Skip links

Kontrola i audyt dotacji

 

Wraz z dołączeniem do struktur Unii Europejskiej Polska stała się pełnoprawnym beneficjentem pomocy publicznej przyznawanej w ramach prowadzonych programów unijnych. Dofinansowanie projektu z funduszy unijnych pozwala rodzimym przedsiębiorstwom na sukcesywny rozwój biznesu, jednak wykorzystanie środków UE obwarowane jest licznymi przepisami i wymogami. W związku z tym jednym z kluczowych etapów wdrażania funduszy unijnych w Polsce jest kontrola dotacji przeprowadzana najczęściej po zakończeniu realizacji projektu przez Instytucje Pośredniczące. Aby mieć pewność, że przedsięwzięcie zostało poprawnie zrealizowane, a kontrola przebiegnie pomyślnie, warto uprzednio wykonać audyt dotacji. W Elpartners przeprowadzamy kompleksowe audyty projektów unijnych, upewniając się, że przedsięwzięcie, do którego realizacji zostały zaangażowane środki publiczne, przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawartymi umowami i wnioskiem o dofinansowanie. Dzięki temu nasi Klienci otrzymują gwarancję, że późniejsza kontrola nie przysporzy im żadnych problemów.

Jak przebiega kontrola i audyt projektów finansowanych ze środków unijnych?

W Elpartners prowadzimy profesjonalne audyty projektów unijnych w celu potwierdzenia, że ich przebieg jest tożsamy z postanowieniami zawartymi w umowie o dofinansowanie. Nasi doświadczeni specjaliści świadczą kompleksowe wsparcie doradcze, pomagając zarówno w modelowaniu przedsięwzięcia finansowanego ze środków unijnych, jak i prawidłowej realizacji projektu i jego rozliczeniu. 

Poszczególni beneficjenci dzięki wykonywanym przez nas audytom dotacji unijnych otrzymują przede wszystkim gwarancję, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a jego etapy spełniają wymagania programu unijnego. W trakcie audytu weryfikujemy bowiem sposób, w jaki beneficjenci wywiązują się z obowiązków nałożonych przez zawartą umowę o dofinansowanie, sprawdzamy rzetelność i kompletność prowadzonej sprawozdawczości, upewniając się, że realizacja projektu przebiega zgodnie z dokumentami programowymi. 

Przeprowadzając audyt dotacji unijnych, nasi eksperci skupiają się również na identyfikowaniu ewentualnych niezgodności czy zbędnie generowanych kosztów i udzielają rzeczowych rekomendacji w celu usprawnienia dotychczasowej działalności firmy w zakresie realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych.

Wewnętrzny audyt dotacji unijnych

Polskim firmom, które przy realizacji projektów korzystały ze wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich, rekomenduje się wykonanie audytu swojego przedsięwzięcia. Audyt projektów unijnych stanowi bowiem istotne narzędzie przyczyniające się do poprawnego rozliczenia uzyskanego dofinansowania, a ponadto jest świetnym przygotowaniem do kontroli projektu, jaką przeprowadzają uprawnione do tego Instytucje Pośredniczące. 

Jako Elpartners prowadzimy tego rodzaju czynności, szczegółowo przyglądając się przede wszystkim procedurom takim jak zarządzanie projektem, obieg dokumentów finansowo-księgowych w firmie czy zasady udzielania zamówień publicznych. 

Każdy realizowany przez specjalistów z Elpartners audyt dotacji unijnych kończy się szczegółowym raportem z wykonanych czynności audytorskich oraz wydaniem opinii ekspertów. Przeprowadzane przez nas audyty dotacji unijnych pomagają ocenić, czy beneficjent jest odpowiednio przygotowany do przyszłej kontroli projektu. Nasi specjaliści uczestniczą w nich razem z klientami, aby mieć pewność, że projekt został prawidłowo zrealizowany.

Przygotowanie do kontroli projektu

Kontrola dotacji przez Instytucje Pośredniczące to istotny punkt na liście zobowiązań beneficjentów pomocy publicznej. Aby skutecznie się do niej przygotować, warto jeszcze przed planowaną wizytą kontrolerów wykonać rzetelny audyt dotacji unijnych, zlecając ten obowiązek doświadczonym podmiotom. W Elpartners zrzeszamy grupę wysoce wykwalifikowanych specjalistów, którzy dysponują rozległą wiedzą na temat funkcjonowania Funduszy Europejskich w Polsce i mają kompetencje do kompleksowego przeprowadzenia audytu dotacji unijnych. W naszej pracy każdorazowo koncentrujemy się na takim zarządzaniu projektem, aby nasi Klienci bez problemu otrzymali pozytywną opinię ze strony Instytucji Pośredniczącej. Obsługujemy również zewnętrznych Klientów, dla których możemy przeprowadzić profesjonalny audyt pomagający ocenić stopień realizacji projektu i jego zgodność z wymogami zawartymi w umowie o dofinansowanie. 

Co jest sprawdzane podczas kontroli projektu unijnego?

Kontrola projektów unijnych polega na obiektywnej ocenie przedsięwzięcia finansowanego ze środków UE i obejmuje jego wszystkie etapy, tj. planowanie, realizację, a także mierzenie osiągniętych efektów. Kluczowym celem przeprowadzania kontroli jest poprawa skuteczności wdrażania programów pod kątem kilku podstawowych kryteriów, w tym: efektywności, spójności, trwałości czy unijnej wartości dodanej. 

Stopień realizacji projektu

Istotnym celem przeprowadzania kontroli projektu unijnego jest ponadto zweryfikowanie stopnia jego realizacji. Wizyta uprawnionych do tego podmiotów zwykle następuje już po zakończeniu projektu, zdecydowanie rzadziej organizuje się ją w trakcie okresu trwałości przedsięwzięcia. Wówczas Instytucja Pośrednicząca szczegółowo weryfikuje, w jakim stopniu projekt zrealizował postulaty i cele wymienione w zawartych umowach oraz wnioskach aplikacyjnych stanowiących podstawę udzielonego wsparcia finansowego.

Sprawdzenie, czy beneficjent realizuje projekt zgodnie ze złożonym wnioskiem

Kontrola projektów unijnych obejmuje również analizę zgodności kolejnych etapów przedsięwzięcia z założeniami zawartymi w umowie o dofinansowanie. Istotne znaczenie ma tutaj zatem stopień realizacji wniosków o wsparcie unijne i wyszczególnionych w nich celów porównanych z nakładami poniesionymi na ich wykonanie. Z tego powodu uprzednie przeprowadzenie audytu, jakie oferujemy w Elpartners, ma za zadanie sprawdzić również, czy pozyskane środki finansowe i zasoby zostały prawidłowo wykorzystane, a efekty projektu mają szansę utrzymać się na takim samym poziomie także po zakończeniu finansowania ze źródeł zewnętrznych.

Kontrola sposobu przechowywania dokumentacji projektowej

Poprawnie i skrupulatnie prowadzona sprawozdawczość to niezwykle istotny aspekt prowadzenia projektu unijnego. W ramach audytu dotacji szczegółowo analizujemy również procedury dotyczące sposobu przechowywania dokumentacji projektowej tak, by kwestia ta nie budziła zastrzeżeń Instytucji Pośredniczącej podczas kontroli projektu. Weryfikacji podlegają wówczas m.in. wydatki wskazane w dokumentach (ich kwalifikowalność, sposób dokumentowania czy zgodność kwot z wnioskami o płatność), sprawozdania z realizacji kolejnych etapów projektu, sposób raportowania o postępach. Analizie poddawany jest również sposób archiwizacji dokumentów.