Skip links

Jak rozumieć innowacje?

Fundusze Europejskie w najbliższych latach stawiają na innowacyjność. Aby lepiej wpływać na rozwój gospodarczy i społeczny, instytucje przyznające dofinansowania unijne preferują wspieranie tych projektów, które odznaczają się innowacyjnością.

Jak można zdefiniować innowacyjność? Joseph Schumpeter, jeden z najwybitniejszych ekonomistów XX wieku, powiązał pojęcie innowacyjności z wprowadzeniem do gospodarki przez przedsiębiorców nowych technologii i innowacyjnych produktów jako impulsu dla innych producentów. Powyższa definicja zwraca uwagę na dwa ważne aspekty:

  1. Napływające do gospodarki innowacje powinny sprzyjać rozwojowi koniunktury
  2. Innowacyjna działalność przedsiębiorców powinna stać się źródłem wzrostu gospodarczego.

Z praktyk ubiegania się o dofinansowanie UE wynika, że jeśli chcą Państwo uzyskać dofinansowanie na innowacyjny projekt, należy pamiętać, aby pomysł wiązał się z:

  • wprowadzeniem nowatorskich produktów czy usług, lub
  • prowadzeniem i wdrażaniem wyników prac badawczo – rozwojowych, lub
  • odnajdowaniem nowych rozwiązań różnych problemów społecznych.

Istnieje kilka rodzajów innowacji. Fundu­sze Europejskie wspierają jej cztery główne obszary:

  1. innowację produktową – pod tym pojęciem kryją się wszelkiego rodzaju zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przed­siębiorstwo bądź na rozpoczęciu pro­dukcji innego nowatorskiego produktu;
  2. innowację procesową (technologiczna) – jest to zmiana w stosowanych przez przedsiębiorstwo metodach świadcze­nia usług czy wytwarzania produktów;
  3. innowację organizacyjną – można ją zdefiniować jako wpro­wadzanie nowej metody organizacji w biznesowych praktykach przedsiębiorstwa;
  4. innowację marketingową – polega na zastosowaniu nowej metody promocji, obejmującej znaczące zmiany w wyglą­dzie produktu, jego opakowaniu, rekla­mie, czy modelu biznesowym.

Innowacyjność charakteryzowana jest przez pryzmat trzech wymiarów: skali, czasu oraz dyfuzji.

Skala innowacji w zasadzie dotyczy jej zasięgu oraz stopnia nowości. Rozwiązanie może być nowatorskie w skali przedsiębiorstwa, regionu, kraju czy świata. Im większy zasięg, tym więk­sza skala innowacji. Czas, w którym nowe rozwiązanie jest stosowane również ma znaczenie w ocenie innowacyjności. W definicjach często wspomina się, że inno­wacyjne są sposoby znane i stosowane nie dłużej niż rok, trzy czy pięć lat. Oczy­wiście im krócej – tym lepiej, bo świadczy to o bardzo nowatorskim zastosowaniu danego rozwiązania. Ostatnim z wymiarów innowacyjności jest stopień rozprzestrzenienia (dyfuzji). Można go rozumieć jako potencjalny zasięg innowacji, która od pierwszego wdrożenia w działalności upowszechnia się w innych przedsiębiorstwach, regionach i krajach kanałami rynkowymi i pozarynkowymi. Jest to tak zwane naśladownictwo, adaptacja.

Innowacyjne rozwiązanie może być wynikiem własnej kreatywności firmy, działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa lub współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami, w tym z jednostkami naukowymi. Może być także wynikiem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie, know-how, itp.) lub materialnej (np. maszyny i urzą­dzenia o podwyższonych parametrach).

Jeśli chcą Państwo realizować projekt związany z innowacjami technologicznymi i nietechnologicznymi, zapraszamy do kontaktu. Doradzimy z jakich programów najlepiej skorzystać, jak opracować dokumentację niezbędną do wniosku o dofinansowanie oraz rozliczyć projekt zgodnie z wymogami unijnymi.

Artykuł został przygotowany przez Adriannę Szamocką.