Skip links

Czy eksport się opłaca? Dlaczego warto eksportować? Jak pozyskać dofinansowanie?

Wyprowadzenie działalności poza granice kraju bez wątpienia przynosi liczne
korzyści firmie. Mimo to wielu przedsiębiorców, w obawie przed porażką, kurczowo
trzyma się rynku krajowego. Tymczasem jak wiadomo nie od dziś: “ryzyko w
biznesie się opłaca”.

Żaden przedsiębiorca nie powinien lekceważyć jakiegokolwiek rynku zagranicznego, który
mógłby przynieść jego działalności wymierne korzyści. Działalność eksportowa nie tylko
zwiększa grono potencjalnych klientów, poszerza kontakty handlowe oraz wzbogaca o nowe
doświadczenia, ale i może doprowadzić do znacznego wzrostu wartości firmy. Niewątpliwie
jednak proces wchodzenia na rynki zagraniczne wymaga dobrego przygotowania oraz ich
dokładnej analizy. Klient zagraniczny niejednokrotnie różni się od klienta krajowego, a co za
tym idzie – decyzja o eksporcie może wiązać się ze sporym ryzykiem. Przed podjęciem
decyzji o podjęciu działalności eksportowej warto dowiedzieć się, jakie formalności należy
dopełnić oraz na co dany rynek ma największe zapotrzebowanie.

Skorzystaj z dotacji Go To Brand i pozyskaj środki na promocję swojej marki za granicą!

Dofinansowanie na eksport

Proces analizy opłacalności działań eksportowych

Badanie rynku zagranicznego należy zacząć od ogólnej charakterystyki konsumentów tj. ich
“zaplecza” kulturowego, stylu życia, przyzwyczajeń oraz panujących wśród nich trendów.
Ważnymi elementami są również: PKB danego kraju, jego wskaźnik bezrobocia, tempo
przyrostu naturalnego oraz udział wydatków konsumpcyjnych w dochodach społeczeństwa.
Podczas analizy warto również zwrócić uwagę na stopień potencjalnego ryzyka związanego
ze współpracą z firmami w danym kraju czy generalnym prowadzeniem interesów na
nieznanym rynku. Opłacalność należy oszacować poprzez porównanie kosztów produkcji (w
tym również działalności marketingowej) do osiąganych zysków (lub ich przepowiedni).
Zależy ona m.in od kształtowania się realnego kursu walutowego, kosztów wytworzenia
produktów, polityki handlowej obowiązującej w danym kraju oraz jakości eksportowanych
produktów.

Eksport do kraju Unii Europejskiej.

Jednym z założeń Unii Europejskiej było ujednolicenie rynku oraz ułatwienie współpracy
międzypaństwowej. Dzięki temu przedsiębiorcy eksportujący produkty do krajów na terenie
UE, mogą korzystać z wielu przywilejów oraz umów handlowych między danymi krajami do
niej należącymi. Przed wprowadzeniem swoich produktów na rynek UE należy jednak
pamiętać o spełnieniu wszelkich wymagań narzucanych przez prawo Unii (przede
wszystkim w zakresie praw konsumenta czy ochrony zdrowia ludzi i zwierząt).

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Współpraca z krajami należącymi do wspólnoty UE oraz Strefy Schengen nie różni się wiele
od współpracy ze spółkami krajowymi. Podstawową różnicą jest jednak zestaw niezbędnych
do spedycji dokumentów, który jednocześnie da nam możliwość skorzystania z zerowego
podatku VAT. Powinno się w nim znaleźć:

– zaświadczenie od przewoźnika (potwierdzające transport do kraju zagranicznego),
– opis stanowiący specyfikację poszczególnych sztuk ładunku,
– dokument zawierający informacje o adresie docelowym eksportu,
– dokument określający ilość towarów,
– potwierdzenie od nabywcy o przyjęciu towaru,
– rodzaj i numer rejestracyjny środka transportu
– kopia faktury.

EKSPORT W UE, A PODATKI VAT.

Przed podjęciem współpracy z zagranicznym kontrahentem należy zarejestrować swoją
działalność do celów VAT EU. Co więcej polska firma (jako polski podatnik) zobowiązana
jest do wystawienia zagranicznemu klientowi faktury zgodnej z polskimi przepisami (art.
106a). Taka faktura musi zostać uzupełniona o NIP UE zarówno dostawcy, jak i nabywcy
towaru. Aby ustalić system, według którego naliczany będzie podatek VAT za naszą usługę,
koniecznym jest określenie jej rodzaju oraz miejsca jej wykonywania. W większości
przypadków eksport będzie opodatkowany tam, gdzie siedzibę ma jego nabywca.

CO OPŁACA SIĘ EKSPORTOWAĆ DO KRAJÓW UE?

Według eksperckich analiz i statystyk GUS do krajów Unii Europejskiej najbardziej opłaca
się eksportować takie produkty jak: produkty spożywcze, drewno, palety, wyroby chemiczne,
urządzenia elektryczne i leki.

Eksport do kraju poza Unią Europejską.

