Skip links

Dofinansowanie dla służby zdrowia w województwie dolnośląskim

Z artykułu dowiesz się:

– jaki nowy konkurs pojawił się w RPO WD 2014-2020 i kto będzie mógł z niego skorzystać?

– jakie są dodatkowe warunki otrzymania dofinansowania?

– w jakim terminie rusza nabór?

Jeszcze w styczniu pojawiła się aktualizacja zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W rezultacie w jego ramach pojawił się nowy konkurs, którego ogłoszenie przewidziano w nowym Harmonogramie naborów wniosków. Mowa o konkursie 12.1 Zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19.

Dla kogo przeznaczony jest konkurs 12.1?

W ramach konkursu o dofinansowanie starać się mogą podmioty lecznicze, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Muszą jednak świadczyć swoje usługi w zakresie jednej z następujących, posiadanych przez siebie poradni:

  • pulmonologicznej lub
  • gruźlicy i chorób płuc lub
  • chorób płuc lub
  • chorób zakaźnych.

Wspominane powyżej placówki medyczne dofinansowanie mogą przeznaczyć na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia. Dodatkowo, istnieje możliwość przeprowadzenia drobnych, niezbędnych prac adaptacyjno-dostosowawczych bezpośrednio związanych z uruchomieniem zakupionego sprzętu i wyposażenia.

Co ważne jednak, wsparcie w ramach konkursu nie obejmie podmiotów leczniczych o charakterze ponadregionalnym, bowiem one mogą otrzymać tego typu dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jakie są dodatkowe warunki otrzymania dofinansowania?

Placówki medyczne, które będą starały się o dofinansowanie w ramach konkursu, będą musiały załączyć do wniosku o dofinansowanie dwa istotne dokumenty. Pierwszy z nich to wyciąg z umowy z NFZ, który potwierdzi udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie minimum jednej z wyszczególnionych powyżej poradni. Drugi dokument, to pozytywna opinia wojewody o celowości realizacji inwestycji. Niemniej dostarczenie tego dokumentu jest wymagane w przypadku projektów, których wartość przekracza 2 miliony PLN.

W jakim terminie ruszy nabór?

Urząd Marszałkowski zaplanował ogłoszenie konkursu na 1 kwietnia 2022 r. Podmioty lecznicze będą mogły z kolei składać wnioski od 4 maja 2022 r. Okres naboru będzie wynosił 14 dni, niemniej dokładna data podana zostanie w regulaminie konkursu, w momencie jego ogłoszenia.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Zespół Elpartners 

573 454 379