Skip links

Terminy naborów na 2019 rok

Rok 2019 zbliża się wielkimi krokami a wraz z nim kolejne nabory. Przygotowaliśmy harmonogram ważniejszych konkursów z 5 województw: Dolnośląskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Śląskiego i Wielkopolskiego. Poniżej znajdują się dokładniejsze informacje dotyczące każdego z naborów.   Dolny Śląsk: 1.2.A ·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R (w tym projekty realizowane w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju) ·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu: Listopad 2019 ·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 23,4 mln Euro 1.4.B ·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli       biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne: a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe, b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw ·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu: Czerwiec 2019 ·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 2,5 mln Euro 1.5.A ·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP ·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu: Marzec 2019 ( MŚP; zgrupowania i partnerstwa MŚP; z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) Czerwiec 2019 (Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata licząc od daty ogłoszenia naboru) ·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 2,8 mln Euro (marzec 2019) 0,46 mln Euro (czerwiec 2019) Lubuskie: 1.1. Badania i innowacje ·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: a)      Projekty B+R przedsiębiorstw b)      Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R ·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu: Czerwiec 2019 ·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 7 mln Euro 1.5 Rozwój sektora MŚP ·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP ·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu: Styczeń 2019 ·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 6 mln Euro Łódzkie: I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji ·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: typ projektu wskazany w pkt 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 ·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu: Marzec 2019 Wrzesień 2019 ·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 10 mln Euro ( na każdy z 2 terminów ) I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw ·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: typ projektu wskazany w pkt 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-202 ·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu: Kwiecień 2019 Lipiec 2019 Październik 2019 ·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 15 mln Euro ( na każdy z 3 terminów ) I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw ·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: typ projektu 2 wskazany w pkt 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 ( termin lutowy, sierpniowy ) typ projektu 1 wskazany w pkt 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 ( termin kwietniowy, lipcowy, październikowy ) ·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu: Luty 2019 Kwiecień 2019 Lipiec 2019 Sierpień 2019 Październik 2019 ·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 5 mln Euro ( luty 2019 ) 10 mln Euro ( kwiecień 2019 ) 5 mln Euro ( lipiec 2019 ) 3 mln Euro ( sierpień 2019 ) 5 mln Euro ( październik 2019 ) II.2.1 Modele biznesowe MŚP ·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: typ projektu 1 wskazany w pkt 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 ( termin majowy ) typ projektu 2 wskazany w pkt 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 ( termin listopadowy ) ·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu: Maj 2019 Listopad 2019 ·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 1 mln Euro ( maj 2019 ) 10 mln Euro ( listopad 2019 ) Śląsk: 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach ·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Lipiec 2019: a)      Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej. b)      Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Listopad 2019: a)      Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP ·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu: Lipiec 2019 Listopad 2019 ·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 15 mln Euro (Lipiec 2019 ) 6 mln Euro ( Listopad 2019 ) 3.2  Innowacje w MŚP ·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych ·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu: Luty 2019 ·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 5 mln Euro 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu ·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Realizacja strategii internacjonalizacji MŚP ·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu: Czerwiec 2019 ·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 2 mln Euro Wielkopolska: 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski ·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: a)      Wsparcie działalności B+R związanej z rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców (w tym stworzenie/rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego) b)      Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej c)       Wdrożenie wypracowanych w ramach projektów wyników prac B+R d)      Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach e)      Budowa systemu inkubowania i wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I w regionie f)       Kontynuacja działań w ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), w tym eksperymentowania oraz poszukiwania nisz rozwojowych. ·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu: Luty 2019 ·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 12,5 mln Euro 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu ·         Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Wsparcie wysoko innowacyjnych projektów (wdrażających innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w: a) środki trwałe; b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej). ·         Planowany termin rozpoczęcia konkursu: Wrzesień 2019 ·         Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 25 mln Euro Przypominamy, że służymy pomocą na każdym etapie pozyskiwania bądź rozliczania dofinansowania. Duże doświadczenie w tych działaniach pozwala nam szybko i skutecznie rozwiązać problematyczne kwestie naszych klientów. Zapraszamy na bezpłatną konsultację.