Skip links

Case study LEMITOR – ochrona środowiska

W ostatniej dekadzie zdecydowanie wzrosła świadomość ekologiczna społeczeństwa. Niemniej nasza planeta ciągle zmaga się z globalnymi problemami, które zagrażają przyszłym pokoleniom, życiu ludzi, zwierząt i roślin na Ziemi. Do głównych problemów ekologicznych z jakimi zmaga się współczesny świat należą:

  • zanieczyszczenie powietrza – rewolucja przemysłowa doprowadziła do tego, że do powietrza dostaje się duża ilość niepożądanych substancji, takich jak tlenki węgla, gazy, popioły, pyły czy związki metali ciężkich,
  • zanieczyszczenie wód – także i tutaj negatywny wpływ ma rozwijający się przemysł. Dzieje się tak głównie przez nieodpowiednie sposoby oczyszczania ścieków,
  • kwaśne deszcze – powstające w wyniku połączenia się kropel wody i wchłoniętych z atmosfery gazów. Wpływają na pogarszający się stan gleb oraz lasów, a także negatywne wpływają na jakość wód,
  • efekt cieplarniany – wywołany przez gazy cieplarniane znajdujące się w atmosferze. Finalnie doprowadza to do wzrostu temperatury na Ziemi,
  • dziura ozonowa – spadek zawartości ozonu w okolicy bieguna południowego, który doprowadza do nadmiaru promieniowania ultrafioletowego docierającego na ziemię, co doprowadza do zakłócenia równowagi ekosystemu,
  • degradacja gleb – na pojawienie się tego zjawiska wpływ mają wspomniane już zanieczyszczenie powietrza, kwaśne deszcze czy choćby stosowanie sztucznych nawozów.

Wszystkie powyższe zagrożenia związane są niestety z działalnością człowieka. W wyniku przyrostu naturalnego, wzrasta poziom degradacji środowiska w związku z koniecznością zaspokojenia potrzeb ludzkich. Od jakiegoś czasu ludzie dostrzegają jednak problem i starają się z nim walczyć. Władze państw wprowadzają ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów. Wprowadzane są działania, takie jak segregacja śmieci, używanie surowców wtórnych, zmniejszenie natężenia wyrębu lasów czy zakaz wytwarzania i importowania produktów ze szkodliwymi substancjami dla warstwy ozonowej.

Kwestia ochrony środowiska jest niezwykle bliska działalności firmy Lemitor, która jest naszym kolejnym klientem. Lemitor posiada grono specjalistów, którzy są w stanie podjąć się niemal każdego zadania z zakresu badań, analiz i konsultingu w branży ochrony środowiska. Początkowo zakres działania firmy opierał się na usługach pomiaru emisji i analizy zanieczyszczeń powietrza. W 1998 roku przedsiębiorstwo poszerzyło zakres świadczonych usług o specjalistyczne opracowania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i sporządzanie raportów o oddziaływaniu na środowisko. W 2001 roku nastąpił kolejny przełomowy moment w historii działania spółki. Lemitor objął bowiem realizację dużego zadania, polegającego na monitoringu hałasu autostrady A4, dzięki czemu rozszerzył również obszar usług z zakresu oceny hałasu w środowisku. Główna siedziba firmy mieści się we Wrocławiu, jednak w ostatnich latach firma rozbudowała swoje placówki regionalne w Bydgoszczy i Szczecinie.

Co widać powyżej, Lemitor nieustannie się rozwija, dąży do poszerzania zakresu swojej oferty w odpowiedzi na potrzeby rynku, jak również w zgodzie z potrzebami pracowników. Chęć rozwoju wiąże się z pomysłami, których właściciele mają sporo i którymi podzielili się z nami, podczas naszych pierwszych spotkań. Dzięki temu powstał nasz pierwszy wspólny projekt, realizowany w ramach działania 1.2 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WD 2014-2020.

Wspomniane powyżej działanie należy do konkursów badawczo-rozwojowych. W jego ramach Lemitor planuje opracowanie prototypu narzędzia – geoportalu, które będzie wyznaczać aktualny poziom obciążenia danego obszaru hałasem oraz zanieczyszczeniami powietrza, na podstawie zaawansowanych algorytmów opartych o sieci neuronowe. W efekcie możliwe stanie się prezentowanie dynamicznej mapy stanu środowiska w zakresie zanieczyszczenia powietrza i hałasu w czasie rzeczywistym. W kontekście globalnych zmian środowiskowych jest to bardzo znaczące i przydatne rozwiązanie. Sam projekt jest obecnie w trakcie realizacji i rozliczania. Zakończy się w czerwcu 2023 roku, a więc za 8 miesięcy. Projekt zgodnie z założeniami ma zamknąć się w kwocie prawie 2 milionów złotych, z dofinansowaniem na poziomie 1,3 miliona złotych.

