Skip links

Co to jest Kredyt Ekologiczny w ramach FENG?

FENG to kolejny etap wsparcia na rzecz wzmacniania konkurencyjności polskiej gospodarki. Nowym mechanizmem finansowym dostępnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki jest konkurs Kredyt Ekologiczny, czyli specjalne finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podstawowym celem powołania tego instrumentu jest wsparcie innowacyjnych inwestycji, które mają przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej rodzimych przedsiębiorstw. Sprawdź, kto i na jakich warunkach może ubiegać się o przyznanie kredytu ekologicznego w nowej perspektywie unijnej. 

Warunki uzyskania kredytu ekologicznego FENG

Dofinansowanie dla firm w ramach kredytu ekologicznego przyznawane będzie na analogicznych zasadach, jak miało to miejsce w przypadku kredytu na innowacje technologiczne udzielanego w dotychczasowej perspektywie unijnej. Przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje ukierunkowane na energooszczędne rozwiązania będą mogli starać się o wsparcie w formie dotacji

Tzw. premia ekologiczna przyznawana będzie firmom w celu spłaty części kredytu zaciągniętego uprzednio w wybranym banku komercyjnym, który współpracuje z BGK. Ostateczna wysokość udzielonej premii ma być uzależniona od lokalizacji inwestycji oraz wielkości samego przedsiębiorstwa. Szansę na pozyskanie kredytu ekologicznego będą mieć zarówno przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP, jak i duże firmy typu small mid-caps i mid-caps, które dzięki planowanym inwestycjom będą w stanie uzyskać efektywność energetyczną co najmniej na poziomie 30%. Podstawę do oceny ma w tym przypadku stanowić audyt energetyczny załączony do dokumentacji. 

Jakie dokumenty należy dostarczyć, aby uzyskać kredyt ekologiczny FENG?

Pozyskiwanie dotacji unijnych wiąże się każdorazowo z obowiązkiem przedłożenia wymaganej dokumentacji i kredyt ekologiczny nie stanowi tutaj wyjątku. Przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje ekologiczne celem poprawy efektywności energetycznej w swoich firmach powinni przede wszystkim wykonać audyt energetyczny, który potwierdzi zasadność projektu. Wśród wymaganych dokumentów wymienić należy ponadto:

  • formularz wniosku o dofinansowanie;
  • biznesplan planowanego projektu;
  • analizę zgodności projektu z przyjętą polityką ochrony środowiska;
  • promesę kredytu ekologicznego lub warunkową umowę kredytu ekologicznego z banku kredytującego.

Kompletna i poprawnie sporządzona dokumentacja to kwestia priorytetowa w procesie pozyskiwania dofinansowania. Aby mieć pewność, że cały proces przebiegnie pomyślnie, warto przygotować ją z odpowiednim wyprzedzeniem, korzystając w tym celu ze wsparcia doświadczonych specjalistów. W Elpartners świadczymy kompleksową pomoc merytoryczną również na tym etapie. 

Projekty, które można finansować z kredytu ekologicznego FENG

Za pomocą kredytu ekologicznego polscy przedsiębiorcy będą mieli szansę sfinansować koszty wdrożenia nowych energooszczędnych produktów, usług i procesów celem poprawy efektywności energetycznej i redukcji zużycia energii zarówno przez przedsiębiorstwo, jak i użytkowników końcowych. Dofinansowanie uzyskane w ramach kredytu ekologicznego będzie można przeznaczyć zatem na:

  • modernizację infrastruktury produkcyjnej (np. linii technologicznej mającej w rezultacie zwiększyć poziom energooszczędności procesów produkcyjnych w firmie);
  • modernizację budynków;
  • zakup, instalację oraz uruchomienie OZE (budowę nowej bądź modernizację już istniejącej);
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
  • koszty związane ze specjalistycznymi usługami doradczymi niezbędnymi do prawidłowego uruchomienia inwestycji.

Ponadto poszczególne firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie na zakup lub wytworzenie środków trwałych, robotów, materiałów budowlanych czy specjalistycznego oprogramowania w celu modernizacji, adaptacji budynków i poprawy ich efektywności energetycznej. 

