Skip links

Wsparcie w zakresie internacjonalizacji

 

Internacjonalizacja, czyli proces rozszerzania prowadzonej działalności z rynku krajowego na nowe rynki zagraniczne, to istotny czynnik decydujący o rozwoju gospodarczym kraju. Nadrzędnym celem każdej firmy jest bowiem sukcesywne zwiększanie obrotów i zatrudnienia, co osiąga się między innymi dzięki wykorzystaniu innowacji oraz aktywności na rynkach międzynarodowych. Z tego powodu projekty związane z internacjonalizacją przedsiębiorstw stanowią jeden z kluczowych obszarów finansowanych z Funduszy Europejskich zarówno w ramach krajowych, jak i regionalnych programów unijnych. W Elpartners pomagamy rodzimym firmom w skutecznym pozyskiwaniu dofinansowania na wsparcie internacjonalizacji i sukcesywne zwiększanie ich znaczenia na globalnym rynku.

Co to jest internacjonalizacja i na czym polega?

Małe i średnie przedsiębiorstwa z roku na rok zwiększają swoje znaczenie na światowym rynku. Coraz więcej z nich decyduje się na wyjście z oferowanymi produktami lub usługami na arenę międzynarodową, upatrując w tym rozwiązaniu szansy na rozwój firmy, a dzięki poszerzeniu rynku zbytu – również skuteczne zwiększanie swoich dochodów. Działania te wchodzą w zakres internacjonalizacji, która obejmuje każdy rodzaj działalności gospodarczej podejmowanej przez firmę poza granicami kraju. W praktyce internacjonalizacja przedsiębiorstw koncentruje się głównie na eksporcie towarów i usług na nowe rynki zagraniczne oraz wzroście powiązań gospodarczych i kontaktów handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w różnych krajach. Najczęstszym motywem działań związanych z internacjonalizacją okazuje się chęć zbudowania lub utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku oraz zwiększenie rentowności firmy. 

Formy internacjonalizacji

Zakres wykorzystywanych form umiędzynarodowienia, czyli internacjonalizacji MŚP i innych firm jest bardzo szeroki i zależy przede wszystkim od branży, w której działa dane przedsiębiorstwo, oraz etapu jego rozwoju. To sprawia, że myśląc o skutecznym procesie internacjonalizacji, próżno polegać na uniwersalnych rozwiązaniach. Dlatego w Elpartners oferujemy rodzimym firmom, które planują rozszerzyć swoją działalność na obce rynki, kompleksowe wsparcie w zakresie internacjonalizacji i profesjonalne doradztwo skoncentrowane na indywidualnych potrzebach danego przedsiębiorstwa, zapewniając przy tym bezpieczne źródła finansowania ich innowacyjnego przedsięwzięcia. 

Jakie wsparcie można uzyskać w zakresie internacjonalizacji?

Integracja polityki wspierania innowacyjności i internacjonalizacji to istotny kierunek działania w ramach Unii Europejskiej. Dlatego nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027, podobnie jak poprzednie edycje programów unijnych, kładzie duży nacisk na internacjonalizację MŚP i wsparcie projektów mających na celu efektywną ekspansję polskich firm na rynki międzynarodowe. 

Dofinansowania na internacjonalizację

Internacjonalizacja przedsiębiorstw znajduje się na liście priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. O dofinansowanie w ramach FENG ubiegać mogą się polskie firmy, które prowadzą działalność o charakterze badawczo-rozwojowym, której celem jest wytwarzanie nowych produktów lub usług. Program przewiduje różne formy finansowania: obok bezzwrotnych dotacji unijnych beneficjenci mogą liczyć również na wsparcie w formie instrumentów finansowych takich jak fundusze gwarancyjne czy kredyty na innowacje. 

Istotną zmianą w stosunku do poprzednich edycji konkursów okazuje się fakt, że FENG wprowadza projekty modułowe, pozwalające na uwzględnienie w jednym wniosku wielu etapów planowanej inicjatywy. Program przewiduje dwa moduły obowiązkowe (projekty B+R oraz wdrażanie wyników prac B+R), a także kilka modułów fakultatywnych, wśród których wymienia się internacjonalizację przedsiębiorstw. Istotna część środków unijnych zostanie więc przeznaczona na wsparcie firm planujących ekspansję na rynki zagraniczne. Fundusze Europejskie będą wydatkowane na działania takie jak komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych poza granicami Polski czy promocja polskich produktów i usług na arenie międzynarodowej. Priorytety modułu obejmują również udział rodzimych firm w międzynarodowych łańcuchach dostaw czy uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej lub jej utrzymanie poza Polską.

Pomoc w przeprowadzeniu procesu internacjonalizacji

Częstymi barierami, które skutecznie blokują rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne, okazuje się obawa związana z nieznajomością obcych rynków, niezrozumienie korzyści wynikających z eksportu oraz – najczęściej – brak wystarczających zasobów. Programy unijne stanowią odpowiedź na te problemy, jednak wymagają przygotowania odpowiedniej strategii internacjonalizacji. Jako Elpartners pomożemy Państwu prawidłowo zweryfikować potencjał i możliwości firmy w tym zakresie, wskazując najkorzystniejsze kierunku rozwoju z perspektywy Państwa biznesu. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo i kompleksowe wsparcie w całości procesów związanych z pozyskaniem dofinansowania na internacjonalizację.