Skip links

Aktualne konkursy

Ścieżka SMART (Wsparcie modułowe) FENG 2021-2027

 Data naboru: 13.05.2023 r. – 30.06.2023 r.
Maks. kwota dofinansowania: nie określono
Dla kogo: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Opis:
w nowej perspektywie finansowej UE przedsiębiorcy zyskają możliwość sfinansowania wielu elementów projektu w jednym wniosku składanym w ramach jednego konkursu ogłaszanego przez PARP (w przypadku firm należących do MŚP) lub NCBR (dla większych firm lub małych przedsiębiorstw w konsorcjach z instytucjami naukowymi). W ramach projektów modułowych będzie obowiązywało aż siedem modułów: dwa obligatoryjne oraz pięć fakultatywnych.

Wśród modułów obowiązkowych znaleźć się mają:
1. projekty B+R, czyli prace rozwojowe i badania przemysłowe (w ich skład wejdą zarówno projekty indywidualne danych przedsiębiorstw, jak i konsorcjalne);
2. wdrażanie wyników prac B+R zrealizowanych w module obowiązkowym lub przeprowadzonych/zakupionych wcześniej.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

Kredyt Technologiczny FENG 2021-2027

Data naboru: 23.03.2023 r. – 31.05.2023 r.
Maks. kwota dofinansowania: nie określono
Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Opis:
Głównym założeniem konkursu będzie wdrożenie innowacji technologicznej, która oznacza wdrożenie nowej, niestosowanej dotychczas technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług. W ramach konkursu można sfinansować zakup: środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych oraz praw użytkowania wieczystego gruntu czy nieruchomości.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

Kredyt Ekologiczny FENG 2021-2027

Data naboru: 13.06.2023 r. – 17.08.2023 r.
Maks. kwota dofinansowania: nie określono
Dla kogo: mikro, małe, średnie, small mid-caps oraz mid-caps.

O
pis: O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący zrealizować inwestycje wspierające efektywność energetyczną przedsiębiorstwa polegającą na modernizacji dotychczasowej infrastruktury w celu zwiększenia energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Przykładowe typy projektów: wymiana lub modernizacja dotychczasowych maszyn, urządzeń, linii technologicznych; zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii; termomodernizacja budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia; instalacje OZE i urządzenia do magazynowania energii wytworzonej we własnym zakresie ze źródeł odnawialnych. 

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

Promocja marki innowacyjnych MŚP

Data naboru: 16.10.2023 r. – 30.11.2023 r. 
Maks. kwota dofinansowania: nie określono. 
Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Opis:
Przedmiotem dofinansowania jest internacjonalizacja produktów, które wytwarzane są pod własną marka produktową. Dofinansowanie może objąć: udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych w charakterze wystawcy oraz wyjazdowe i przyjazdowe misje gospodarcze. 

Chcesz dowiedzieć więcej o możliwości pozyskania dotacji? Skontaktuj się z nami!!!

skontaktuj się z nami już teraz

Polskie Mosty Technologiczne FENG 2021-2027

Data naboru: 27.02.2023 r. – 29.12.2023 r.
Maks. kwota dofinansowania: nie określono. 
Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Opis:
Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
przedsiębiorstw, posiadających innowacyjny
produkt, usługę bądź technologię na wybranych
rynkach zagranicznych, z wykorzystaniem
różnych modeli e-commerce.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

Granty na Eurogranty FENG 2021-2027

Data naboru: 30.06.2023 r. – 04.06.2024 r.
Maks. wartość kosztów kwalifikowanych: nie określono. 
Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Opis:
Uzyskanie dofinansowania na wsparcie doradcze w zakresie opracowania koncepcji projektu i dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do aplikowania o środki z Komisji Europejskiej.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

9.4 Inwestycje w MŚP Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Data naboru: 05.07.2023 r. – 04.08.2023 r.
Min. wartość kosztów kwalifikowanych: 850 tys. PLN.
Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu subregionu wałbrzyskiego.

Opis:
Uzyskanie dofinansowania na inwestycję w MŚP z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy, dywersyfikacji, unowocześnienia przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności, poprzez m. in. zakup maszyn i sprzętu lub zakup własności intelektualnej.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

1.2 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Data naboru: 30.06.2023 r. – 18.08.2023 r.

Maks. wartość wydatków kwalifikowanych: nie określono.

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 


Opis:
Wsparcie infrastruktury B+R w MŚP. 

