Skip links

Dotacje unijne

Dotacje unijne, jako bezzwrotna i nieodpłatna forma finansowania z Unii Europejskiej, to szansa na zrównoważony rozwój rodzimych przedsiębiorstw, które mają ukierunkowany plan na rozbudowę prowadzonych biznesów. Środki unijne zapewniają pewny kapitał pozwalający na skuteczną ekspansję firm i tym samym sukcesywne zmniejszanie dystansu w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski w stosunku do krajów bardziej rozwiniętych. Projekty finansowane z Funduszy Europejskich muszą być jednak przygotowywane zgodnie z odpowiednimi wytycznymi oraz szczegółowo rozliczane i dokumentowane. Z tego powodu pomyślne pozyskanie funduszy unijnych to każdorazowo wynik skrupulatnej i wytężonej pracy zespołu specjalistów. 

W Elpartners mamy bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych i od lat z sukcesem doradzamy rozmaitym firmom, jak skorzystać z Funduszy Europejskich i skutecznie osiągać wyznaczone cele biznesowe. Specjalizujemy się szczególnie w pozyskiwaniu dotacji na działalność badawczo-rozwojową i związanych z nią preferencji podatkowych, gwarantując naszym Partnerom kompleksowe wsparcie naukowe i techniczne niezbędne do efektywnej realizacji projektów B+R. Nasi eksperci dbają nie tylko o poprawność formalną dokumentacji konkursowej, ale również świadczą kompleksowe wsparcie w zakresie planowania, sprawnej realizacji oraz bezproblemowego rozliczania przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dotację unijną.

Czym są środki unijne?

Środki unijne są udzielane określonym przedsiębiorstwom przez Unię Europejską w celu restrukturyzacji i wspierania rozwoju gospodarczego państw członkowskich. Założenia te mogą być realizowane dzięki Funduszom Europejskim, czyli specjalnie wyodrębnionym z budżetu UE środkom finansowym, które beneficjenci otrzymują w postaci dotacji unijnych. Fundusze te wydatkowane są – na precyzyjnie określonych warunkach – na działania mające na celu niwelowanie różnic między gospodarkami poszczególnych państw członkowskich zgodnie z postulatami przyjętej polityki spójności. 

Jak skorzystać z funduszy europejskich?

Możliwość uzyskania finansowania z Unii Europejskiej to kwestia, którą na pewnym etapie działalności rozważa wielu rodzimych przedsiębiorców. To zagadnienie jawi się jednak osobom niewyspecjalizowanym w tym obszarze jako dość zawiła procedura, wymagająca zaangażowania i dopełnienia wielu czasochłonnych formalności. Jak skorzystać z Funduszy Europejskich? Czy dana firma kwalifikuje się do ubiegania o dofinansowanie? W jaki sposób wybrać odpowiedni program i gdzie złożyć wniosek o dotację unijną? To jedne z kluczowych pytań, które budzą wątpliwości wśród wielu firm chcących starać się o tego rodzaju wsparcie finansowe. 

W Elpartners oferujemy naszym Klientom kompleksową pomoc na każdym etapie procesu ubiegania się o dotację unijną. Współpracę zawsze rozpoczynamy od dogłębnego rozpoznania indywidualnych potrzeb naszych Partnerów i określenia przeznaczenia środków unijnych. Pierwszym krokiem jest bowiem zapoznanie się z celami i planami klientów oraz stworzenie wspólnie strategii ich dalszego rozwoju. Następnym krokiem jest wybór odpowiedniego programu operacyjnego i dopasowanie najkorzystniejszych możliwości wsparcia finansowego. Dopiero na tej podstawie możemy zająć się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i wniosku o dotację unijną. 

Warto zlecić to zadanie specjalistom Elpartners, ponieważ poprawnie sporządzona dokumentacja konkursowa skutecznie zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie. Co więcej, nasza firma gwarantuje pełną obsługę pozyskiwania dotacji unijnych, co oznacza, że wspieramy naszych Partnerów przez cały okres realizacji projektu, a więc także w zakresie bieżącego zarządzania projektem, wyboru Wykonawców i przeprowadzenia procedury konkurencyjności, nadzorowania harmonogramu prac i ich bezproblemowego rozliczania, gwarantującego pomyślne zakończenie projektu i przejście jego kontroli. W przypadku projektów B+R pomagamy również w budowaniu wyspecjalizowanych zespołów badawczo-rozwojowych. Dzięki ścisłej współpracy z podmiotami takimi jak instytucje naukowe, fundusze inwestycyjne czy doradcy podatkowi jesteśmy w stanie świadczyć w pełni kompleksową usługę pozyskiwania i realizacji tych projektów.

