Skip links

Internacjonalizacja MŚP – Polska Wschodnia

Z artykułu dowiesz się:

– do jakiego grona przedsiębiorców skierowany jest konkurs?

na co można przeznaczyć dofinansowanie?

– jaki jest poziom dofinansowania w ramach naboru?

Kto może otrzymać dofinansowanie w ramach konkursu?

Powoli dobiega końca poprzednia perspektywa finansowa Funduszy Unijnych. Pozostały nieliczne konkursy, z których skorzystać mogą przedsiębiorcy, w oczekiwaniu na dotacje unijne 2021-2027. Jednym z ostatnich konkursów w ramach dotacji na lata 2014-2020, który wspiera firmy w internacjonalizacji ich działalności, jest nabór ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dotyczy on Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Konkurs „Internacjonalizacja MŚP”, o którym mowa, przeznaczony jest dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. Firmy te powinny działać na terenie Polski Wschodniej, a więc w obrębie następujących województw:

Przedsiębiorstwa, które wystartują w konkursie, muszą posiadać co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym. Nie są to jednak jedyne założenia dotyczące potencjalnej firmy startującej w konkursie. Przedsiębiorstwo musi także wykazać, że w co najmniej jednym zamkniętym roku obrotowym (w okresie 3 lat poprzedzających rok 2021), wykazało przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 200 tysięcy PLN. Założenie jest również takie, że co najmniej 100 tysięcy uzyskanych przychodów wynika ze sprzedaży tych produktów, które w projekcie zostały zgłoszone do internacjonalizacji.

Na co można przeznaczyć pozyskane środki?

Dofinansowanie w ramach konkursu przedsiębiorstwa będą w stanie przeznaczyć na szereg działań zmierzających do internacjonalizacji firmy. Wśród nich wymieniamy w pierwszej kolejności usługi doradcze. Za ich pomocą firma będzie mogła opracować i przygotować do wdrożenia nowy model biznesowy. Opracowanie takiego modelu jest warunkiem obligatoryjnym konkursu. Sam model jest załącznikiem do składanego wniosku o dofinansowanie. Z modelu powinny wynikać kolejne działania, dzięki którym przedsiębiorstwo będzie mogło umiędzynarodowić swoje produkty czy usługi. I to na te wymienione działania można również pozyskać dofinansowanie. Obejmują one:

– usługi związane z wdrożeniem modelu biznesowego, w tym koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów.

– udział w międzynarodowych targach, wystawach czy misjach gospodarczych.

– nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Poziom dofinansowania w ramach konkursu

Firmy, które będą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu, mogą liczyć na dofinansowanie na poziomie maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych. Kwota maksymalna dofinansowania nie może przy tym przekroczyć:

– 550 tysięcy złotych – w przypadku wybrania do internacjonalizacji wyłącznie rynków z obszarów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

– 800 tysięcy złotych – w przypadku wybrania do internacjonalizacji co najmniej jednego rynku docelowego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Spośród otrzymanego dofinansowania:

– maksymalnie 30 tysięcy złotych dofinansowania firma przeznaczy na pokrycie kosztów usług doradczych związanych z opracowaniem nowego modelu biznesowego.

– maksymalnie 100 tysięcy złotych dofinansowania firma może przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z zakupieniem środków trwałych. Jednocześnie maksymalnie 100 tysięcy złotych dofinansowania można przeznaczyć na wydatki związane z zakupieniem wartości niematerialnych i prawnych. Kwota dofinansowania w ramach obu kategorii nie powinna przekroczyć łącznie 150 tysięcy złotych.

Oprócz powyższych założeń przedsiębiorstwa zobligowane są do spełnienia także innych wytycznych. Dotyczą one m.in. terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Projekt powinien się rozpocząć nie później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Okres realizacji projektu nie powinien być również dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia jego rozpoczęcia. A jednocześnie nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW, czyli 31 grudnia 2023 r.

Nabór wniosków do konkursu rozpoczął się 18 października, a zakończy 22 grudnia. Wszystkich zainteresowanych tym konkursem, zespół Elpartners zaprasza do kontaktu!

Zespół Elpartners 

573 454 379 
info@elpartners.pl