? Konkurs obejmuje opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe zagraniczne
  rynki zbytu. 
 • Dofinansowanie: mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, do 85dofinansowania 

OPOLSKIE

 

2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 

 • Kiedy? Wrzesień 2020 
 • Na co? Konkursy mogą polegać na opracowaniu nowych (a także aktualizacji istniejącychmodeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych. Mogą obejmować wsparcie współpracy gospodarczej, także promocję
  przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targachpokazach technologii. 
 • Dofinansowanie: 11,5 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 70% dofinansowania 


3.4 Efektywność energetyczna w MŚP 

 • Kiedy? Czerwiec 2020 
 • Na co? Konkursy mogą polegać, m.in. na zastosowaniu energooszczędnych (energia elektrycznaciepłochłódwodatechnologii produkcji i użytkowania
  energiitechnologii odzysku energii wraz systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwawprowadzanie systemów
  zarządzania energią, Głębokiemodernizacji energetyczna budynków w przedsiębiorstwach 
 • Dofinansowanie: 5,5 mln PLN przeznaczone na dotację dla projektówdo 65% dofinansowania 

 


MAŁOPOLSKIE
 

1.2.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw 

 • Kiedy? Luty 2020  
 • Na co? ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań
  przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowychwłącznie
   z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.  
 • Dofinansowanie: 79 mln PLN przeznaczone na dotację dla projektów, do 80dofinansowania  

 


1.2.3 Bony na innowacje 

 • Kiedy? Luty 2020  
 • Na co? Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup usług badawczo-rozwojowych i usług
  proinnowacyjnych tj. usług w zakresie wzornictwabadań przemysłowychprac rozwojowychstudium wykonalności czy ochrony własności intelektualnej. 
 • Dofinansowanie: 4,5 mln PLN przeznaczone na dotację dla projektówdo 85% dofinansowania 

 


3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 

 • Kiedy? Październik 2020  
 • Na co? Projekty mogą polegać na opracowaniu i/lub wdrażaniu strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 
 • Dofinansowanie: mln PLN przeznaczone na dotację dla projektówdo 50% dofinansowania  ŚLĄSKIE
 

1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

 • Kiedy? Luty 2020
 • Na co ? Projekty mogą polegać na tworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego  działalności innowacyjnej.
  Mog
  ą obejmować także wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. 
 • Dofinansowanie: 20 mln PLN przeznaczone na dotację dla  projektówdo 85dofinansowania  

3.2. Innowacje w MŚP

 • Na co?Styczeń 2020 
 • Kiedy? Projekty mogą polegać na wdrożeniu i komercjalizacji innowacji produktowych oraz procesowych. 
 • Dofinansowanie: 80 mln PLN przeznaczone na dotację dla projektówdo 45% dofinansowania 

 


3.5.3 Internacjonalizacja MŚP 

 • Kiedy? Kwiecień 2020 
 • Na co? Środki z funduszy unijnych w tym konkursie przeznaczone są na uczestnictwo w imprezie targowej/wystawienniczej o charakterze międzynarodowym odbywającej
   się zarówno w kraju  jak i za  granicą oraz usługi doradcze dotyczące internacjonalizacji. 
 • Dofinansowanie: mln PLN przeznaczone na dotację dla projektówdo 50% dofinansowania 

 


POMORSKIE
 

1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne 

 • Kiedy? Marzec 2020 
 • Na co? Wsparcie prac badawczo – rozwojowych w tym przygotowywania prototypówtworzenia linii demonstracyjnychpilotażowych,
  walidacja produktów/procesów/usług. Finansowany jest także zakup aparatury badawczejbudowa laboratoriów. 
 • Dofinansowanie: 100 mln PLN przeznaczone na dotację dla projektów, do 80% dofinansowania 

 


ZACHODNIOPOMORSKIE
 

1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 

 • Kiedy? Marzec 2020 – listopad 2020 
 • Na co? W ramach tego działania dostępne sa dwa typy projektów: 1: Małe projekty B+R, 2: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
  ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R. 
 • Dofinansowanie: mln EUR przeznaczone na dotację dla projektówdo 70% dofinansowania 

 


1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach  

 • Kiedy? Czerwiec 2020 – lipiec 2020 
 • Na co? ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie 1 typu projektów Działania 1.2 – tworzenie i rozwój infrastruktury B+R
  przedsiębiorstwach. Wsparcie obejmuje zakup nieruchomościśrodków trwałychrobót i materiałów budowlanych. 
 • Dofinansowanie: mln EUR przeznaczone na dotację dla projektówdo 65% dofinansowania 


Po więcej informacji na temat funduszy unijnych zapraszamy na nasza stronę lub fanpage.