Skip links

Terminy naborów na 2019 rok

Rok 2019 zbliża się wielkimi krokami a wraz z nim kolejne nabory.
Przygotowaliśmy harmonogram ważniejszych konkursów z 5 województw: Dolnośląskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Śląskiego i Wielkopolskiego. Poniżej znajdują się dokładniejsze informacje dotyczące każdego z naborów.

 

Dolny Śląsk:

1.2.A

·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R (w tym projekty realizowane w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju)

·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

Listopad 2019

·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

23,4 mln Euro

1.4.B

·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli       biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne:

a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe,

b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw

·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

Czerwiec 2019

·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

2,5 mln Euro

1.5.A

·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

Marzec 2019 ( MŚP; zgrupowania i partnerstwa MŚP; z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat)

Czerwiec 2019 (Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata licząc od daty ogłoszenia naboru)

·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

2,8 mln Euro (marzec 2019)

0,46 mln Euro (czerwiec 2019)

Lubuskie:

1.1. Badania i innowacje

·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

a)      Projekty B+R przedsiębiorstw

b)      Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R

·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

Czerwiec 2019

·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

7 mln Euro

1.5 Rozwój sektora MŚP

·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP

·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

Styczeń 2019

·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

6 mln Euro

Łódzkie:

I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji

·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

typ projektu wskazany w pkt 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020

·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

Marzec 2019

Wrzesień 2019

·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

10 mln Euro ( na każdy z 2 terminów )

I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

typ projektu wskazany w pkt 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-202

·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

Kwiecień 2019

Lipiec 2019

Październik 2019

·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

15 mln Euro ( na każdy z 3 terminów )

I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

typ projektu 2 wskazany w pkt 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 ( termin lutowy, sierpniowy )

typ projektu 1 wskazany w pkt 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 ( termin kwietniowy, lipcowy, październikowy )

·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

Luty 2019

Kwiecień 2019

Lipiec 2019

Sierpień 2019

Październik 2019

·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

5 mln Euro ( luty 2019 )

10 mln Euro ( kwiecień 2019 )

5 mln Euro ( lipiec 2019 )

3 mln Euro ( sierpień 2019 )

5 mln Euro ( październik 2019 )

II.2.1 Modele biznesowe MŚP

·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

typ projektu 1 wskazany w pkt 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 ( termin majowy )

typ projektu 2 wskazany w pkt 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 ( termin listopadowy )

·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

Maj 2019

Listopad 2019

·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

1 mln Euro ( maj 2019 )

10 mln Euro ( listopad 2019 )

Śląsk:

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Lipiec 2019:

a)      Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

b)      Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Listopad 2019:

a)      Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP

·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

Lipiec 2019

Listopad 2019

·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

15 mln Euro (Lipiec 2019 )

6 mln Euro ( Listopad 2019 )

3.2  Innowacje w MŚP

·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

Luty 2019

·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

5 mln Euro

3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu

·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Realizacja strategii internacjonalizacji MŚP

·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

Czerwiec 2019

·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

2 mln Euro

Wielkopolska:

1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

a)      Wsparcie działalności B+R związanej z rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców (w tym stworzenie/rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego)

b)      Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej

c)       Wdrożenie wypracowanych w ramach projektów wyników prac B+R

d)      Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

e)      Budowa systemu inkubowania i wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I w regionie

f)       Kontynuacja działań w ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), w tym eksperymentowania oraz poszukiwania nisz rozwojowych.

·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

Luty 2019

·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

12,5 mln Euro

1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie wysoko innowacyjnych projektów (wdrażających innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:

a) środki trwałe;

b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

Wrzesień 2019

·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

25 mln Euro

Przypominamy, że służymy pomocą na każdym etapie pozyskiwania bądź rozliczania dofinansowania. Duże doświadczenie w tych działaniach pozwala nam szybko i skutecznie rozwiązać problematyczne kwestie naszych klientów. Zapraszamy na bezpłatną konsultację.