Jak przygotować skuteczny wniosek o dotację?

Dotacje unijne przyznawane są najczęściej na zasadach konkursów: krajowych, które adresowane są do firm zlokalizowanych na terenie całego kraju, oraz regionalnych przeznaczonych dla przedsiębiorców działających w danym województwie. 

Nabór wniosków pod konkretny typ projektu ogłaszany jest na podstawie harmonogramu konkursów przewidzianych na dany rok kalendarzowy, a sam termin składania aplikacji z reguły jest dość krótki (np. tydzień). Z tego powodu w Elpartners uważnie śledzimy pojawiające się konkursy oraz stale poszukujemy programów dotacyjnych i najkorzystniejszych możliwości finansowania dla współpracujących z nami firm. 

Warto również zaznaczyć, że do wniosku o dotację czasem należy dołączyć szereg dokumentów takich jak m.in.: harmonogram realizacji projektu, biznesplan, analiza finansowa czy studium wykonalności. Złożone dokumenty są następnie poddawane ocenie formalnej i merytorycznej, a powołane w tym celu instytucje dokładnie sprawdzają treść projektu oraz oceniają jego wykonalność, a także zgodność z wymogami naboru. Właśnie dlatego warto szczególnie zadbać o poprawność składanych wniosków, oddając to zadanie w ręce wykwalifikowanych specjalistów Elpartners.

Pozyskiwanie funduszy unijnych dla firm

Dotacje unijne dają szerokie możliwości rozwoju zwłaszcza mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które mają przemyślany plan na przyszłość, ale nie dysponują wystarczającymi środkami na jego realizację. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej mogą zatem zwiększyć innowacyjność firmy, zaimplementować nowoczesne, przyjazne dla środowiska rozwiązania czy rozszerzyć świadczone usługi na rynki zagraniczne. Jako Elpartners, dzięki wieloletniej praktyce zawodowej, staliśmy się prawdziwym ekspertem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i od lat z powodzeniem wspieramy polskich przedsiębiorców w rozwoju ich biznesów, kładąc szczególny nacisk na projekty B+R, które – w większym lub mniejszym zakresie – realizowane są niemal w każdym przedsiębiorstwie. Nasz zespół tworzą wysoce wykwalifikowani eksperci, którzy do każdej współpracy podchodzą w sposób indywidualny i kompleksowy, elastycznie dostosowując się do wymagań danego projektu, tak, aby pomyślnie pozyskać wsparcie unijne i umożliwić naszym Partnerom efektywne skalowanie ich firm.

Umowa o dofinansowanie projektu

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dotację unijną to jednak nie koniec formalności. Jeśli aplikacja danej firmy znajdzie się na liście projektów objętych finansowaniem, należy bowiem podpisać stosowną umowę, w której znajdują się m.in. obowiązki i uprawnienia beneficjentów, plan realizacji oraz budżet projektu, a także wszelkie istotne szczegóły dotyczące zasad rozliczania danego przedsięwzięcia. Dotacja unijna jest najczęściej przyznawana w formie refundacji, choć – w zależności od konkursu – istnieje również możliwość ubiegania się o zaliczkę. Przed podpisaniem umowy beneficjenci muszą ponadto przedłożyć wymagane załączniki, w których zakres wchodzą zwykle dokumenty takie jak m.in.: zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłatach podatków i składek, oświadczenie o niekaralności, aktualne oświadczenie MŚP. Jak zatem widać, dokumentacja aplikacyjna jest dość obszerna, a jej niekompletność lub niepoprawność może skutkować wydłużeniem całej procedury. Aby tego uniknąć, warto zasięgnąć profesjonalnego wsparcia ze strony doświadczonych ekspertów Elpartners. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o unijnych dotacjach? Zapraszamy do kontaktu

Elpartners to zespół doświadczonych specjalistów z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych, który od wielu lat wspiera polskie firmy w projektach inwestycyjnych, eksportowych i badawczo-rozwojowych, łącząc świat nauki z szeroko pojętym biznesem. Nasi eksperci pomagają ponadto poszczególnym przedsiębiorstwom w sprawnym uzyskaniu preferencji podatkowych związanych z działalnością B+R (Ulga IP BOX oraz Ulga B+R), a także prowadzą kompleksowe szkolenia dotyczące rozliczania projektów unijnych, umożliwiając rozmaitym beneficjentom pomyślne przejście kontroli projektu. Prowadzą Państwo własną działalność, mają przemyślany plan na rozwój firmy i w związku z tym rozważają ubieganie się o wsparcie unijne? Zapraszamy do kontaktu – wspólnie znajdziemy możliwości finansowania najkorzystniejsze z punktu widzenia Państwa biznesu!