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Data naboru: 28.04.2023 r. – 12.06.2023 r.

Maks. wartość wydatków kwalifikowanych: nie określono.

Dla kogo: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw. 


Opis:
Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Data naboru: 25.07.2023 r. – 31.08.2023 r.

Maks. wartość wydatków kwalifikowanych: nie określono.

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 


Opis:
Projekty w zakresie transformacji cyfrowej MŚP, jako dodatkowy element projektów wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych. 

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

3.8 GOZ w przedsiębiorstwach, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Data naboru: październik 2023 r. – listopad 2023 r.

Maks. wartość wydatków kwalifikowanych: nie określono.

Dla kogo: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. 


Opis:
Konkurs obejmie 2 typy projektów:

1. Projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii służące osiągnięciu założeń GOZ.

2. Projekty polegające na zamykaniu obiegów odpadów organicznych, w tym przetwarzanie/wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasy i bioproduktów. 

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

1.5 Konkurencyjność w MŚP, Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 

Data naboru: sierpień 2023 r. – październik 2023 r.

Maks. wartość wydatków kwalifikowanych: nie określono.

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 


Opis:
konkurs dotyczy wdrażania rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 

Data naboru: lipiec 2023 r.

Maks. wartość wydatków kwalifikowanych: nie określono.

Dla kogo: przedsiębiorstwa. 


Opis:
konkurs dotyczy projektów kompleksowych, obejmujących prace B+R z wdrożeniem. 

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa, Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 

Data naboru: wrzesień 2023 r.

Maks. wartość wydatków kwalifikowanych: nie określono.

Dla kogo: przedsiębiorstwa. 


Opis:
konkurs dotyczy infrastruktury B+R przedsiębiorstw. 

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 

Data naboru: grudzień 2023 r. – styczeń 2024 r.

Maks. wartość wydatków kwalifikowanych: nie określono.

Dla kogo: przedsiębiorstwa. 


Opis:
konkurs dotyczy projektów modułowych, obejmujących cały proces proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy, zakończony wdrożeniem (badania B+R stanowią element obowiązkowy). Elementy projektu modułowego:
– doradztwo,
– prace B+R przedsiębiorstw, w tym z udziałem sektora nauki,
– infrastruktura B+R,
– prace przedwdrożeniowe,
– wdrożenie,
– nabywanie przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji.
Duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie pod warunkiem ich współpracy z przedsiębiorstwami sektora MŚP.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 

Data naboru: lipiec 2023 r. – wrzesień 2023 r.

Maks. wartość wydatków kwalifikowanych: nie określono.

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 


Opis:
konkurs dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

1.2 Badania, rozwój i innowacje Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego 2021-2027

Data naboru: czerwiec 2023 r. – sierpień 2023 r.
Maks. wartość kosztów kwalifikowanych: nie określono. 
Dla kogo: przedsiębiorstwa.

Opis:
w ramach naboru będzie można realizować dwa typy projektów: 1. Infrastruktura B+R w przedsiębiorstwach 2. Prace B+R w przedsiębiorstwach.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, Makroinwestycje w MŚP, Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego 2021-2027 

Data naboru: 22.05.2023 r. – 04.07.2023 r.

Maks. wartość kosztów kwalifikowanych: nie określono.

Minimalna wartość dofinansowania: 5 000 000,00 PLN.         

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z następujących podregionów województwa śląskiego: katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski, sosnowiecki. 


Opis:
projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji. Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, Mikroinwestycje w MŚP, Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego 2021-2027 

Data naboru: lipiec 2023 r. – sierpień 2023 r.

Maks. wartość projektu: 2 000 000,00 PLN.

Minimalna wartość dofinansowania: 500 000,00 PLN.         

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z następujących podregionów województwa śląskiego: katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski, sosnowiecki. 


Opis:
projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji. Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 

Data naboru: 05.09.2023 r. – 31.10.2023 r.

Maks. wartość wydatków kwalifikowanych: nie określono.

Dla kogo: mikro i małe przedsiębiorstwa z regionów: warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego Region NUTS2, mazowiecki regionalny. 


Opis:
konkurs dotyczy wsparcie rozwoju działalności gospodarczej innowacyjnych startupów w makroregionie Polski Wschodniej, której przeszły okres inkubacji. 

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 

Data naboru: 02.08.2023 r. – 25.10.2023 r.

Maks. wartość wydatków kwalifikowanych: nie określono.

