Skip links

Wsparcie modułowe w ramach Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki

W dzisiejszym artykule odświeżamy temat poruszany już na naszym blogu jakiś czas temu. Jak tylko dowiedzieliśmy się, że w ramach nowej perspektywy finansowania projektów unijnych 2021-2027, pojawią się nowe typy konkursów, postanowiliśmy Was o tym poinformować. W taki oto sposób powstał artykuł „Nowa perspektywa finansowa UE 2021-2027 – jakie możliwości przyniesie dla firm”. To z niego mogliście się już trochę dowiedzieć o założeniach konkursów w ramach nowego rozdania funduszy unijnych.

W niniejszym artykule przywołujemy raz jeszcze te informacje, wzbogacone jednak o dodatkową wiedzę sprzed kilku dni. Dowiecie się więc jak ma wyglądać nowa perspektywa, jakie projekty będą w niej dofinansowane i w jaki sposób różni się ona od dotychczasowego rozdania środków z UE.

W nowej perspektywie finansowej największa część środków unijnych trafi do rodzimych firm stawiających na innowacje i rozwój działalność badawczo-rozwojowej. W ramach ogólnokrajowego wsparcia, polskie przedsiębiorstwa będzie w tym wspierał program FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Ma on na celu finansowanie projektów o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, w tym szczególnie inicjatyw związanych z rozbudową infrastruktury badawczej, transferem i komercjalizacją wyników badań czy rozwojem kluczowych instytucji otoczenia biznesu. Innymi obszarami tematycznymi w Programie jest również wdrożenie modelu zielonej gospodarki i realizacja celów Europejskiego Zielonego Ładu, zwiększenie procesów cyfryzacji w gospodarce i przyspieszenie transformacji cyfrowej w polskich przedsiębiorstwach. 

W ramach FENG pojawią się również znaczące zmiany w stosunku do programów operacyjnych realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej UE. Wśród nich wymienić można:

– pojawienie się projektów modułowych (ścieżka SMART)

– nowe działanie związane z inwestycjami zwiększającymi efektywność energetyczną przedsiębiorstw, czyli Kredyt ekologiczny

– finansowanie działań związanych z transformacją cyfrową przedsiębiorstw

– możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wdrożenie innowacji przez duże przedsiębiorstwa.

Skupmy się jednak na pierwszej z przywołanych zmian, czyli na wsparciu modułowym, nazywanym również Ścieżką SMART. Czym jest to wsparcie? Z jakich modułów się składa? Spieszymy z odpowiedziami!

Wsparcie modułowe umożliwia sfinansowanie wielu elementów projektu w jednym wniosku składanym w ramach jednego konkursu ogłaszanego przez PARP (w przypadku firm należących do MŚP) lub NCBR (dla większych firm lub małych przedsiębiorstw w konsorcjach z instytucjami naukowymi). Daje to dużą elastyczność, kompleksowe podejście do potrzeb przedsiębiorcy oraz pozwala dobrać zakres dofinansowania do potrzeb firmy.

Wśród modułów „Ścieżki SMART” wyróżniamy 2 moduły obligatoryjne, z których we wniosku o dofinansowanie musi pojawić się co najmniej jeden:

1. Moduł Prace B+R, który można utożsamiać z konkursem Szybka Ścieżka w ramach perspektywy unijnej 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości maksymalnej wynoszącej 80% na badania przemysłowe i 60% na prace rozwojowe, można otrzymać na opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Opracowane rozwiązanie musi charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie kraju. A jakie wydatki można finansować w ramach modułu? Wynagrodzenia pracowników, materiały i sprzęt laboratoryjny, koszty amortyzacji, podwykonawstwa czy inne koszty operacyjne.

