Skip links

Wsparcie modułowe w ramach Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki

W dzisiejszym artykule odświeżamy temat poruszany już na naszym blogu jakiś czas temu. Jak tylko dowiedzieliśmy się, że w ramach nowej perspektywy finansowania projektów unijnych 2021-2027, pojawią się nowe typy konkursów, postanowiliśmy Was o tym poinformować. W taki oto sposób powstał artykuł „Nowa perspektywa finansowa UE 2021-2027 – jakie możliwości przyniesie dla firm”. To z niego mogliście się już trochę dowiedzieć o założeniach konkursów w ramach nowego rozdania funduszy unijnych.

W niniejszym artykule przywołujemy raz jeszcze te informacje, wzbogacone jednak o dodatkową wiedzę sprzed kilku dni. Dowiecie się więc jak ma wyglądać nowa perspektywa, jakie projekty będą w niej dofinansowane i w jaki sposób różni się ona od dotychczasowego rozdania środków z UE.

W nowej perspektywie finansowej największa część środków unijnych trafi do rodzimych firm stawiających na innowacje i rozwój działalność badawczo-rozwojowej. W ramach ogólnokrajowego wsparcia, polskie przedsiębiorstwa będzie w tym wspierał program FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Ma on na celu finansowanie projektów o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, w tym szczególnie inicjatyw związanych z rozbudową infrastruktury badawczej, transferem i komercjalizacją wyników badań czy rozwojem kluczowych instytucji otoczenia biznesu. Innymi obszarami tematycznymi w Programie jest również wdrożenie modelu zielonej gospodarki i realizacja celów Europejskiego Zielonego Ładu, zwiększenie procesów cyfryzacji w gospodarce i przyspieszenie transformacji cyfrowej w polskich przedsiębiorstwach. 

W ramach FENG pojawią się również znaczące zmiany w stosunku do programów operacyjnych realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej UE. Wśród nich wymienić można:

– pojawienie się projektów modułowych (ścieżka SMART)

– nowe działanie związane z inwestycjami zwiększającymi efektywność energetyczną przedsiębiorstw, czyli Kredyt ekologiczny

– finansowanie działań związanych z transformacją cyfrową przedsiębiorstw

– możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wdrożenie innowacji przez duże przedsiębiorstwa.

Skupmy się jednak na pierwszej z przywołanych zmian, czyli na wsparciu modułowym, nazywanym również Ścieżką SMART. Czym jest to wsparcie? Z jakich modułów się składa? Spieszymy z odpowiedziami!

Wsparcie modułowe umożliwia sfinansowanie wielu elementów projektu w jednym wniosku składanym w ramach jednego konkursu ogłaszanego przez PARP (w przypadku firm należących do MŚP) lub NCBR (dla większych firm lub małych przedsiębiorstw w konsorcjach z instytucjami naukowymi). Daje to dużą elastyczność, kompleksowe podejście do potrzeb przedsiębiorcy oraz pozwala dobrać zakres dofinansowania do potrzeb firmy.

Wśród modułów „Ścieżki SMART” wyróżniamy 2 moduły obligatoryjne, z których we wniosku o dofinansowanie musi pojawić się co najmniej jeden:

1. Moduł Prace B+R, który można utożsamiać z konkursem Szybka Ścieżka w ramach perspektywy unijnej 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości maksymalnej wynoszącej 80% na badania przemysłowe i 60% na prace rozwojowe, można otrzymać na opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Opracowane rozwiązanie musi charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie kraju. A jakie wydatki można finansować w ramach modułu? Wynagrodzenia pracowników, materiały i sprzęt laboratoryjny, koszty amortyzacji, podwykonawstwa czy inne koszty operacyjne.

