Skip links

Innowacje w firmie – dlaczego wprowadzać i jak uzyskać środki?

Na współczesnym konkurencyjnym rynku innowacje i zdolność ich efektywnego wdrażania okazują się determinantą sukcesu. Nowe technologie istotnie modyfikują sposób prowadzenia biznesu, w związku z czym potencjał innowacyjny firm nabiera dziś strategicznego znaczenia. Polscy przedsiębiorcy coraz wyraźniej się o tym przekonują – jak wynika z raportu PARP, w 2021 roku aż 79,6% zbadanych firm było aktywnych we wdrażaniu innowacji. Udział rodzimych przedsiębiorstw w obszarze tworzenia i rozwijania nowych rozwiązań sukcesywnie wzrasta, co jest możliwe przede wszystkim za sprawą dotacji unijnych na innowacje. Fundusze Europejskie to bowiem szansa na pozyskanie kapitału potrzebnego do rozwoju działalności, zbudowania przewagi konkurencyjnej i maksymalnego wykorzystania tkwiącego w niej potencjału innowacyjnego. W jaki sposób środki unijne wspierają rozwój firm pod kątem innowacji i jak skutecznie ubiegać się o wsparcie finansowe z Unii Europejskiej? Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat.

Dlaczego warto wprowadzać innowacje w firmie?

Postępująca rewolucja technologiczna, której jesteśmy świadkami, oraz towarzyszące jej nowoczesne rozwiązania znajdujące zastosowanie na coraz szerszą skalę znacząco zmieniają rzeczywistość wielu branż. W dzisiejszym biznesie innowacje technologiczne stanowią kwestię priorytetową, mając kluczowe znaczenie dla wzrostu produktywności i efektywności przedsiębiorstw. Rozwój rodzimych firm bezpośrednio przekłada się z kolei na wzrost gospodarczy całego kraju i pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Konieczność szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby rynkowe i nadążania za nowymi trendami to z pewnością ważne czynniki napędzające procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach. Istotnym motywatorem pozostają także sygnały płynące od klientów zwracające uwagę na konieczność modyfikacji oferty i dostosowania jej do zmieniających się potrzeb nabywców. Nie bez znaczenia okazują się ponadto działania licznej konkurencji dążące do innowacji i wyznaczające niejako tempo zmian dla firm, którym podobnie zależy na utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Dlaczego jeszcze warto wprowadzać innowacje w firmie? Ważną zachętą do podejmowania aktywności innowacyjnej przez polskich przedsiębiorców są dostępne dotacje unijne. Czynnik finansowy w postaci publicznego wsparcia bezzwrotnego oraz pozostałych instrumentów oferowanych przez Fundusze Europejskie sprawia, że rodzime firmy coraz chętniej podejmują działalność innowacyjną i odważniej planują swój rozwój.

Kroki w procesie innowacji dla przedsiębiorstwa

Mimo rosnących ambicji polskich przedsiębiorców, Polska wciąż pozostaje pod względem innowacyjnym poza czołówką najnowocześniejszych i najlepiej rozwiniętych gospodarek. Stosunkowo niski poziom innowacyjności wielu rodzimych firm wynika m.in. z faktu, że gros z nich nie potrafi prawidłowo ocenić swojego rzeczywistego potencjału i możliwości rozwijania innowacji. Wiele przedsiębiorstw ma problem z ustaleniem, czy prowadzone przez nich działania i projekty są wystarczająco innowacyjne do pozyskania dotacji unijnej. To skutecznie powstrzymuje je przed podjęciem kroków niezbędnych do uzyskania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej.

Z tego powodu pierwszym etapem w procesie innowacji dla przedsiębiorstwa powinna być gruntowna analiza prowadzonej działalności i identyfikacja innowacji. Jako Elpartners zweryfikujemy potrzeby firmy i drzemiący w niej potencjał innowacyjny, na podstawie czego wskażemy najkorzystniejsze możliwości finansowania, odpowiednio dostosowując planowany projekt do wymogów danego konkursu. Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 mają szeroki wachlarz propozycji dla przedsiębiorców z wielu branż i o różnej wielkości, co sprawia, że niemal każda firma ma szansę próbować dopasować wsparcie unijne do aktualnego poziomu swojego rozwoju.

Jakie korzyści przynosi wprowadzenie innowacji?

Wprowadzanie innowacji w firmie to przede wszystkim klucz do jej dynamicznego rozwoju i sukcesywnego podnoszenia jakości świadczonych usług i oferowanych produktów. Dobrze realizowana strategia innowacji przekłada się na większą wydajność pracy, pozwalając zaspokajać potrzeby nabywców, zdobywać nowe rynki i tym samym osiągać satysfakcjonujące wyniki finansowe. Ponadto firma, która inwestuje w innowacje, może skutecznie konkurować na rynku i budować wartość przedsiębiorstwa w perspektywie długoterminowej. Co więcej, działalności odznaczające się wysokim poziomem innowacyjności postrzegane są jako nowoczesne, ambitne i ukierunkowane na ciągły rozwój, co otwiera przed nimi nowe możliwości w zakresie współpracy.