2. Moduł Wdrożenie innowacji, który w swoim zarysie może przypominać dotychczasowe działanie Badania na rynek, funkcjonujące w ramach POIR 2014-2020. W jego ramach dofinansowanie można zdobyć na wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R, które mają przybrać formę innowacyjnych rozwiązań i które spójne są z KIS (Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami). Wspomniane prace B+R mogą być zarówno opracowane w ramach powyższego modułu prace B+R, jak również mogą zostać zakupione przez przedsiębiorstwo lub sfinansowane z innych środków. Muszą jednak charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie kraju. Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa zamierzającego starać się o dotacje oraz od jego lokalizacji, ponieważ jest on zgodny z mapą pomocy regionalnej. Wśród głównych wydatków kwalifikujących się do objęcia wparciem należy wymienić: zakup materiałów budowlanych, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

A teraz trochę podsumowania na temat 5 modułów fakultatywnych, które przedsiębiorca sam dobiera według własnych preferencji i planów rozwojowych:

1. Moduł infrastruktura B+R – w jego ramach możliwe jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo – rozwojowego. Dofinansowanie otrzymuje się na inwestycję w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej, którą opracowuje przedsiębiorca. Agenda badawcza to w skrócie plan prac B+R, które zostaną zrealizowane przez przedsiębiorcę. Celem prac B+R jest opracowanie innowacji produktowych lub procesowych. Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa który chce starać się o dotacje oraz od jego lokalizacji, ponieważ jest on zgodny z mapą pomocy regionalnej. Wśród głównych wydatków kwalifikujących się do objęcia wparciem można wymienić: zakup materiałów budowlanych, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

2. Moduł cyfryzacja – pojawienie się tego modułu jest wynikiem zmian jakie zachodzą w relacjach przedsiębiorców z klientami czy dostawcami na całym świecie. Do kluczowych zalet cyfryzacji zaliczyć możemy optymalizację kosztów, zwiększenie efektywności procesów oraz dostosowanie do oczekiwań klientów. W ramach przedmiotowego modułu finansowane więc będą inwestycje związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Wdrażane rozwiązanie musi być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie udzielane jest na zasadzie pomocy de minimis i wyniesie maksymalnie 85%.

3. Moduł zazielenienie przedsiębiorstw – moduł te ma na celu zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawienia jej na model cyrkularny: od wyboru kontrahentów i zasobów, przez projektowanie produktów i usług, aż po zrównoważoną produkcję i zarządzanie odpadami oraz cyklem życia produktów. Dofinansowanie obejmie transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Planowane do wdrożenia rozwiązania będą musiały charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

4. Moduł internacjonalizacja – w ramach tego komponentu dofinansowanie obejmie promocję zagraniczną produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy. Będzie to miało na celu wsparcie procesu komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, zapewnienie udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw lub łańcuchach wartości. Dofinansowanie obejmie więc udział przedsiębiorcy w zagranicznych targach czy misjach gospodarczych, które związane są tematycznie z promowanym produktem czy usługą. Moduł obejmie również możliwość uzyskania ochrony praw własności przemysłowej. Dofinansowanie udzielane jest na zasadzie pomocy de minimis i wyniesie w tym module maksymalnie 85%.

5. Moduł kompetencje – ma on na celu doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie nowych kwalifikacji. W szczególności maja to być nowe kwalifikacje z zakresu prac B+R, inteligentnych specjalizacji, przemysłu 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R i wielu innych. Także w tym komponencie poziom dofinansowania plasuje się na maksymalnym poziomie 85%, a wsparcie udzielane jest w ramach pomocy de minimis.

Uwaga! Niezmiernie istotne jest to, że w ramach wsparcia modułowego nie ma konieczności realizacji projektów linearnych. Co to oznacza? Nie ma konieczności opracowania w ramach modułu obligatoryjnego B+R określonego wyrobu X i promocji zagranicznej dokładnie tego wyrobu w module dodatkowym związanym z internacjonalizacją. Projekty mogą być nieliniowe, tzn. moduł B+R może dotyczyć opracowania wyrobu X, moduł wdrożenie innowacji może dotyczyć wdrożenia na podstawie prac B+R produktu Y, a moduł internacjonalizacja może z kolei dotyczyć produktu Z, który już wcześniej był w ofercie przedsiębiorcy.

Więcej na temat konkursu znajdziecie pod linkiem:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/83532:2-8-mld-euro-na-wsparcie-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-ramach-funduszy-europejskich-dla-nowoczesnej-gospodarki

Pierwszy nabór w ramach Ścieżki Smart startuje już 7 lutego. Nie czekaj i zgłoś się do nas już teraz! Wspólnie opracujemy wniosek o dofinansowanie, zapewniający rozwój i wzrost konkurencyjności Twojego przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami pod numerem telefonu 573 454 379 lub adresem e-mail: info@elpartners.pl