Skip links

Aktualne konkursy

Dolnośląski Bon na innowacje 

Data naboru: II połowa 2022 r. 
Maks. kwota dofinansowania: 200 000 PLN
Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Opis:
Dofinansowanie w formie grantu/bonu na usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii oraz audyt technologiczny (do 5% grantu). Projekt musi wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje. 

Chcesz dowiedzieć więcej o możliwości pozyskania dotacji? Skontaktuj się z nami!!!

XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw RPO WŁ 2014-2020

Data naboru: 07.09-28.09.2022 r.
Maks. kwota dofinansowania: 300 000 PLN
Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Opis:
Konkurs ma na celu wsparcie MŚP w regionie łódzkim w zakresie odbudowy i zwiększenia odporności gospodarczej po kryzysie związanym z COVID-19. Wspierane będą działania przyczyniające się do zmiany profilu dotychczasowej działalności lub zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorców dotkniętych kryzysem. Interwencja będzie ukierunkowana przede wszystkim na działania inwestycyjne, w tym związane są z transformacją cyfrową i ekologiczną (m.in. zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw). 

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

NUTRITECH

Data naboru: 06.07-30.09.2022 r.
Maks. wartość kosztów kwalifikowanych: 10 000 000 PLN
Dla kogo: przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum

Opis:
Program NUTRITECH ma na celu zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030, poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

Robogrant – proponowane warunki interwencji

Data naboru: II połowa 2022 r.
Maks. kwota dofinansowania: 850 000 PLN
Dla kogo: firmy produkcyjne z branży meblarskiej

Opis:
Konkurs przeznaczony dla firm produkcyjnych z branży meblarskiej, które wymagają robotyzacji. 

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

Kredyt na innowacje technologiczne w ramach FENG 2021-2027

Data naboru: IV kwartał 2022 r.
Maks. kwota dofinansowania: nie określono
Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Opis:
Głównym założeniem konkursu będzie wdrożenie innowacji technologicznej, która oznacza wdrożenie nowej, niestosowanej dotychczas technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług. W ramach konkursu można sfinansować zakup: środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych oraz praw użytkowania wieczystego gruntu czy nieruchomości.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

Kredyt ekologiczny w ramach FENG 2021-2027

Data naboru: I kwartał 2023 r.
Maks. kwota dofinansowania: nie określono
Dla kogo: mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa (small mid-caps oraz mid-caps).

O
pis: O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę, celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

W ramach konkursu będzie można sfinansować modernizację posiadanej infrastruktury, zakup instalacji OZE oraz modernizację istniejącej instalacji OZE. 

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

Wsparcie modułowe w ramach FENG 2021-2027

Data naboru: IV kwartał 2022 r.
Maks. kwota dofinansowania: nie określono
Dla kogo: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Opis:
w nowej perspektywie finansowej UE przedsiębiorcy zyskają możliwość sfinansowania wielu elementów projektu w jednym wniosku składanym w ramach jednego konkursu ogłaszanego przez PARP (w przypadku firm należących do MŚP) lub NCBR (dla większych firm lub małych przedsiębiorstw w konsorcjach z instytucjami naukowymi). W ramach projektów modułowych będzie obowiązywało aż siedem modułów: dwa obligatoryjne oraz pięć fakultatywnych.

Wśród modułów obowiązkowych znaleźć się mają:
1. projekty B+R, czyli prace rozwojowe i badania przemysłowe (w ich skład wejdą zarówno projekty indywidualne danych przedsiębiorstw, jak i konsorcjalne);
2. wdrażanie wyników prac B+R zrealizowanych w module obowiązkowym lub przeprowadzonych/zakupionych wcześniej.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

Ulgi badawczo-rozwojowe 

Data naboru: Możliwość ubiegania się o ulgę przez cały rok 

Opis:
Kwestie podatkowe to dla przedsiębiorców często trudna część prowadzenia działalności. W Elpartners wspieramy firmy w uzyskaniu ulg podatkowych związanych z działalnością B+R tj. Ulga IP BOX i Ulga B+R. Dzięki nim firmy mogą zwiększyć podstawę do opodatkowania i zmniejszyć stopę podatkową, co pozwala na wygenerowanie realnych oszczędności w płaceniu podatków. Z ulg skorzystać mogą wszystkie firmy, które prowadzą działania przyczyniające się do rozwoju produktów/usług i wprowadzania ulepszeń w skali przedsiębiorstwa. W ramach naszej usługi pomagamy firmom w:
– mapowaniu działań B+R,
– identyfikowaniu kosztów i dochodów,
– uzyskiwaniu interpretacji podatkowych i opinii o kwalifikowalności,
– wprowadzaniu zmian i ulepszań w firmie i ewidencji rachunkowej,
– kontroli i zapewnieniu bezpieczeństwa.

Zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z korzystaniem z ulg B+R i ułatwiamy firmom osiągnięcie korzyści podatkowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Aktualne konkursy na dotacje europejskie

Dotacje unijne przyznawane są najczęściej na zasadach konkursów: krajowych lub regionalnych. Poszczególne konkursy europejskie organizowane są według ustalonego harmonogramu naboru wniosków, a terminy na złożenie aplikacji konkursowej są zwykle dość krótkie. W celu zmaksymalizowania szans firmy na pozyskanie atrakcyjnego dofinansowania z Unii Europejskiej warto więc na bieżąco śledzić ogłaszane i zapowiadane konkursy na dotacje. W Elpartners uważnie monitorujemy pojawiające się programy operacyjne i prowadzimy profesjonalne konsultacje w zakresie planowanych w niedalekiej przyszłości programów dotacyjnych. Dla naszych Partnerów zajmujemy się aktywnym poszukiwaniem najkorzystniejszych możliwości dofinansowania dostosowanych do obranej ścieżki rozwoju ich biznesu. Poniżej przedstawiamy aktualne, warte uwagi konkursy na dotacje europejskie, w których skutecznym pozyskaniu mogą wesprzeć Państwa nasi doświadczeni eksperci.

Konkurs DOLNOŚLĄSKIE BONY NA INNOWACJE

Konkurs przeznaczony jest dla firm, które posiadają siedzibę bądź oddział na terenie województwa dolnośląskiego oraz należą do sektora MŚP. Przedsiębiorstwo może w jego ramach otrzymać dofinansowanie na usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dodatkowo realizowany projekt musi mieścić się w ramach jednej z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Maksymalny poziom dofinansowania w konkursie to aż 85%.

Konkurs XIII.1 REACT-EU

Konkurs jest adresowany do firm działających na terenie województwa łódzkiego, które przeżywają kryzys związany z pandemią koronawirusa. Celem programu jest odbudowa i wzmocnienie odporności przedsiębiorstw należących do sektora MŚP, a także zwiększenie ich konkurencyjności, co ma realizować się przede wszystkim poprzez działania inwestycyjne związane z transformacją cyfrową i ekologiczną. 

Istotnym warunkiem uczestnictwa w tym konkursie europejskim jest rozpoczęcie działalności gospodarczej nie później niż 1 stycznia 2019 roku, a także wykazanie spadku obrotów o co najmniej 15% odnotowanego w okresie: 1 stycznia–31 grudnia 2021 roku w stosunku do 1 stycznia–31 grudnia 2019 roku. Sam czas realizacji projektu przewidziany jest natomiast do 30 września 2023 roku, a budżet zaplanowany na to przedsięwzięcie wynosi niespełna 44 milionów złotych. Po więcej szczegółowych informacji na temat konkursu zapraszamy do lektury naszego artykułu

Konkurs NUTRITECH

Program rządowy NUTRITECH ma na celu zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030, poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

W wyniku realizacji programu polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa uzyskają wsparcie w rozwijaniu zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w ramach 3 obszarów tematycznych:

  1. Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi. W ramach tego obszaru tematycznego planuje się opracowanie możliwych do wdrożenia i komercjalizacji produktów i rozwiązań technologicznych, mających na celu wykorzystanie wiedzy praktycznej z dziedzin dietetyki, medycyny i szeroko pojętej nutrigenomiki oraz biomedycyny, dla opracowania nowych produktów.
  2. Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom. Tutaj z kolei planuje się opracowanie możliwych do wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych, mających na celu wykorzystanie wiedzy praktycznej z dziedzin dietetyki, medycyny i genetyki dla opracowania produktów wspomagających leczenie chorób, w tym cywilizacyjnych.
  3. Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia. W ramach trzeciego obszaru tematycznego planuje się wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych mających na celu wykorzystanie wiedzy praktycznej dla opracowania nowych produktów w postaci pełnowartościowej i wysokiej jakości żywności.

