Skip links

Nauka + biznes = innowacja

Między sferą nauki, a przedsiębiorcami coraz częściej dochodzi do współpracy, w wyniku której powstają znakomite projekty. Tandem wydaje się być idealny – naukowiec posiada wiedzę, którą może wykorzystać do unowocześnienia produktów i usług przedsiębiorcy. Ponadto oprócz powiększenia swego dorobku naukowego, w wyniku współpracy, może mieć realny wpływ na wdrożenie innowacji. Przedsiębiorstwo natomiast będzie mogło dzięki wprowadzonym ulepszeniom stać się jeszcze bardziej konkurencyjne. W dzisiejszej odsłonie bloga przyjrzymy się jak taka idealna współpraca może wyglądać, podpowiemy także w jaki sposób znaleźć źródła dla jej finansowania.

NAUKA + BIZNES = INNOWACJA

Jak zaznaczyliśmy na wstępie, kooperacja biznesu z nauką wydaje się być idealnym rozwiązaniem, wpisuje się także w najnowsze wytyczne Komisji Europejskiej co do rozwoju regionów. Przypomnijmy, że w dokumencie pt. „Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” Komisja zarekomendowała trzy wzajemnie powiązane priorytety, na których powinien opierać się rozwój. I tak zgodnie z zaleceniami rozwój regionów w całej Unii Europejskiej powinien opierać się na wiedzy i innowacji, być zrównoważony i wspierający konkurencyjną gospodarkę.

Do niedawna wiedza kojarzona była jedynie z uczelniami, jednostkami badawczymi, czy laboratoriami naukowymi, bo to najczęściej tam powstawały pomysły, które następnie za sprawą transferu technologii przenikały do przedsiębiorstw. Obecnie doskonałe idee powstają także w nowoczesnych przedsiębiorstwach, a za sprawą wypracowanej współpracy mogą być udoskonalane w jednostkach naukowych.

Kraje unijne coraz częściej dostrzegają profity płynące z zacieśniania współpracy biznesu i nauki, również w naszym kraju, w nowej perspektywie na konkursy wspierające tego typu kooperacje przewidziano znaczne środki. Preferowane są projekty, które wpisują się w tzw. Inteligentne specjalizacje, czyli wybrane dziedziny nauki i gospodarki stanowiące potencjał rozwojowy kraju i regionów. Wygląda na to, że partnerskie relacje i wzajemna współpraca biznesu z nauką staną się niedługo już nie tylko przywilejem, ale i koniecznością.

DOTACJE NA B+R

Jednym z instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, którzy poszukują współpracy z naukowcami są Bony na innowacje, dzięki którym można uzyskać finansowanie na m. in. opracowanie nowej usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych czy też wykonanie analiz przedwdrożeniowych lub prowadzenie badań w zakresie optymalizacji produktu. Możliwości jest naprawdę sporo.

Granty najczęściej przewidziane są dla przedsiębiorców reprezentujących właśnie wspominane powyżej inteligentne specjalizacje. Są one określone w dokumentach strategicznych dla każdego województwa. W województwie dolnośląskim obowiązującym dokumentem strategicznym, który określa wyzwania regionu w zakresie budowy gospodarki opartej na wiedzy i wzrostu innowacyjności jest „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020” i w tym właśnie dokumencie jako inteligentne specjalizacje określone zostały:

  • Mobilność przestrzenna,
  • Żywność wysokiej jakości,
  • Surowce naturalne i wtórne,
  • Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów,
  • Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT),
  • Branża chemiczna i farmaceutyczna.

Przedsiębiorcy będący przedstawicielami powyższych branż mają dużo szczęścia, mogą bowiem sięgnąć po środki, które dzięki wykorzystaniu wiedzy naukowców pomogą rozwinąć ich biznes i sprawić, że będzie on konkurencyjny jak nigdy dotąd.

GRANTY NA USŁUGI BADAWCZE

Jeśli chodzi o konkursy organizowane dla Dolnego Śląska umożliwiające pozyskanie grantów na współpracę z jednostkami naukowymi to do dyspozycji są następujące możliwości:

1. Pierwszym z konkursów na który warto zwrócić uwagę jest:
„Bon na Innowacje. Innowacyjność = Konkurencyjność!” organizowany przez Dolnośląskich Pracodawców. Zakłada on wsparcie przeznaczone na usługi badawczo-rozwojowe oraz procesy wdrożeniowe. Czas składania wniosków jest bardzo ograniczony i kończy się już 26 marca.

2. Kolejny konkurs to: Dolnośląski Bon na innowacje, który dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Pomoc przeznaczona jest na granty w postaci prowadzenia prac B+R przez jednostki naukowe, czego efektem ma być poprawa działalności przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu wiedzy wywodzącej się ze środowisk naukowych. W tym przypadku termin naboru upływa 30 kwietnia.
Przedsiębiorcy mogą też wystartować w konkursie organizowanym przez PARP „Bony na innowacje dla MŚP”. Wsparcie oferowane będzie także na dofinansowanie usług B+R dla reprezentantów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

JAK WDROŻYĆ WYNIKI B+R?

Powyższe konkursy to nie koniec szans dla przedsiębiorców na dalszy rozwój, a właściwie ich początek. W związku ze zmianą harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie na Dolnym Śląsku, pojawiła się szansa na skorzystanie z konkursów, które ogłoszone zostaną już w czerwcu. Chodzi o konkursy 1.5 Typ A: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP oraz 1.5 Typ B: Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw. Umożliwią one wdrożenie na rynek sfinansowanych w ramach projektów grantowych prac B+R w postaci udoskonalonych bądź nowych produktów lub usług.  Warto regularnie śledzić naszego bloga, ponieważ w kolejnych odsłonach planujemy dużą niespodziankę dla wszystkich, którzy chcą w najbliższym czasie aplikować o środki unijne.