Skip links

Nabory 2019 część 2

POMORSKIE

1.1.1 Ekspansja przez innowacje

·  Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R i ukierunkowane wyłącznie na projekty mieszczące się w obszarach inteligentnych specjalizacji.

·    Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

luty 2019

grudzień 2019

·   Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

100 mln PLN (luty 2019)

21,6 mln PLN (grudzień 2019)

 

KUJAWSKO – POMORSKIE

1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

·   Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Wsparcie procesu udzielania zamówienia publicznego na usługi badawcze i rozwojowe (zamówienia przedkomercyjne).

Prowadzenie prac B+R, stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego, wsparcie na pokrycie kosztów zgłoszenia patentowego

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

marzec 2019

·  Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

36 mln PLN

1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

·  Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez m.in. udział w targach międzynarodowych, wsparcie doradcze w zakresie działalności eksportowej

·  Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

listopad 2019

·  Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

12 mln PLN

 

OPOLSKIE

1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

·  Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności
innowacyjnej przedsiębiorstw.
Finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.:

• badań naukowych i przemysłowych,
• prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),
• linii pilotażowych,
• działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
• zaawansowanych zdolności produkcyjnych,
• pierwszej produkcji.

Wdrożenie wyników prac B+R powstałych w związku z realizacją projektu (dotyczy MSP).

·  Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

grudzień 2019

· Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

14,7 mln PLN

1.2 Infrastruktura B + R

· Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie B+R jednostek naukowych i szkół wyższych zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

październik 2019

·  Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

12,6 mln PLN

2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

· Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B).
Wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E).
Wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

wrzesień 2019

·   Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

6,35 mln PLN

2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych

· Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

 1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I;
 2. Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
 3. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

luty 2019

· Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

6,5 mln PLN

2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

· Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1.Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w               tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji                       geograficznej lub sektorowej.

2. Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

3. Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach,                pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub            wprowadzonych nowych modelach biznesowych.

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

kwiecień 2019

· Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

12,6 mln PL

3.4 Efektywność energetyczna w MSP

·  Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

 1. Zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.
 2. Zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią.
 3. Zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach.
 4. Głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach.
 5. Instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu.
 6. Audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu.

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

lipiec 2019

· Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

18,7 mln PLN

MAŁOPOLSKIE

1.2.1A Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

· Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

czerwiec 2019

· Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

83 mln PLN

 

1.2.1B Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (projekt z końca 2018 r.)

· Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

listopad 2018

· Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

232 mln PLN

1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

· Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

kwiecień 2019

· Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

43 mln PLN
 

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

· Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

 1. opracowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa
 2. wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

październik 201

· Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

5 mln PLN

3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju

· Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

maj 2019

· Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

23,8 mln PLN


POIR – Ogólnopolski

 

1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

· Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcji

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

kwiecień 2019 (Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) w regionach słabiej rozwiniętych / Konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence (regiony słabiej rozwinięte))

wrzesień 2019 (Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) w regionach słabiej rozwiniętych)

· Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

1 100 mln PLN (kwiecień 2019)

1 100 mln PLN (wrzesień 2019)

1.2  Sektorowe programy B+R

· Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

marzec 2019 (GameINN (regiony słabiej rozwinięte))

maj 2019 (INNOSTAL (regiony słabiej rozwinięte))

czerwiec 2019 (INNOship (regiony słabiej rozwinięte))

· Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

100 mln PLN (marzec 2019)

190 mln PLN (maj 2019)

200 mln PLM (czerwiec 2019)

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

· Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

marzec 2019

· Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

400 mln PLN

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

· Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla MŚP realizowanych przez jednostki naukowe, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi zleconej jednostce naukowej w ramach poddziałania 2.3.2 (komponent inwestycyjny).

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

marzec 2019 (komponent usługowy)

kwiecień 2019 (komponent inwestycyjny)

· Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

55 mln PLN (marzec 2019 – komponent usługowy)

95 mln PLN (kwiecień 2019 – komponent inwestycyjny)

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

· Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie udzielane będzie MŚP na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

marzec 2019

· Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

5 mln PLN

2.3.5 Design dla przedsiębiorców

· Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie udzielane MŚP (z wyłączeniem przedsiębiorców z Makroregionu Polski Wschodniej) na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa. Wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa)

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

marzec 2019

· Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

80 mln PLN

3.2.1 Badania na rynek

· Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

marzec 2019

październik 2019

· Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

1 500 mln PLN (marzec 2019)

Wartość alokacji na konkurs zostanie określona w późniejszym terminie (październik 2019)

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

· Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie projektów MŚP polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

październik 2019

· Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

350 mln PLN

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

· Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie MŚP uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

luty 2019

· Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

150 mln PLN

4.1.4 Projekty aplikacyjne

· Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców).

· Planowany termin rozpoczęcia konkursu:

marzec 2019

· Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

140 mln PLN