Skip links

Nowa perspektywa finansowa UE 2021-2027 – jakie możliwości przyniesie dla firm?

Polskie przedsiębiorstwa, które rozważają pozyskanie dotacji na innowacyjne projekty, w trwającej perspektywie budżetowej UE mają na to wysokie szanse. Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to zarówno konkursy krajowe, jak i 16 programów regionalnych o łącznym budżecie sięgającym kwoty 770 mld zł. Największa część środków unijnych trafi do rodzimych firm stawiających na innowacje i rozwój działalność badawczo-rozwojowej. Jakie jeszcze możliwości dla polskich przedsiębiorców przyniesie nowa perspektywa finansowa UE? W tym artykule przyglądamy się bliżej kluczowym programom unijnym zaplanowanym do końca 2027 roku

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 – na jakie wsparcie mogą liczyć polscy przedsiębiorcy?

Mimo że formalne uruchomienie programów unijnych, które będą realizowane w ramach nowej perspektywy budżetowej UE, przewidywane jest na przełom 2022 i 2023 roku, już teraz można znaleźć potwierdzone informacje na temat planowanych przedsięwzięć. Szczegółowo zapoznać się z nimi powinny przede wszystkim te polskie przedsiębiorstwa, które planują inwestycje w rozwój działalności B+R i poszukują w związku z tym najkorzystniejszej linii finansowania ich innowacyjnych projektów

Wśród kluczowych programów, w ramach których będą rozdysponowywane środki unijne w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, wymienić warto: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) skierowane do przedsiębiorstw działających na terenie całego kraju oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), których adresatami są innowacyjne firmy zlokalizowane w wymienionym makroregionie.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

FENG to konkurs krajowy, będący kontynuacją realizowanego w ramach poprzedniej perspektywy finansowej programu Inteligentny Rozwój. Budżet programu wynosi 7,9 mld euro, z czego aż 4,4 mld euro ma zostać przeznaczone na projekty modułowe związane z inicjowaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w firmach. Istotnym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w ramach FENG jest prowadzenie przez przedsiębiorstwo działalności o charakterze badawczo-rozwojowym, której celem jest tworzenie nowych produktów lub usług

Program oferuje różne formy finansowania – obok bezzwrotnych dotacji unijnych poszczególne przedsiębiorstwa, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone przez instytucję zarządzającą, będą mogły skorzystać również ze wsparcia zwrotnego w formie instrumentów finansowych takich jak fundusze gwarancyjne czy kredyty na innowacje. 

FENG – priorytety i główne obszary wsparcia unijnego

Program FENG ma na celu finansowanie projektów o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, w tym szczególnie inicjatyw związanych z rozbudową infrastruktury badawczej, transferem i komercjalizacją wyników badań czy rozwojem kluczowych instytucji otoczenia biznesu. Istotnym obszarem tematycznym na liście priorytetów programu jest ponadto wdrożenie modelu zielonej gospodarki i realizacja celów Europejskiego Zielonego Ładu, zwiększenie procesów cyfryzacji w gospodarce i przyspieszenie transformacji cyfrowej w polskich przedsiębiorstwach. 

Istotną zmianą w stosunku do programów operacyjnych realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej UE jest fakt, że wraz z FENG pojawią się projekty modułowe. Dzięki temu rozwiązaniu proces ubiegania się o dofinansowanie zostanie znacząco uproszczony, a poszczególne firmy będą mogły uwzględnić w jednym wniosku wiele etapów wdrażania planowanych projektów. 

Na czym będą polegały projekty modułowe?

Jak będzie to wyglądało w praktyce? Otóż w nowej perspektywie finansowej UE przedsiębiorcy zyskają możliwość sfinansowania wielu elementów projektu w jednym wniosku składanym w ramach jednego konkursu ogłaszanego przez PARP (w przypadku firm należących do MŚP) lub NCBR (dla większych firm lub małych przedsiębiorstw w konsorcjach z instytucjami naukowymi). Zniesienie konieczności kilkukrotnego aplikowania do różnych instytucji i w różnych naborach, a także wyznaczenie jednego podmiotu do kontaktu sprawia jednocześnie, że cały proces wnioskowania o dofinansowanie z UE będzie zdecydowanie prostszy i bardziej elastyczny. 