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionów: warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego Region NUTS2, mazowiecki regionalny. 


Opis:
kompleksowe wsparcie MŚP z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie automatyzacji i robotyzacji mające na celu zwiększenie innowacyjności procesów produkcji lub usług oraz produktywności. Wsparcie obejmuje przeprowadzenie diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, na podstawie której zostanie wdrożona innowacja procesowa lub produktowa.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 

Data naboru: 10.10.2023 r. – 19.12.2023 r.

Maks. wartość wydatków kwalifikowanych: nie określono.

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionów: warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego Region NUTS2, mazowiecki regionalny. 


Opis:
Opracowanie modelu biznesowego transformacji przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ-transformacji). 

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

skontaktuj się z nami już teraz

Ulgi badawczo-rozwojowe 

Data naboru: Możliwość ubiegania się o ulgę przez cały rok 

Opis:
Kwestie podatkowe to dla przedsiębiorców często trudna część prowadzenia działalności. W Elpartners wspieramy firmy w uzyskaniu ulg podatkowych związanych z działalnością B+R tj. Ulga IP BOX i Ulga B+R. Dzięki nim firmy mogą zwiększyć podstawę do opodatkowania i zmniejszyć stopę podatkową, co pozwala na wygenerowanie realnych oszczędności w płaceniu podatków. Z ulg skorzystać mogą wszystkie firmy, które prowadzą działania przyczyniające się do rozwoju produktów/usług i wprowadzania ulepszeń w skali przedsiębiorstwa. W ramach naszej usługi pomagamy firmom w:
– mapowaniu działań B+R,
– identyfikowaniu kosztów i dochodów,
– uzyskiwaniu interpretacji podatkowych i opinii o kwalifikowalności,
– wprowadzaniu zmian i ulepszań w firmie i ewidencji rachunkowej,
– kontroli i zapewnieniu bezpieczeństwa.

Zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z korzystaniem z ulg B+R i ułatwiamy firmom osiągnięcie korzyści podatkowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

skontaktuj się z nami już teraz

Aktualne konkursy na dotacje europejskie

Dotacje unijne przyznawane są najczęściej na zasadach konkursów: krajowych lub regionalnych. Poszczególne konkursy europejskie organizowane są według ustalonego harmonogramu naboru wniosków, a terminy na złożenie aplikacji konkursowej są zwykle dość krótkie. W celu zmaksymalizowania szans firmy na pozyskanie atrakcyjnego dofinansowania z Unii Europejskiej warto więc na bieżąco śledzić ogłaszane i zapowiadane konkursy na dotacje. W Elpartners uważnie monitorujemy pojawiające się programy operacyjne i prowadzimy profesjonalne konsultacje w zakresie planowanych w niedalekiej przyszłości programów dotacyjnych. Dla naszych Partnerów zajmujemy się aktywnym poszukiwaniem najkorzystniejszych możliwości dofinansowania dostosowanych do obranej ścieżki rozwoju ich biznesu. Poniżej przedstawiamy aktualne, warte uwagi konkursy na dotacje europejskie, w których skutecznym pozyskaniu mogą wesprzeć Państwa nasi doświadczeni eksperci. 

Konkurs KREDYT TECHNOLOGICZNY w ramach FENG 2021-2027

W ramach nowej perspektywy unijnej, w której główny nacisk kładziony będzie na badania i rozwój, innowacyjność, cyfryzację oraz ochronę środowiska, pojawi się następca dobrze znanego konkursu o nazwie Kredyt na innowacje technologiczne. 

Czym jest Kredyt Technologiczny?

To konkurs skierowany do firm z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), działających na terenie całego kraju, które posiadają odpowiednią zdolność kredytową, potwierdzoną dołączoną do wniosku promesą kredytową lub warunkową umową kredytową, wystawioną przez jeden z banków współpracujących z BGK przy tym konkursie.

Głównym założeniem projektu przewidzianego w ramach konkursu powinno być wdrożenie innowacji technologicznej, która oznacza wdrożenie nowej, niestosowanej dotychczas technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Wspomniana nowa technologia może przyjąć formę:

– praw własności przemysłowej

– wyników prac rozwojowych,

– wyników badań aplikacyjnych lub

– nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Z kolei wśród dofinansowywanych w ramach projektu kosztów można wymienić środki trwałe, roboty i materiały budowlane, wartości niematerialne i prawne oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu czy nieruchomości.

