Skip links

Słownik pojęć związanych z dotacjami unijnymi. Część II – litery C, D i E

Przedstawiamy drugą część naszego słownika, w którym w przystępny sposób wyjaśnimy najważniejsze pojęcia związane z Funduszami Europejskimi i dotacjami unijnymi. Słownik ukazuje się na naszym blogu w odcinkach. W drugiej odsłonie przybliżamy hasła dotyczące liter C, D i E.

C

Certyfikacja wydatków

Czynność wykonywana w ramach systemu kontroli finansowej przez instytucję płatniczą w stosunku do operacji finansowych zrealizowanych przez instytucję zarządzającą i instytucje pośredniczące. Ma na celu potwierdzenie, czy wydatki na rzecz beneficjentów były ograniczone do okresu dopuszczalności kosztów, realizowane zgodnie z obowiązującymi procedurami i dotyczące uzgodnionych działań „Conecting Europe Facility (CEF)”. Celem CEF jest przyspieszenie inwestycji o charakterze transeuropejskim w zakresie transportu, energii i cyfryzacji. Promuje również gospodarkę ekologiczną poprzez promowanie czystych środków transportu, szybkich połączeń szerokopasmowych i ułatwianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii zgodnie ze strategią Europa 2020.

D

Dotacja

Dotacja to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana, najczęściej przez państwo, podmiotom na realizację ich zadań. Dotacja ma charakter uznaniowy. Jednostka ubiegająca się o nią musi najczęściej spełnić warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi.

Dokumenty programowe

To dokumenty w postaci programów lub planów rozwoju, opracowywane na potrzeby wydatkowania środków wstępnie przyznanych danemu obszarowi lub sektorowi przez  Komisję Europejską w ramach Funduszy Europejskich. Określają m.in. cele i główne kierunki wydatkowania środków, kryteria i sposoby realizacji konkretnych projektów, osoby i instytucje odpowiedzialne za wykonanie określonych zadań oraz szacowaną wielkość i podział środków.

E

Efekt dźwigni

Efekt zachodzący wówczas, gdy wraz z uruchomieniem środków publicznych na realizację pewnych działań wzrasta również zaangażowanie sektora prywatnego w ich finansowanie. Efekt pożądany z punktu widzenia interwencji Funduszy Europejskich.

EFI – Europejski Fundusz Inwestycyjny

EFI to fundusz powołany w 1994 roku w celu pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom. Jego większościowym udziałowcem jest Europejski Bank Inwestycyjny, wraz z którym tworzy Grupę EBI. Zapewnia kapitał podwyższonego ryzyka małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), zwłaszcza nowym i ukierunkowanym na nowe technologie. Udziela on gwarancji kredytowych instytucjom finansowym (np. bankom) na pożyczki udzielane przez nie MŚP.

Ewaluacja końcowa

Ewaluacja dokonywana po zakończeniu realizowanego programu lub projektu. Głównym celem ewaluacji końcowej jest dostarczenie informacji na temat długotrwałych efektów, powstałych w wyniku wdrażania danego programu lub realizacji projektu. W przypadku programów wiąże się ze sformułowaniem wniosków unijnych dotyczących kierunku polityki strukturalnej.

Efekt makroekonomiczny

Efekt wywierany przez realizację programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na podstawowe wskaźników makroekonomicznych. Instrumentem oceny efektu makroekonomicznego, stosowanym w Unii Europejskiej jest HERMIN.

W kolejnym odcinku słownika hasła na litery F, G, H oraz I.