Nieco inna sytuacja spotka nas, gdy zdecydujemy się na współpracę z kontrahentami z
krajów spoza Unii Europejskiej. Różna jest przede wszystkim specyfikacja tamtejszych
rynków. Przed podjęciem współpracy z kontrahentami z innego kontynentu warto dokładnie
zbadać szczegóły dotyczące konkretnych grup konsumentów oraz zasad, obowiązujących w
danym kraju.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Eksport poza obszar celny Unii Europejskiej należy odpowiednio udokumentować.
Podstawowymi dokumentami przewozu towaru poza granice UE są dwie faktury: handlowa i
celna. W skład niezbędnej dokumentacji wchodzi także:

– elektroniczne zgłoszenie wywozu towaru poza granice UE (komunikat IE 599)
– papierowe zgłoszenie wywozu towaru poza granice UE
– świadectwo pochodzenia towarów (głównie w przypadku produktów spożywczych)
– jeśli wymagane: specjalne uprawnienia, stanowiące wymóg danego kraju (przykładowo,
niezbędnym dokumentem w spedycji do Chin jest certyfikat fitosanitarny).

EKSPORT POZA UE, A PODATKI VAT.

Wymienione dokumenty niezbędne do eksportu towarów poza granice Unii Europejskiej,
niejednokrotnie pozwalają na skorzystanie z 0% stawki podatkowej VAT. Należy jednak
pamiętać, że nie każdy przewieziony produkt, będzie rozpatrywany jako eksport towaru (w
rozumieniu przepisów o VAT).

CO OPŁACA SIĘ EKSPORTOWAĆ DO KRAJÓW POZA UE?

Każdy kraj na świecie charakteryzują różne zapotrzebowania rynku. Inne produkty opłaca
się więc eksportować do Azji, a inne do Ameryki. Do najczęściej eksportowanych produktów
poza granice Unii Europejskiej zalicza się przede wszystkim: samochody i części
samochodowe, meble, mięso, miód, artykuły spożywcze (głównie mleczarskie).

Wsparcie dla przedsiębiorców w eksporcie i imporcie.

Eksport prowadzony przez polskie firmy niesie wymierne korzyści dla całego kraju. Z tego
też powodu w ostatnich latach powstało wiele inicjatyw, które oferują polskim
przedsiębiorcom wsparcie w imporcie i eksporcie. Pula finansowa w ramach dotacji unijnych
2014-2020 również wychodzi naprzeciw przedsiębiorco w tym temacie. Firmy mogą
sprawdzić swoją siłę w konkursach, w których nagrodę główną stanowi dofinansowanie
działań eksportowych. ElPartners zajmuje się pomocą w wybraniu odpowiedniego naboru
oraz przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, a także pomaga w przejściu poszczególnych
etapów konkursu. Firma „Embassy227 Katarzyna Będzińska-Kowalczyk” jest przykładem
przedsiębiorstwa, które skorzystało z pomocy Elpartners przy napisaniu projektu w ramach
konkursu Go To Brand.  Jak mówi sama właścicielka, Pani Katarzyna,

„dzięki owocnej współpracy z firmą Elpartners uzyskałam dofinansowanie w ramach konkursu Go To Brand i mam nadzieję, że realizacja projektu oraz udział w zaplanowanych w nim działaniach,przyniosą mojej firmie wzrost konkurencyjności oraz pomogą w pozyskaniu nowych klientów”.

Poniżej lista zbliżających się naborów związanych z działalnością eksportową

3.3.2 RPO WM

Kiedy? Od 30 września 2018 r. do 6 listopada 2018 r.
Gdzie? Małopolska
Kto? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Co? Dofinansowanie dotyczy wsparcia przedsięwzięć z zakresu opracowania oraz
wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia
ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrażanie strategii
działalności międzynarodowej.

Więcej informacji: http://bit.ly/332PRO

1.2 PO PW

Kiedy? Termin kolejnego naboru znany będzie do 30 listopada 2018 r.
Gdzie? Polska wschodnia (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie
i warmińsko-mazurskie).
Kto? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Co? Dofinansowanie mogą uzyskać firmy, które przedstawią projekty obejmujące
kompleksowe, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i
przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z
internacjonalizacją działalności.

Więcej informacji: http://bit.ly/12PolskaWschodnia

1.4 RPO WD typ B

Kiedy? IV kwartał 2019 r.
Gdzie? Dolny Śląsk
Kto? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Co? Dofinansowanie dotyczy zwiększenia międzynarodowej ekspansji MSP poprzez
wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne.

2.2.1 Internacjonalizacja RPO WŁ – konkurs na wdrożenie modelu biznesowego

Kiedy? Grudzień 2018 r.
Gdzie? Łódzkie
Kto? Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.
Co? Dofinansowanie może otrzymać firma przedstawiająca projekt dot. wdrożenie nowego
modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-
wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym,
wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym.

Więcej informacji: http://bit.ly/221lodzkie

3.3.3 POIR Go to brand

Kiedy? Termin kolejnego naboru znany będzie do 30 listopada 2018 r.
Gdzie? Ogólnokrajowe
Kto? Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.
Co? Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące
uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na
wskazanych rynkach lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w
branżowych programach promocji, w celu promowania produktów lub usług, które mają
szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania
Marki Polskiej Gospodarki.

 

Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci pozyskać dotację

Elpartners specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy unijnychWspółpracę z naszymi klientami zaczynamy od dogłębnego rozpoznania ich potrzeb i dopasowania możliwości wsparcia finansowego. Następnie przy stałym kontakcie z klientem przygotowujemy wniosek, a po przyznaniu dofinansowania – rozliczamy pozyskane środkiDziałamy kompleksowo i elastycznie.  

 

Zadzwoń do nas! Z chęcią porozmawiamy o możliwościach wsparcia Twojej działalności. 


Zespół Elpartners
 

660 671 312