Skip links

Nabory 2019 część 2

POMORSKIE 1.1.1 Ekspansja przez innowacje ·  Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R i ukierunkowane wyłącznie na projekty mieszczące się w obszarach inteligentnych specjalizacji. ·    Planowany termin rozpoczęcia konkursu: luty 2019 grudzień 2019 ·   Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 100 mln PLN (luty 2019) 21,6 mln PLN (grudzień 2019)   KUJAWSKO – POMORSKIE 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych ·   Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie Wsparcie procesu udzielania zamówienia publicznego na usługi badawcze i rozwojowe (zamówienia przedkomercyjne). Prowadzenie prac B+R, stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego, wsparcie na pokrycie kosztów zgłoszenia patentowego · Planowany termin rozpoczęcia konkursu: marzec 2019 ·  Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 36 mln PLN 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw ·  Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez m.in. udział w targach międzynarodowych, wsparcie doradcze w zakresie działalności eksportowej ·  Planowany termin rozpoczęcia konkursu: listopad 2019 ·  Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 12 mln PLN   OPOLSKIE 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach ·  Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.: • badań naukowych i przemysłowych, • prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych), • linii pilotażowych, • działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, • zaawansowanych zdolności produkcyjnych, • pierwszej produkcji. Wdrożenie wyników prac B+R powstałych w związku z realizacją projektu (dotyczy MSP). ·  Planowany termin rozpoczęcia konkursu: grudzień 2019 · Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 14,7 mln PLN 1.2 Infrastruktura B + R · Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie B+R jednostek naukowych i szkół wyższych zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. · Planowany termin rozpoczęcia konkursu: październik 2019 ·  Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 12,6 mln PLN 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach · Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie Wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B). Wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E). Wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C). · Planowany termin rozpoczęcia konkursu: wrzesień 2019 ·   Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 6,35 mln PLN 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych · Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:
 1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I;
 2. Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
 3. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.
· Planowany termin rozpoczęcia konkursu: luty 2019 · Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 6,5 mln PLN 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja · Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: 1.Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w               tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji                       geograficznej lub sektorowej. 2. Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym. 3. Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach,                pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub            wprowadzonych nowych modelach biznesowych. · Planowany termin rozpoczęcia konkursu: kwiecień 2019 · Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 12,6 mln PL 3.4 Efektywność energetyczna w MSP ·  Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:
 1. Zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.
 2. Zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią.
 3. Zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach.
 4. Głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach.
 5. Instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu.
 6. Audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu.
· Planowany termin rozpoczęcia konkursu: lipiec 2019 · Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 18,7 mln PLN MAŁOPOLSKIE 1.2.1A Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw · Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe · Planowany termin rozpoczęcia konkursu: czerwiec 2019 · Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 83 mln PLN   1.2.1B Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (projekt z końca 2018 r.) · Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem · Planowany termin rozpoczęcia konkursu: listopad 2018 · Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 232 mln PLN 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw · Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach · Planowany termin rozpoczęcia konkursu: kwiecień 2019 · Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 43 mln PLN   3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP · Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:
 1. opracowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa
 2. wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa
· Planowany termin rozpoczęcia konkursu: październik 201 · Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 5 mln PLN 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju · Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce · Planowany termin rozpoczęcia konkursu: maj 2019 · Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 23,8 mln PLN POIR – Ogólnopolski   1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa · Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcji · Planowany termin rozpoczęcia konkursu: kwiecień 2019 (Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) w regionach słabiej rozwiniętych / Konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence (regiony słabiej rozwinięte)) wrzesień 2019 (Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) w regionach słabiej rozwiniętych) · Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 1 100 mln PLN (kwiecień 2019) 1 100 mln PLN (wrzesień 2019) 1.2  Sektorowe programy B+R · Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania. · Planowany termin rozpoczęcia konkursu: marzec 2019 (GameINN (regiony słabiej rozwinięte)) maj 2019 (INNOSTAL (regiony słabiej rozwinięte)) czerwiec 2019 (INNOship (regiony słabiej rozwinięte)) · Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 100 mln PLN (marzec 2019) 190 mln PLN (maj 2019) 200 mln PLM (czerwiec 2019) 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw · Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców · Planowany termin rozpoczęcia konkursu: marzec 2019 · Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 400 mln PLN 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP · Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla MŚP realizowanych przez jednostki naukowe, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi zleconej jednostce naukowej w ramach poddziałania 2.3.2 (komponent inwestycyjny). · Planowany termin rozpoczęcia konkursu: marzec 2019 (komponent usługowy) kwiecień 2019 (komponent inwestycyjny) · Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 55 mln PLN (marzec 2019 – komponent usługowy) 95 mln PLN (kwiecień 2019 – komponent inwestycyjny) 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej · Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Wsparcie udzielane będzie MŚP na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej. · Planowany termin rozpoczęcia konkursu: marzec 2019 · Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 5 mln PLN 2.3.5 Design dla przedsiębiorców · Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Wsparcie udzielane MŚP (z wyłączeniem przedsiębiorców z Makroregionu Polski Wschodniej) na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa. Wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa) · Planowany termin rozpoczęcia konkursu: marzec 2019 · Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 80 mln PLN 3.2.1 Badania na rynek · Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS. · Planowany termin rozpoczęcia konkursu: marzec 2019 październik 2019 · Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 1 500 mln PLN (marzec 2019) Wartość alokacji na konkurs zostanie określona w późniejszym terminie (październik 2019) 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne · Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Wsparcie projektów MŚP polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. · Planowany termin rozpoczęcia konkursu: październik 2019 · Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 350 mln PLN 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand · Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Wsparcie MŚP uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. · Planowany termin rozpoczęcia konkursu: luty 2019 · Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 150 mln PLN 4.1.4 Projekty aplikacyjne · Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców). · Planowany termin rozpoczęcia konkursu: marzec 2019 · Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 140 mln PLN