Program grantowy Robogrant – warunki konkursu

Celem programu Robogrant jest dofinansowanie dla mikro, małych i średnich firm reprezentujących branżę meblarską na robotyzację produkcji, która ma w konsekwencji sprzyjać szybszej transformacji technologicznej oraz sukcesywnemu zwiększaniu konkurencyjności tych przedsiębiorstw. O wsparcie finansowane w ramach tego konkursu europejskiego mogą ubiegać się zatem wszystkie firmy z sektora MŚP zajmujące się produkcją mebli, które działają na terenie całej Polski.

Poszczególne przedsiębiorstwa produkcyjne mają szansę wnioskować o dofinansowanie sięgające maksymalnej kwoty 850 tys. złotych na wydatki bezpośrednio związane z robotyzacją i automatyzacją produkcji. W prognozowane koszty kwalifikowane będą mogły wejść m.in.:

  • koszty zakupu robotów przemysłowych i manipulatorów, a także urządzeń peryferyjnych, które są wymagane do prawidłowego funkcjonowania tychże robotów;
  • koszty związane z oprogramowaniem do zarządzania i monitorowania pracy robotów przemysłowych.

Co istotne, program Robogrant może być świetnym uzupełnieniem ulgi na robotyzację, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Ten rodzaj preferencji podatkowej umożliwia dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodu, które przedsiębiorstwo poniosło w danym roku podatkowym na robotyzację. Ulga ta pozwala zatem odliczyć wydatki związane m.in. z zakupem nowych maszyn, oprogramowania, szkoleń dla pracowników, a także koszty wynikające z poniesionych opłat leasingowych. 

Z uwagi na wspomniany fakt, że ulga na robotyzację to wciąż dość nowy instrument fiskalny w polskim prawie podatkowym, rozważając możliwość skorzystania z tej preferencji, warto skorzystać ze wsparcia doświadczonych specjalistów. Jako Elpartners oferujemy kompleksową obsługę konkursów europejskich i zajmujemy się również procesem prowadzącym do uzyskania preferencji podatkowych takich jak ulga na robotyzację

Konkurs KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w ramach FENG 2021-2027

W ramach nowej perspektywy unijnej, w której główny nacisk kładziony będzie na badania i rozwój, innowacyjność, cyfryzację oraz ochronę środowiska, pojawi się następca dobrze znanego konkursu o nazwie Kredyt na innowacje technologiczne. Obecnie trwają prace nad następcą Kredytu na innowacje technologiczne w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027, jednak pierwsze informacje wskazują, że nowa odsłona konkursu może ruszyć już pod koniec 2022 roku.

Czym jest Kredyt na innowacje technologiczne?

To konkurs skierowany do firm z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), działających na terenie całego kraju, które posiadają odpowiednią zdolność kredytową, potwierdzoną dołączoną do wniosku promesą kredytową lub warunkową umową kredytową, wystawioną przez jeden z banków współpracujących z BGK przy tym konkursie.

Głównym założeniem projektu przewidzianego w ramach konkursu powinno być wdrożenie innowacji technologicznej, która oznacza wdrożenie nowej, niestosowanej dotychczas technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Wspomniana nowa technologia może przyjąć formę:

– praw własności przemysłowej

– wyników prac rozwojowych,

– wyników badań aplikacyjnych lub

– nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Z kolei wśród dofinansowywanych w ramach projektu kosztów można wymienić środki trwałe, roboty i materiały budowlane, wartości niematerialne i prawne oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu czy nieruchomości.

Konkurs KREDYT EKOLOGICZNY w ramach FENG 2021-2027

Będzie to zupełnie nowy konkurs zaplanowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. W ramach konkursu będzie można sfinansować inwestycje w zakresie modernizacji posiadanej infrastruktury, zakup instalacji OZE oraz modernizację istniejących instalacji OZE.