W międzyczasie przygotowania się do realizacji projektu 1.2, nasz klient zaczął odczuwać skutki pandemii Covid-19. Rok 2020 był przełomowy pod względem strat w wielu branżach. Pandemia zachwiała bowiem światową gospodarką, generując spadki przychodów wielu przedsiębiorców. W tym czasie firma Lemitor również musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością. Pandemia, a szczególnie lock downy, wpłynęły na otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa. W związku z wprowadzanymi obostrzeniami, firma Lemitor nie mogła świadczyć pełnego zakresu swoich usług, szczególnie w zakresie wykonywania pomiarów na miejscu u klienta. W tym też czasie pojawił się konkurs unijny, który znając bolączki i potrzeby naszego klienta, mogliśmy mu zaproponować w celu zminimalizowania problemów i dostosowania do nowych realiów funkcjonowania. Tym samym firma Lemitor jest kolejnym naszym klientem, który pozyskał ze współpracy z nami dofinansowanie na realizację projektu w ramach Działania „Bony na cyfryzację”, który jak już wiecie z naszych poprzednich wpisów, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

W ramach projektu z działania 6.2, spółka Lemitor zakupiła usługę programistyczną oraz szkoleniową, w wyniku której nastąpiło wdrożenie w firmie oprogramowania do zdalnego świadczenia usług doradztwa i monitoringu środowiska w zakresie wymiany danych, informacji i dokumentacji specjalistycznej pomiędzy firmą Lemitor, a jej klientami oraz niezależnymi ekspertami i konsultantami ochrony środowiska. Wdrożenie oprogramowania do działalności spółki Lemitor, pozwoliło na ustandaryzowanie wewnętrznych procesów, usystematyzowanie współpracy z klientami i partnerami biznesowymi, zarządzanie danymi i branżowymi dokumentami cyfrowowymi, co skraca czas obliczeń i modelowania, a tym samym przyspiesza czas realizacji zleceń i usprawnia przekazywanie wyników końcowych klientowi. Docelowo projekt umożliwia wzmocnienie odporności przedsiębiorstwa na wypadek kolejnych podobnych kryzysów, jak te, w czasach pandemii, co pozwoli na stabilne i bezpieczne prowadzenie działalności w perspektywie kolejnych lat. Koszt tego projektu to niemal 300 tys. złotych, z czego dofinansowanie niespełna 250 tys. złotych.

„Dzięki współpracy z Elpartners udało nam się pozyskać m.in. dofinansowanie na działania zapewniające uodpornienie na wypadek kolejnej pandemii, co znacznie wpływa na rozwój naszej firmy. Obecnie jesteśmy na etapie rozliczania projektu związanego z działaniem 1.2 RPO WD i profesjonalne podejście ekspertów z Elpartners pomaga nam bez problemu przechodzić kolejne etapy projektu i otrzymywać środki z UE” – Przemysław Lewicki, wspólnik w spółce Lemitor.

Spółka Lemitor zamierza więc nadal się rozwijać i pozyskiwać kolejne dofinansowania, w tym w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE 2021-2027. W ramach tego rozdania środków wspierane będą zarówno dotychczas realizowane przez firmę projekty, a więc projekty badawczo-rozwojowe, związane z cyfryzacją czy internacjonalizacją, jak również zwiększające efektywność energetyczną, wprowadzające innowację czy obejmujące przemysł 4.0. Zupełną nowością będą tzw. „projekty modułowe”, a więc możliwość sfinansowania wielu elementów projektu w jednym wniosku składanym w ramach jednego konkursu. Daje to dużą elastyczność, kompleksowe podejście do potrzeb przedsiębiorcy oraz pozwala dobrać zakres dofinansowania do potrzeb firmy. Drugą nowością będzie wsparcie dla small mid-caps oraz mid-caps, czyli formuła umożliwiająca aplikowanie o środki dotacyjne firmom zatrudniającym powyżej 250 pracowników.

Jak pozyskać dofinansowanie unijne tak jak zrobiła to firma LEMITOR?

To proste! Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci opracować plan projektu, ponadto przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i napisać wniosek. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym pozyskiwaniu funduszy unijnych i ma duże doświadczenie we wspieraniu firm w rozwoju.