Skip links

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków 2021-2027

Czym są wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy unijnych?

Wspomniane wytyczne określają warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Oznacza to, że wskazują jakie koszty lub wydatki poniesione w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego, spełniają kryteria dofinansowania i będą zgodne z umową o dofinansowanie. W ramach nowej perspektywy dofinansowania z UE, rodzimi przedsiębiorcy powinni kierować się aktualną wersją wytycznych z 18 listopada 2022 r., zatwierdzonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jakie zmiany przynoszą nowe wytyczne w stosunku do poprzedniej wersji?

Przede wszystkim zaktualizowany został czas kwalifikowalności wydatków. Poprzedni okres, obejmujący lata 2014-2023, został zmieniony w nowych wytycznych na lata 2021 – 2029. Oznacza to, że w ramach projektów z nowej perspektywy kwalifikowane będą wydatki ponoszone w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2029 roku.

Dużą nowością i uproszczeniem w ramach nowych wytycznych będzie brak konieczności przeprowadzenia rozeznania rynku dla wydatków poniżej 50 tysięcy złotych. Nie ma więc konieczności potwierdzania, że dana usługa, dostawa, lub robota budowlana została wykonana po cenie rynkowej. Wcześniejsze wytyczne obligowały beneficjenta do przeprowadzenia tej procedury dla wydatków mieszczących się w kwocie od 20 do 50 tysięcy złotych. Dla wydatków, których koszt przewyższa 50 tysięcy złotych obowiązuje z kolei tak zwana zasada konkurencyjności. Jest to sposób (tryb) wyboru wykonawcy. Jej zastosowanie jest co do zasady obligatoryjne, a nieliczne wyjątki od jej stosowania zostały wyczerpująco wymienione w nowych wytycznych.

W ramach realizacji wydatków w ramach zasady konkurencyjności, należało będzie sporządzić zapytanie ofertowe, które w nowej perspektywie będzie musiało zostać opublikowane za pomocą Bazy Konkurencyjności. Cała komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym, a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywać się będzie pisemnie właśnie za pomocą Bazy Konkurencyjności. Jest to kolejna znacząca różnica. W dotychczasowych wytycznych, zapytanie ofertowe również musiało być ogłoszone w Bazie Konkurencyjności, jednak oferty i pytania dotyczące zamówienia mogły spływać np. droga mailową. W obecnej sytuacji nie będzie to już możliwe.

Jeśli natomiast chodzi o czas „obowiązywania” zapytania, wynosi on kolejno 7 dni w przypadku dostaw i usług oraz 14 dni w przypadku robót budowlanych. Niezmiernie istotne jest jednak to, że wyznaczony termin powinien uwzględniać złożoność zamówienia oraz niezbędny na sporządzenie oferty czas. Niezwykle ważne jest również to, że wskazany termin jest dłuższy i wynosi aż 30 dni, w przypadku, kiedy szacunkowa wartość zamówienia jest równa lub przekracza 5 382 000 Euro w przypadku robót budowlanych i 750 000 Euro w przypadku dostaw i usług.

Co jeszcze uległo zmianie?

  • podniesiona została wartość wydatków w ramach cross-financingu z poziomu 10% na 15%.
  • zwiększono limit dotyczący możliwości rozliczania projektu za pomocą kwot ryczałtowych. Obecnie wynosi równowartość 200 tys. Euro (wcześniej była to kwota 100 tys. Euro).
  • w protokole postępowania o udzielenie zamówienia musi dodatkowo znaleźć się: uzasadnienie rezygnacji z dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, powody odrzucenia ofert uznanych za rażąco niskie, imiona i nazwiska osób, które wykonywały czynności w prowadzonym postępowaniu.
  • w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawców zamawiający może wymagać w szczególności, aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny przychód, w tym minimalny roczny przychód w zakresie przedmiotu zamówienia.

Otrzymanie dofinansowania to tak naprawdę połowa sukcesu! Zarządzanie projektem, jego prawidłowe rozliczenie, zgodność z wytycznymi, czasem stanowią dla przedsiębiorców nie lada wyzwanie. Każdy przedsiębiorca powinien bowiem pamiętać o tym, że braki w dokumentacji, nieprawidłowe przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców, narażają go na konieczność zwrotu części, a czasem i całości dofinansowania.

Nasza firma wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, od wielu lat zajmuje się kompleksowym rozliczaniem projektów unijnych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie zrządzania projektami, decydując się więc na współpracę z nami możecie mieć pewność, że Wasz projekt będzie zgodny z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Zespół Elpartners 

573 454 379