Skip links

Przygotowanie realizacji projektów B+R

 

Sukcesywny rozwój prowadzonej działalności, systematyczne doskonalenie i rozbudowywanie oferty oraz podnoszenie stopnia innowacyjności i konkurencyjności firmy to bez wątpienia podstawowe cele, do których dąży każde przedsiębiorstwo. Jednym ze środków do ich osiągnięcia są projekty badawczo-rozwojowe współfinansowane z Funduszy Europejskich. W Elpartners kładziemy szczególny nacisk na realizację przedsięwzięć z tego obszaru, wspierając inwestycje w prace B+R i gwarantując profesjonalną opiekę merytoryczną nad projektem. Tworzymy interdyscyplinarny zespół, a dzięki współpracy z instytucjami naukowymi i doradcami podatkowymi zapewniamy kompleksowe wsparcie zgodne z aktualnymi przepisami i orzecznictwem. 

Projekty B+R – co to jest?

Kluczowym celem projektów badawczo-rozwojowych jest długofalowy wzrost gospodarki UE poprzez sukcesywne podnoszenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw i zwiększanie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej. To sprawia, że z projektami B+R nierozerwalnie wiąże się postulat innowacyjności, a działalność o tym charakterze obejmuje przede wszystkim badania naukowe oraz prace rozwojowe podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększania zasobów wiedzy i ich wykorzystania w procesie tworzenia nowych rozwiązań. 

Projekty B+R są realizowane nie tylko przez duże przedsiębiorstwa wytwórcze, ale w określonym zakresie są podejmowane niemal przez każdą firmę, wdrażającą innowacyjne działania choćby na skalę ich biznesu. Celem tej działalności powinno być opracowywanie nowych produktów, usług i procesów lub udoskonalanie i modyfikowanie tych już istniejących. Projekty badawczo-rozwojowe obejmują zarówno badania przemysłowe, jak i prace rozwojowe, koncentrując się szczególnie na działaniach takich jak budowa prototypów lub testy działającego prototypu urządzenia zaprojektowanego na podstawie wyników przeprowadzonych badań przemysłowych, budowa linii pilotażowych czy testowanie i walidacja. 

Dokumentacja do realizacji projektu badawczo-rozwojowego

Pomyślna realizacja projektów B+R wymaga przede wszystkim profesjonalnie prowadzonej sprawozdawczości. Wiąże się to z koniecznością spełnienia konkretnych warunków, szczegółowo opisanych w umowie o dofinansowanie projektu. Rzetelna dokumentacja jest podstawą otrzymania zakontraktowanych umową środków unijnych, a od wyniku jej końcowej oceny uzależniona jest wypłata dofinansowania oraz kwalifikowalność całości lub części projektu. Warto przy tym mieć na uwadze fakt, że prawidłowe dokumentowanie prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej stanowi również jeden z kluczowych obowiązków podatnika planującego skorzystanie z ulgi B+R. 

Oddając realizację projektu B+R w ręce specjalistów z Elpartners, otrzymują Państwo pewność, że profesjonalnie zajmiemy się wszelkimi formalnościami takimi jak identyfikacja kosztów kwalifikowanych i wytyczne w zakresie ich prowadzenia czy kontakt z instytucją zarządzającą. Mamy ponadto duże doświadczenie w procesie ubiegania się o preferencje podatkowe związane z działalnością B+R, dlatego w zakresie naszego wsparcia znajduje się również pozyskanie wymaganych opinii i interpretacji podatkowych. 

Proces realizacji projektu

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że sam proces ich realizacji jest złożony i obarczony stosunkowo dużym ryzykiem. Z tego powodu prowadzenie prac badawczo-rozwojowych musi być starannie zaplanowane, zorganizowane i zarządzane. 

Analiza potrzeb

Prace nad projektem B+R zawsze rozpoczynamy od wnikliwej analizy potrzeb biznesu oraz planów rozwojowych i inwestycyjnych firmy, które następnie dostosowujemy do dostępnych możliwości dotacyjnych, wybierając rozwiązania optymalne z punktu widzenia każdego beneficjenta. Ponadto weryfikujemy obszary działalności przedsiębiorstwa, które mogą być kluczowe w projekcie B+R i sprawdzamy, czy potencjał techniczny, finansowy i ludzki, jakim dysponuje dana firma, tworzy warunki do skutecznego wnioskowania o dotację. 

Przygotowanie projektu

W kolejnym kroku zajmujemy się modelowaniem projektu B+R w celu maksymalizacji szans przedsiębiorstwa na skuteczne pozyskanie dotacji. Nasi specjaliści zaplanują główne obszary projektu i przygotują wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną i prawidłowo sporządzoną dokumentacją.

Prace badawczo-rozwojowe

Wesprzemy Państwa w tworzeniu zespołów B+R i ułatwimy współpracę z jednostkami naukowymi. Do realizacji projektów badawczo-rozwojowych podchodzimy w sposób kompleksowy, dlatego zajmiemy się również nadzorowaniem harmonogramu projektu, pomożemy w zakresie wyboru wykonawców i przeprowadzenia procedury konkurencyjności, a także weźmiemy odpowiedzialność za składanie wniosków o płatność. Naszym celem jest bowiem to, aby Państwa inicjatywa została pozytywnie zaopiniowana i pomyślnie przeszła kontrolę projektu.

Wdrożenie

Gwarantujemy kompleksową opiekę merytoryczną nad projektem B+R, a w ramach naszej usługi pomożemy również w skutecznym pozyskaniu dotacji na wdrożenie nowego, opracowanego w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych rozwiązania.

Naszym celem jest nie tylko pomyślne pozyskanie dofinansowania unijnego, ale w trakcie współpracy koncentrujemy się szczególnie na opracowaniu przemyślnego, możliwego do realizacji zasobami Klienta projektu B+R, dzięki któremu będzie on w stanie skutecznie osiągnąć założone cele biznesowe.