Dofinansowanie będzie udzielane na podobnych zasadach jak w przypadku konkursu Kredyt na innowacje technologiczne organizowanego w ramach dotychczasowej perspektywy finansowej UE. Wsparcie będzie mieć formę dotacji (tzw. premii ekologicznej) przyznawanej celem spłaty części kredytu, który przedsiębiorca zaciągnie uprzednio w banku komercyjnym współpracującym z BGK. Intensywność premii zaś będzie uzależniona od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa. W konkursie będą mogły startować MŚP jak i duże przedsiębiorstwa (small mid-caps oraz mid-caps).

WSPARCIE MODUŁOWE w ramach FENG 2021-2027

W nowej perspektywie finansowej UE przedsiębiorcy zyskają możliwość sfinansowania wielu elementów projektu w jednym wniosku (tak zwane wsparcie modułowe) składanym w ramach jednego konkursu ogłaszanego przez PARP (w przypadku firm należących do MŚP) lub NCBR (dla większych firm lub małych przedsiębiorstw w konsorcjach z instytucjami naukowymi). Zniesienie konieczności kilkukrotnego aplikowania do różnych instytucji i w różnych naborach, a także wyznaczenie jednego podmiotu do kontaktu sprawia jednocześnie, że cały proces wnioskowania o dofinansowanie z UE będzie zdecydowanie prostszy i bardziej elastyczny.

W ramach projektów modułowych będzie obowiązywało aż siedem modułów: dwa obligatoryjne oraz pięć fakultatywnych. Wśród modułów obowiązkowych znaleźć się mają:

  1. projekty B+R, czyli prace rozwojowe i badania przemysłowe (w ich skład wejdą zarówno projekty indywidualne danych przedsiębiorstw, jak i konsorcjalne);
  2. wdrażanie wyników prac B+R zrealizowanych w module obowiązkowym lub przeprowadzonych/zakupionych wcześniej.

Z wymienionych modułów obligatoryjnych przedsiębiorca powinien wybrać co najmniej jeden. Dodatkowo może zdecydować się na wybrane i dostosowane do potrzeb planowanego projektu moduły fakultatywne:

moduł infrastruktura B+R (dofinansowanie na budowę centrów badawczo-rozwojowych); moduł cyfryzacja (w tym rozwój cyberbezpieczeństwa);

moduł zazielenienie (dofinansowanie na transformację firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju i zielone inwestycje);

moduł internacjonalizacja (wsparcie w ekspansji firm na rynki międzynarodowe, komercjalizacja prac B+R za granicą, promocja usług i produktów); moduł kompetencje (szkolenia i poszerzanie kompetencji w obszarach związanych z działalnością B+R dla personelu i zarządzających).

Co istotne, FENG wprowadza również możliwość warunkowej oceny pozytywnej, np. w sytuacji, gdy jeden moduł projektu nie spełnia wymogów merytorycznych lub formalnych i musi zostać z niego wyłączony, a pozostałe zostały zakwalifikowane. W takich sytuacjach przedsiębiorstwo wciąż zachowuje szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dotację. Dodatkowo konkursy realizowane w ramach tego programu będą mieć charakter ciągły, a nabór wniosków będzie rozłożony na cały rok.

Nadchodzące konkursy europejskie – postaw na profesjonalistów

Konkursy na dotacje unijne są organizowane w ściśle ustalonych terminach i na precyzyjnie ustanowionych zasadach. Chcąc ubiegać się o dofinansowanie w ramach wybranego programu operacyjnego, należy więc odpowiednio się przygotować – najlepiej zasięgnąć porady u wykwalifikowanych specjalistów, których wiedza i doświadczenie znacząco zwiększą szanse przedsiębiorstwa na pozyskanie pożądanego wsparcia finansowego z UE. Eksperci z Elpartners nie tylko zweryfikują Państwa pomysł, ocenią możliwość otrzymania dotacji i zaplanują koncepcję projektu, ale również zajmą się wszelkimi formalnościami: począwszy od sporządzenia wniosku o dofinansowanie i wymaganej dokumentacji, aż po stworzenie budżetu projektu i wsparcie podczas rozliczania przedsięwzięcia.