Wyzwania dla firm, które nie wprowadzają zmian w zakresie innowacji

Niski stan wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach i możliwościach ich wdrażania wśród przedsiębiorców bądź też trudność z przełożeniem teorii na płaszczyznę faktycznych działań operacyjnych i strategicznych sprawia, że część firm wciąż nie podejmuje takich inwestycji. Tymczasem z pojęciem innowacji bezpośrednio wiążą się działania ukierunkowane na wdrażanie zmian, mających przyczynić się do wzrostu konkurencyjności firmy i podniesienia jej wartości. W tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym przedsiębiorstwa, które nie wprowadzają zmian w zakresie innowacji, stają jednocześnie przed trudnym zadaniem utrzymania nie tylko dotychczasowej pozycji, ale również klientów. 

Źródła finansowania innowacji w firmie

Wiele firm nie wie, jak pozyskać dotacje unijne, blokując sobie tym samym możliwość rozwoju. Tymczasem dla przedsiębiorców planujących tworzenie nowych produktów lub usług przewidziane są specjalne programy wsparcia finansowane ze środków unijnych, a wdrażane przez PARP (w przypadku MŚP) i NCBiR (w przypadku dużych przedsiębiorstw). Na wzmocnieniu działalności innowacyjnej wśród rodzimych firm skoncentrowany jest szczególnie konkurs Ścieżka SMART finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). 

Ścieżka SMART opiera się na realizacji projektów modułowych. Oznacza to, że przedsiębiorca MŚP może wybrać jeden z dwóch modułów obowiązkowych oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych. Środki pozyskane w ramach programu można przeznaczyć na działalność B+R, wdrażanie innowacji, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, infrastrukturę B+R, internacjonalizację oraz podwyższanie kompetencji

Dlaczego potrzebujemy dodatkowych środków na innowacje?

Tym, co skutecznie hamuje rozwój firm w zakresie ich innowacyjności, jest ograniczona wiedza na temat dostępnych źródeł finansowania oraz niska świadomość w zakresie alternatywnych możliwości pozyskiwania kapitału. Innowacje jako jeden z kluczowych czynników napędzających gospodarkę i rozwój firm znajdują się wysoko na liście priorytetów programów realizowanych z Funduszy Europejskich. Dlatego rodzimi przedsiębiorcy mają szerokie możliwości w zakresie korzystania ze wsparcia publicznego. 

Jak uzyskać dotacje na innowacje w przedsiębiorstwie?

Dotacje unijne na innowacje kierowane są do polskich przedsiębiorstw o najwyższym potencjale innowacyjnym w skali kraju. Aby skorzystać ze środków unijnych, należy przede wszystkim wykazać ugruntowany plan na inwestycję, która ma szansę w przyszłości przyczynić się do poprawy obrazu polskiej gospodarki i wzrostu konkurencyjności rodzimych firm na globalnym rynku.

W Elpartners zajmujemy się całością zadań związanych z pozyskiwaniem dotacji unijnej. Nasi eksperci zweryfikują projekt pod względem jego innowacyjności i szans na zakwalifikowanie się do programu dotacyjnego, a także ocenią planowane przedsięwzięcie pod kątem merytorycznym i formalnym. W ramach świadczonych usług oferujemy ponadto profesjonalne wsparcie na etapie przygotowywania wniosku o dotację i niezbędnej dokumentacji oraz pozostałych działań związanych z prowadzeniem projektu i jego poprawnym rozliczeniem. 

Innowacje a konkurencyjność firmy

Potencjał firmy do wdrażania innowacji jest jednym z kluczowych czynników decydujących o jej konkurencyjności. Otoczenie zewnętrzne, w tym wzrost wymagań klientów, intensyfikacja konkurencji czy proces globalizacji, stawia nowe wyzwania przed współczesnym biznesem. Aby na nie odpowiedzieć, przedsiębiorstwa muszą stale poszukiwać nowych źródeł konkurencyjności. Wówczas szansą stają się innowacje.

Chcąc utrzymać przewagę konkurencyjną, firmy muszą się rozwijać i doskonalić, ulepszając swoje możliwości produkcyjne i wprowadzając innowacyjne rozwiązania. Narzędziem do osiągnięcia tego celu są dostępne dotacje unijne na innowacje. W Elpartners pomożemy Państwu zaplanować skuteczną inwestycję, zapewniając kompleksową opiekę merytoryczną opartą na doświadczeniu i znajomości obowiązujących przepisów i wymagań formalnych związanych z pozyskaniem, realizacją i rozliczeniem dotacji unijnych.