Skip links

Wsparcie modułowe w ramach dotacji

 

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to aż 770 mld zł, które – w ramach konkursów krajowych oraz 16 programów regionalnych – zostaną rozdysponowane wśród rodzimych przedsiębiorstw o najwyższym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym w skali kraju. Wraz z nową perspektywą budżetową UE pojawi się możliwość wnioskowania o wsparcie modułowe. Jak skorzystać ze środków unijnych w ramach projektów modułowych? W zadaniu tym mogą wspomóc Państwa doświadczeni specjaliści z Elpartners. 

Moduł B+R

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to jedno z największych źródeł finansowania, jakie zostały przewidziane w nowej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027. FENG jest kontynuacją programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, na którego realizację Unia Europejska przeznaczyła budżet sięgający kwoty 8 mld euro na rzecz wzmacniania konkurencyjności i innowacyjności polskich firm. Ponad połowa tych środków unijnych zasili nowy instrument dotacyjny, jakim mają być projekty modułowe dotyczące inicjowania oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. 

W ramach FENG funkcjonować będą dwa moduły obowiązkowe, z których przedsiębiorca powinien wybrać co najmniej jeden. Pierwszym z nich jest moduł związany z projektami B+R. W jego zakres wejdą zatem prace rozwojowe i badania przemysłowe, a możliwość ubiegania się o dotację będą miały zarówno projekty indywidualne będące inicjatywą poszczególnych przedsiębiorstw, jak i przedsięwzięcia konsorcjalne. 

Moduł Infrastruktura B+R

Drugi moduł obowiązkowy miał być pierwotnie związany z inwestycją w infrastrukturę B+R, czyli przede wszystkim tworzeniem centrów badawczo-rozwojowych (CBR) w firmie. Element ten podlegał jednak licznym negocjacjom z Komisją Europejską – finalnie przewiduje się, że moduł infrastruktura B+R zostanie włączony do grupy modułów fakultatywnych, a drugim obligatoryjnym obszarem będą najprawdopodobniej działania związane z wdrażaniem wyników prac B+R zrealizowanych w module obowiązkowym lub wcześniej wykonanych bądź zakupionych.

Moduły uzupełniające w ramach programu pomoc techniczna

Ideą projektów modułowych jest uproszczenie procesu ubiegania się o dotację unijną poprzez możliwość uwzględnienia w jednym wniosku wielu etapów wdrażania planowanych innowacji. Oprócz wymienionych modułów obowiązkowych w ramach FENG funkcjonować będzie również pięć modułów fakultatywnych, które przedsiębiorstwo będzie mogło dostosować do swoich potrzeb.

Wdrożenie

Jak wspomniano, w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki duży nacisk zostanie położony na tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R. Dofinansowanie ze środków unijnych trafi więc m.in. do firm, które planują inwestycje w budowę centrów badawczo-rozwojowych oraz wszelkiej niezbędnej aparatury badawczej.

Cyfryzacja

Kolejnym priorytetem na liście celów FENG jest postępujący proces cyfryzacji realizujący się m.in. poprzez wykorzystanie big data w procesach produkcyjnych rozmaitych przedsiębiorstw czy rozwój cyberbezpieczeństwa.

Zazielenienie

Ze środków UE dofinansowywane będą również działania zmierzające do transformacji polskich firm w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wsparcie obejmie zielone inwestycje i projekty realizujące założenia Europejskiego Zielonego Ładu, np. rozwiązania umożliwiające recykling odpadów, zastępowanie czy zmniejszanie substancji szkodliwych w produktach.

Internacjonalizacja

FENG zakłada ponadto wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw planujących ekspansję na rynki zagraniczne. Środki unijne będą wydatkowane m.in. na komercjalizację prac B+R poza granicami Polski i produkcję produktów oraz usług na arenie międzynarodowej.

Kompetencje

Moduł kompetencje to nowość, jaka pojawi się w nowej perspektywie UE. Finansowanie w jego ramach obejmie szkolenia i wszelkie działania mające na celu poszerzanie wiedzy i kompetencji personelu oraz kadry zarządzającej w obszarach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R.

Wsparcie modułowe – gdzie złożyć wniosek?

Formalne uruchomienie projektów modułowych jest zapowiadane przez Komisję Europejską na IV kwartał 2022 roku, dlatego najbliższe miesiące to właściwy moment na weryfikację, czy obrane plany inwestycyjne firmy i jej kierunek rozwoju mają szansę zdobyć finansowanie ze środków unijnych. Dobrą informacją dla wielu polskich przedsiębiorstw jest z pewnością fakt, że na etapie składania wniosku o dotację FENG firma nie ma obowiązku posiadać własnego działu B+R ani wykazać nakładów finansowych poniesionych na działania z tego zakresu w latach poprzednich. 

To wszystko sprawia, że warto zwrócić się o wsparcie do profesjonalistów, którzy zaplanują najkorzystniejszą linię finansowania dla Państwa innowacyjnego projektu. W Elpartners oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskiwania wsparcia modułowego w ramach dotacji z UE. Nasi doświadczeni specjaliści przeprowadzą dla Państwa analizę planowanego przedsięwzięcia, ocenią jego zgodność z wymogami merytorycznymi i formalnymi rozważanego programu operacyjnego, wskazując najlepsze możliwości finansowania.