Kredyt ekologiczny FENG — terminy naboru

Ogłoszenie naboru wniosków w konkursie Kredyt Ekologiczny nastąpi 17 maja 2023 r. Termin rozpoczęcia składania wniosków został ustalony na 13 czerwca 2023 r., natomiast zakończenie na 17 sierpnia 2023 r

Kredyt ekologiczny — ogólne zasady

Poziom dofinansowania możliwego do pozyskania w ramach kredytu ekologicznego jest uzależniony od lokalizacji inwestycji zgodnie z mapą pomocy regionalnej, a także od wielkości danego przedsiębiorstwa. Premia ekologiczna może zatem wynosić maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych (dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Polski Wschodniej). Dotacja stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, a planowany budżet przeznaczony na ten cel sięga kwoty 660 mln euro. Warunki kredytu nie wymagają wnoszenia wkładu własnego, a same wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie. Nie ma również minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast maksymalna wartość nie może przekroczyć 50 milionów Euro.

Bank Gospodarstwa Krajowego, będący Instytucją Pośrednicząca w konkursie oceni wszystkie projekty złożone w konkursie w terminie maksymalnie 60 dni od zakończenia naboru. Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów przez IP wynosi 70 dni od zakończenia naboru.

Sposób uszeregowania projektów na liście projektów wybranych do dofinansowania, polega z kolei na określeniu dla danego projektu punktacji wyliczonej jako stosunek poziomu oszczędności energii pierwotnej [MWh] wynikającej z audytu efektywności energetycznej do wartości wydatków kwalifikowalnych projektu wyrażonych w złotówkach. Na liście projektów wybranych do dofinansowania szereguje się projekty od najwyższej wartości wyliczonej według powyższego sposobu do wartości najniższej.

Co ważne, jeśli kilka projektów otrzyma identyczną łączną liczbę punktów, dofinansowanie w pierwszej kolejności będzie przyznawane projektowi, który realizowane będą na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI).

Dlaczego warto rozważyć skorzystanie z tego typu kredytu?

Otrzymanie kredytu ekologicznego to szereg korzyści dla przedsiębiorstwa. Kluczową z nich okazuje się możliwość dostosowania działalności do aktualnych wyzwań związanych z transformacją energetyczną, co w rezultacie może znacząco wzmocnić przewagę konkurencyjną firmy. Ponadto wsparcie finansowe w postaci kredytu ekologicznego pozwala na sprawne wdrożenie nowoczesnych rozwiązań z obszaru OZE oraz zakup maszyn i urządzeń cechujących się niższą energochłonnością. To wszystko ma wpływ zarówno na efektywniejsze funkcjonowanie firmy, jak i ochronę środowiska. 

Czy kredyt ekologiczny FENG jest dobrym rozwiązaniem dla każdego?

Kredyt ekologiczny jest adresowany do przedsiębiorstw mikro, małych, średnich i dużych (zatrudniających do 3000 pracowników), w tym firm small mid-caps i mid-caps, które w swoich planach rozwojowych mają inwestycje skoncentrowane na uzyskanie efektywności energetycznej co najmniej na poziomie 30%. O kredyt ekologiczny mają więc szansę starać się firmy, jeśli przeprowadziły audyt energetyczny, który wykazał, że planowana inwestycja pozwoli uzyskać co najmniej wskazany poziom efektywności energetyczej.

Inwestycje proekologiczne to istotny kierunek rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw. W Elpartners profesjonalnie zajmiemy się dopracowaniem koncepcji Państwa projektu, a także zweryfikujemy dostępne możliwości finansowania. Jako zespół doświadczonych ekspertów ocenimy, czy dane przedsięwzięcie ma potencjał innowacyjny, wyczerpuje wymogi programu Banku Gospodarstwa Krajowego i wykazuje szanse na skuteczne pozyskanie dotacji. W Elpartners gwarantujemy rzetelną opiekę merytoryczną na każdym etapie procesu ubiegania się o dofinansowanie.

Przygotowanie audytu efektywności energetycznej czy uzyskanie promesy ekologicznej wymaga czasu. Wszystkich zainteresowanych naborem zachęcamy do rozpoczęcia działań jak najszybciej, tak aby na spokojnie zdążyć z przygotowaniem dokumentacji. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu: 573 454 379 lub adresem e-mail: info@elpartners.pl.

Jeśli szukają Państwo najkorzystniejszych, aktualnie dostępnych linii finansowania na realizację innowacyjnych przedsięwzięć, polecamy zapoznać się z listą aktualnych konkursów na dotacje unijne.