Konkurs KREDYT EKOLOGICZNY w ramach FENG 2021-2027

Będzie to zupełnie nowy konkurs zaplanowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. W ramach konkursu będzie można sfinansować inwestycje w zakresie modernizacji posiadanej infrastruktury, zakup instalacji OZE oraz modernizację istniejących instalacji OZE.

Dofinansowanie będzie udzielane na podobnych zasadach jak w przypadku konkursu Kredyt na innowacje technologiczne organizowanego w ramach dotychczasowej perspektywy finansowej UE. Wsparcie będzie mieć formę dotacji (tzw. premii ekologicznej) przyznawanej celem spłaty części kredytu, który przedsiębiorca zaciągnie uprzednio w banku komercyjnym współpracującym z BGK. Intensywność premii zaś będzie uzależniona od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa. W konkursie będą mogły startować MŚP jak i duże przedsiębiorstwa (small mid-caps oraz mid-caps).

WSPARCIE MODUŁOWE w ramach FENG 2021-2027

W nowej perspektywie finansowej UE przedsiębiorcy zyskają możliwość sfinansowania wielu elementów projektu w jednym wniosku (tak zwane wsparcie modułowe) składanym w ramach jednego konkursu ogłaszanego przez PARP (w przypadku firm należących do MŚP) lub NCBR (dla większych firm lub małych przedsiębiorstw w konsorcjach z instytucjami naukowymi). Zniesienie konieczności kilkukrotnego aplikowania do różnych instytucji i w różnych naborach, a także wyznaczenie jednego podmiotu do kontaktu sprawia jednocześnie, że cały proces wnioskowania o dofinansowanie z UE będzie zdecydowanie prostszy i bardziej elastyczny.

W ramach projektów modułowych będzie obowiązywało aż siedem modułów: dwa obligatoryjne oraz pięć fakultatywnych. Wśród modułów obowiązkowych znaleźć się mają:

  1. projekty B+R, czyli prace rozwojowe i badania przemysłowe (w ich skład wejdą zarówno projekty indywidualne danych przedsiębiorstw, jak i konsorcjalne);
  2. wdrażanie wyników prac B+R zrealizowanych w module obowiązkowym lub przeprowadzonych/zakupionych wcześniej.

Z wymienionych modułów obligatoryjnych przedsiębiorca powinien wybrać co najmniej jeden. Dodatkowo może zdecydować się na wybrane i dostosowane do potrzeb planowanego projektu moduły fakultatywne:

moduł infrastruktura B+R (dofinansowanie na budowę centrów badawczo-rozwojowych); moduł cyfryzacja (w tym rozwój cyberbezpieczeństwa);

moduł zazielenienie (dofinansowanie na transformację firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju i zielone inwestycje);

moduł internacjonalizacja (wsparcie w ekspansji firm na rynki międzynarodowe, komercjalizacja prac B+R za granicą, promocja usług i produktów); moduł kompetencje (szkolenia i poszerzanie kompetencji w obszarach związanych z działalnością B+R dla personelu i zarządzających).

Co istotne, FENG wprowadza również możliwość warunkowej oceny pozytywnej, np. w sytuacji, gdy jeden moduł projektu nie spełnia wymogów merytorycznych lub formalnych i musi zostać z niego wyłączony, a pozostałe zostały zakwalifikowane. W takich sytuacjach przedsiębiorstwo wciąż zachowuje szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dotację. Dodatkowo konkursy realizowane w ramach tego programu będą mieć charakter ciągły, a nabór wniosków będzie rozłożony na cały rok.

Nadchodzące konkursy europejskie – postaw na profesjonalistów

Konkursy na dotacje unijne są organizowane w ściśle ustalonych terminach i na precyzyjnie ustanowionych zasadach. Chcąc ubiegać się o dofinansowanie w ramach wybranego programu operacyjnego, należy więc odpowiednio się przygotować – najlepiej zasięgnąć porady u wykwalifikowanych specjalistów, których wiedza i doświadczenie znacząco zwiększą szanse przedsiębiorstwa na pozyskanie pożądanego wsparcia finansowego z UE. Eksperci z Elpartners nie tylko zweryfikują Państwa pomysł, ocenią możliwość otrzymania dotacji i zaplanują koncepcję projektu, ale również zajmą się wszelkimi formalnościami: począwszy od sporządzenia wniosku o dofinansowanie i wymaganej dokumentacji, aż po stworzenie budżetu projektu i wsparcie podczas rozliczania przedsięwzięcia.