W ramach projektów modułowych będzie obowiązywało aż siedem modułów: dwa obligatoryjne oraz pięć fakultatywnych. Wśród modułów obowiązkowych znaleźć się mają: 

  1. projekty B+R, czyli prace rozwojowe i badania przemysłowe (w ich skład wejdą zarówno projekty indywidualne danych przedsiębiorstw, jak i konsorcjalne); 
  2. wdrażanie wyników prac B+R zrealizowanych w module obowiązkowym lub przeprowadzonych/zakupionych wcześniej. 

Z wymienionych modułów obligatoryjnych przedsiębiorca powinien wybrać co najmniej jeden. Dodatkowo może zdecydować się na wybrane i dostosowane do potrzeb planowanego projektu moduły fakultatywne:

  • moduł infrastruktura B+R (dofinansowanie na budowę centrów badawczo-rozwojowych);
  • moduł cyfryzacja (w tym rozwój cyberbezpieczeństwa);
  • moduł zazielenienie (dofinansowanie na transformację firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju i zielone inwestycje);
  • moduł internacjonalizacja (wsparcie w ekspansji firm na rynki międzynarodowe, komercjalizacja prac B+R za granicą, promocja usług i produktów);
  • moduł kompetencje (szkolenia i poszerzanie kompetencji w obszarach związanych z działalnością B+R dla personelu i zarządzających). 

Co istotne, FENG wprowadza również możliwość warunkowej oceny pozytywnej, np. w sytuacji, gdy jeden moduł projektu nie spełnia wymogów merytorycznych lub formalnych i musi zostać z niego wyłączony, a pozostałe zostały zakwalifikowane. W takich sytuacjach przedsiębiorstwo wciąż zachowuje szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dotację. Dodatkowo konkursy realizowane w ramach tego programu będą mieć charakter ciągły, a nabór wniosków będzie rozłożony na cały rok. 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

W latach 2021-2027 Unia Europejska będzie kontynuować również znany z poprzedniej perspektywy budżetowej program Polski Wschodniej. FEPW to bowiem kolejna edycja wsparcia unijnego dedykowanego dla tego makroregionu, z którego do tej pory korzystało pięć województw. W trwającej perspektywie finansowej UE do województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego dołączy dodatkowo część województwa mazowieckiego (Warszawa wraz z dziewięcioma otaczającymi ją powiatami). 

Kluczowymi celami Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki na globalnym rynku poprzez kontynuację inwestycji w tych obszarach. Środki unijne będą wydatkowane przede wszystkim na innowacje biznesowe oraz rozwój infrastruktury i turystyki w makroregionie. Znaczna część funduszy z UE trafi ponadto do start-upów w celu wspierania nowych, innowacyjnych biznesów i rozwiązań.

W perspektywie unijnej na lata 2021-2027 pojawią się również nowe obszary finansowania w ramach FEPW. Program, odpowiadając na obecne wyzwania rynkowe i środowiskowe, uwzględni w konkursach również projekty realizujące założenia gospodarki neutralnej klimatycznie czy inicjatywy dążące do automatyzacji i robotyzacji przemysłu 4.0. Istotnym priorytetem tego programu jest również wsparcie procesów wzorniczych i ekoprojektowania dla firm z obszaru MŚP. 

Podsumowanie 

Jak zatem widać, w nowej perspektywie budżetowej UE największy nacisk zostanie położony na wsparcie polskich przedsiębiorstw w rozwoju ich działalności B+R. Jest to obszar, który zajmuje wysokie miejsce również na liście naszych priorytetów. Jako Elpartners od kilku lat specjalizujemy się bowiem w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych, a jednym z kluczowych filarów naszej działalności są właśnie projekty B+R. Nasi doświadczeni specjaliści mogą zatem pomóc Państwu w skutecznym pozyskaniu środków finansowych w ramach nadchodzących programów unijnych. Sprawdzimy dla Państwa najkorzystniejsze możliwości dofinansowania i profesjonalnie zajmiemy się całym procesem tak, by zmaksymalizować Państwa szanse na pozyskanie oczekiwanego wsparcia finansowego. 

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu: 573 454 379 lub adresem e-mail: info@elpartners.pl.