Skip links

Sporządzanie planów i strategii przygotowujących do realizacji projektów unijnych

 

Korzystanie z dotacji z Unii Europejskiej i efektywna realizacja projektów unijnych wiążą się z licznymi obowiązkami dla beneficjentów pomocy publicznej. Podstawowym zadaniem firm realizujących inwestycje finansowane z Funduszy Europejskich jest przede wszystkim przeprowadzenie przedsięwzięcia zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym i podpisaną umową o dofinansowanie. Gwarancją osiągnięcia tego celu jest przemyślany, umiejętnie przygotowany plan realizacji projektu unijnego opracowany przez doświadczonych specjalistów. W Elpartners od lat współpracujemy z beneficjentami dotacji unijnych, towarzysząc im na wszystkich etapach zawartych w harmonogramie realizacji projektu: od modelowania jego koncepcji po rozliczenie i monitorowanie jego rezultatów. Nasza długoletnia praktyka zawodowa pokazuje, że prawidłowe przygotowanie do projektu unijnego skutecznie maksymalizuje szanse na pozyskanie pożądanego wsparcia finansowego, dlatego naszym Klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie merytoryczne w całym procesie ubiegania się o dofinansowanie.

Jak przygotować harmonogram realizacji projektu?

Jeśli projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE, poszczególni beneficjenci zobowiązani są do przestrzegania zapisów ujętych w złożonym wniosku o dofinansowanie. Szczególnie istotną kwestią okazuje się harmonogram realizacji projektu unijnego, gwarantujący zgodność z postanowieniami zawartej umowy i stanowiący użyteczne narzędzie kontroli prawidłowego przebiegu przedsięwzięcia. Rzetelnie sporządzony harmonogram to również podstawa do poprawnej estymacji budżetu projektu. 

W Elpartners pomagamy naszym Klientom w stworzeniu kompleksowego harmonogramu realizacji projektu unijnego zawierającego precyzyjnie zdefiniowaną kolejność wykonywania planowanych zadań wraz z terminami ich rozpoczęcia oraz zakończenia, a także priorytetyzację poszczególnych etapów projektu oraz listę członków zespołu projektowego odpowiedzialnych za dane zadania. Do prawidłowego zaplanowania czasu trwania projektu niezbędna jest dobra znajomość zasad wynikających z dokumentów projektowych, o co z należytą uwagą zadbają nasi doświadczeni specjaliści.

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Funduszy Europejskich

Kiedy wnioskowana inwestycja spotka się z pozytywną odpowiedzią ze strony instytucji zarządzającej programem i zakwalifikuje się do objęcia wsparciem unijnym, z beneficjentem zostaje zawarta umowa o dofinansowanie z Funduszy Europejskich. W harmonogramie realizacji projektu należy więc uwzględnić również czas potrzebny na ocenę przedsięwzięcia oraz wypełnienie formalności związanych z zawarciem umowy. Procedura przyznania dofinansowania rozpoczyna się wraz z otrzymaniem oficjalnego pisma od instytucji zarządzającej programem, będącego potwierdzeniem przyznania środków niezbędnych do realizacji projektu unijnego. Kolejnym krokiem jest przedłożenie do Instytucji odpowiednich dokumentów do umowy o dofinansowanie, w czym również wesprą Państwa eksperci z Elpartners. Po skompletowaniu odpowiednich załączników do umowy pozostaje już tylko kwestia jej podpisania i rozpoczęcia realizacji i rozliczania projektu zgodnie z wytycznymi i zapisami umowy o dofinansowanie. W Elpartners wiemy, że kompletna, rzetelna dokumentacja projektowa jest kluczem do skutecznego uzyskania potrzebnego dofinansowania i jego późniejszego bezproblemowego rozliczenia. 

Kwalifikowalność wydatków

W trakcie realizacji projektu niezwykle istotna okazuje się kwestia realizacji projektu i zaplanowanych w nim wydatków zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Charakter projektu i regulaminy poszczególnych programów unijnych mają przypisany ściśle określony katalog tzw. kosztów kwalifikowanych, z którym należy szczegółowo zapoznać się już na etapie przygotowania do projektu unijnego i wypełniania wniosku o dofinansowanie. Eksperci z Elpartners posiadają niezbędne kompetencje do sporządzenia profesjonalnego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Podczas realizacji projektu należy bowiem postępować zgodnie z zapisami ujętymi we wniosku aplikacyjnym (który stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie), szczególnie w zakresie parametrów planowanych wydatków czy terminów ustalonych w harmonogramie. Nasi specjaliści konsultują również z instytucją zarządzającą projektem wszelkie ewentualne zmiany zachodzące w opracowanym planie, dzięki czemu poszczególni beneficjenci pomocy publicznej zyskują pewność, że nie popełnią żadnego błędu na tym etapie, otwierając sobie tym samym drogę do pomyślnej realizacji projektu finansowanego ze środków UE.

Promocja i trwałość projektu

Prawidłowe przygotowanie do projektu unijnego wiąże się z koniecznością wypełnienia szeregu formalności i obowiązków, z których nie mniej istotne okazują się działania promocyjne dotyczące realizacji inwestycji współfinansowanej z Funduszy Europejskich. Poszczególni beneficjenci muszą bowiem pamiętać, że korzystanie ze wsparcia unijnego obliguje ich do informowania o uzyskanym dofinansowaniu już w trakcie realizacji projektu – dotyczy to wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w związku z inwestycją, w tym również dokumentacji i korespondencji projektowej. Jako Elpartners zadbamy o to, by wykonywane w trakcie realizacji projektu kroki były zgodne z wymogami programu, a informacja o otrzymaniu dofinansowania z funduszu spójności UE wystarczająco transparentna.

To, co równie istotne, to fakt, że zakończenie realizacji projektu unijnego nie wyczerpuje jeszcze wszystkich obowiązków spoczywających na beneficjentach środków unijnych. W przypadku projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych trzeba bowiem liczyć się z koniecznością dochowania okresu trwałości. Jest to czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie uzyskane efekty projektu deklarowane we wniosku o dofinansowanie. W Elpartners towarzyszymy naszym Klientom aż do momentu pomyślnego rozliczenia dotacji. 

Dzięki wieloletniej praktyce zawodowej zgromadziliśmy wiedzę i doświadczenie, które pozwalają nam z sukcesem wspierać polskie, rozwijające się przedsiębiorstwa w skutecznej realizacji projektów unijnych. Wsparcie wykwalifikowanych ekspertów z Elpartners to gwarancja sprawnego przeprowadzenia inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich i w rezultacie otrzymania pełnej kwoty wsparcia zakontraktowanej w umowie o dofinansowanie.