Skip links

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim

Zacznijmy od tego, czym jest sprawiedliwa transformacja?

Przez pojęcie to rozumiemy proces zmiany rodzaju gospodarki z wysokoemisyjnej na zeroemisyjną, uwzględniający potrzeby i dobrostan lokalnej ludności pod względem ciągłości zatrudnienia i środowiska, w którym żyją. Polega to więc na stworzeniu alternatywnych gałęzi rodzimej gospodarki i zapewnieniu miejsc pracy osobom, które pracę stracą w wyniku stopniowego zamykania przedsiębiorstw takich jak kopalnie czy elektrownie. Ważne, aby transformacja ta przebiegała w zgodzie z udziałem społeczności, której dotyczy. W Polsce sprawiedliwa transformacja obejmuje określone obszary na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego czy łódzkiego.

Przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji jest konieczne. Dlaczego? Z uwagi na przyśpieszające globalne ocieplenie, które wzmaga występowanie klęsk żywiołowych w postaci susz, trąb powietrznych czy fali upałów. Dodatkowo zmniejsza się ilość zasobów węgla kamiennego. Wydobywany w Polsce węgiel stał się niekonkurencyjny na europejskich rynkach, co z kolei wpływa na podwyższenie jego ceny i ostatecznie nierentowność kopalni, które mają jego nadpodaż.

W celu uniknięcia błędów z przeszłości, konieczne jest więc przeprowadzenie procesu tworzenia nowych miejsc pracy i godnego życia w czystym środowisku, na obszarach górniczych. Rozwój nowych gałęzi przemysłu jest istotny dla zapewnienia ciągłości zatrudnienia, niedopuszczenia do ubóstwa i wykluczenia wśród lokalnej społeczności.

Europejski Zielony Ład

Zmiany klimatu i degradacja środowiska są egzystencjalnym zagrożeniem dla Europy i świata. Aby sprostać tym wyzwaniom, Unia Europejska opracowała strategię Europejski Zielony Ład, która przekształci UE w nowoczesną, konkurencyjną gospodarkę, oszczędzającą zasoby. Europejski Zielony Ład zakłada całkowite odejście od spalania paliw kopalnych do 2050 roku.

Wprowadzenie powyższej strategii wiązało się z koniecznością złagodzenia społecznych skutków tego procesu. W budżecie unijnym na lata 2021-2028 zaplanowano więc Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji. Jest to zestaw narzędzi finansowych, które mają udzielać wsparcia regionom górniczym. 30 stycznia 2023 roku opublikowana została ustawa o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego. Wsparcie finansowe w jego ramach udzielane będzie w szczególności mikroprzedsiębiorcom i MŚP. Jak wyjaśniono w ustawie, transformację województwa śląskiego rozumie się jako „działania zmierzające do zmiany struktury gospodarki województwa śląskiego, w tym zagospodarowanie sektorów nieposiadających potencjału wzrostowego oraz działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki tego województwa, z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów”.

Fundusze Europejskie na transformację w województwie śląskim

Już 16 maja tego roku rozpocznie się pierwszy z konkursów, mający na celu wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim. Konkurs 10.3 Makroinwestycje w MŚP, będzie miał na celu umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050.

W konkursie będą mogły brać udział przedsiębiorstwa z sektora MŚP z konkretnych podregionów województwa śląskiego: katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego i sosnowieckiego. Projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji. Nabór będzie skierowany zarówno do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych. Dofinansowanie udzielone zostanie na aktywa trwałe (maszyny, urządzenia), wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) i roboty i materiały budowlane.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się przedsiębiorcy wyniesie w tej odsłonie konkursu 5 milionów złotych.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 14 czerwca, a pula środków przeznaczona na dofinansowanie w ramach naboru wyniesie ponad 400 milionów złotych.

Przedstawione działanie, będzie miało w tym roku również swoją drugą odsłonę, w postaci konkursu 10.3 Mikroinwestycje w MŚP. Warunki tego konkursu będą takie same, zmieni się tylko jedna zasadnicza rzecz: minimalna wartość dofinansowania. W konkursie Mikroinwestycje wyniesie ona 500 tysięcy złotych. Wartość ogółem projektu nie będzie mogła z kolei przekroczyć kwoty 2 milionów złotych. Nabór na tą edycje konkursu planowany jest w okresie wrzesień-październik, z ogólną pulą alokacji w kwocie 178 milionów złotych.

Jeśli Państwa firma zlokalizowana jest na wskazanym obszarze i posiadacie pomysł na transformację działalności swojego przedsiębiorstwa, z chęcią odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania i wspomożemy Was w sporządzeniu dokumentacji o dofinansowanie. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu: 573 454 379 lub adresem e-mail: info@elpartners.pl.

Jeśli natomiast szukają Państwo najkorzystniejszych, innych dostępnych linii finansowania na realizację innowacyjnych przedsięwzięć, polecamy zapoznać się z listą aktualnych konkursów na dotacje unijne.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Zespół Elpartners 

573 454 379