2. Moduł Wdrożenie wdrażanie wyników B+R, który w swoim zarysie może przypominać dotychczasowe działanie Badania na rynek, funkcjonujące w ramach POIR 2014-2020. W jego ramach dofinansowanie można zdobyć na wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R, które mają przybrać formę innowacyjnych rozwiązań i które spójne są z KIS (Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami). Wspomniane prace B+R mogą być zarówno opracowane w ramach powyższego modułu prace B+R, jak również mogą zostać zakupione przez przedsiębiorstwo lub sfinansowane z innych środków. Muszą jednak charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie kraju. Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa zamierzającego starać się o dotacje oraz od jego lokalizacji, ponieważ jest on zgodny z mapą pomocy regionalnej. Wśród głównych wydatków kwalifikujących się do objęcia wparciem należy wymienić: zakup materiałów budowlanych, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

A teraz trochę podsumowania na temat 5 modułów fakultatywnych, które przedsiębiorca sam dobiera według własnych preferencji i planów rozwojowych:

1. Moduł infrastruktura B+R – w jego ramach możliwe jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo – rozwojowego. Dofinansowanie otrzymuje się na inwestycję w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej, którą opracowuje przedsiębiorca. Agenda badawcza to w skrócie plan prac B+R, które zostaną zrealizowane przez przedsiębiorcę. Celem prac B+R jest opracowanie innowacji produktowych lub procesowych. Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa który chce starać się o dotacje oraz od jego lokalizacji, ponieważ jest on zgodny z mapą pomocy regionalnej. Wśród głównych wydatków kwalifikujących się do objęcia wparciem można wymienić: zakup materiałów budowlanych, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

2. Moduł cyfryzacja – pojawienie się tego modułu jest wynikiem zmian jakie zachodzą w relacjach przedsiębiorców z klientami czy dostawcami na całym świecie. Do kluczowych zalet cyfryzacji zaliczyć możemy optymalizację kosztów, zwiększenie efektywności procesów oraz dostosowanie do oczekiwań klientów. W ramach przedmiotowego modułu finansowane więc będą inwestycje związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Wdrażane rozwiązanie musi być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie plasuje się na poziomie 70%.

3. Moduł zazielenienie przedsiębiorstw – moduł te ma na celu zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawienia jej na model cyrkularny: od wyboru kontrahentów i zasobów, przez projektowanie produktów i usług, aż po zrównoważoną produkcję i zarządzanie odpadami oraz cyklem życia produktów. Dofinansowanie obejmie transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Planowane do wdrożenia rozwiązania będą musiały charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

4. Moduł internacjonalizacja – w ramach tego komponentu dofinansowanie obejmie promocję zagraniczną produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy. Będzie to miało na celu wsparcie procesu komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, zapewnienie udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw lub łańcuchach wartości. Dofinansowanie obejmie więc udział przedsiębiorcy w zagranicznych targach czy misjach gospodarczych, które związane są tematycznie z promowanym produktem czy usługą. Moduł obejmie również możliwość uzyskania ochrony praw własności przemysłowej. Dofinansowanie wyniesie 50%.

5. Moduł kompetencje – ma on na celu doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie nowych kwalifikacji. W szczególności maja to być nowe kwalifikacje z zakresu prac B+R, inteligentnych specjalizacji, przemysłu 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R i wielu innych. Także w tym komponencie poziom dofinansowania plasuje się na poziomie 70%.

Uwaga! Niezmiernie istotne jest to, że w ramach wsparcia modułowego nie ma konieczności realizacji projektów linearnych. Co to oznacza? Nie ma konieczności opracowania w ramach modułu obligatoryjnego B+R określonego wyrobu X i promocji zagranicznej dokładnie tego wyrobu w module dodatkowym związanym z internacjonalizacją. Projekty mogą być nieliniowe, tzn. moduł B+R może dotyczyć opracowania wyrobu X, moduł wdrożenie innowacji może dotyczyć wdrożenia na podstawie prac B+R produktu Y, a moduł internacjonalizacja może z kolei dotyczyć produktu Z, który już wcześniej był w ofercie przedsiębiorcy.

Więcej na temat konkursu znajdziecie pod linkiem:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/83532:2-8-mld-euro-na-wsparcie-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-ramach-funduszy-europejskich-dla-nowoczesnej-gospodarki

Pierwszy nabór w ramach Ścieżki Smart startuje już 7 lutego. Nie czekaj i zgłoś się do nas już teraz! Wspólnie opracujemy wniosek o dofinansowanie, zapewniający rozwój i wzrost konkurencyjności Twojego przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami pod numerem telefonu 573 454 379 lub adresem e-mail: info@elpartners.pl