Skip links

Projekty badawczo-rozwojowe

 

 

Polskie przedsiębiorstwa, które inwestują w realizację projektów badawczo-rozwojowych, skutecznie przyczyniają się do rozwoju polityki innowacyjnej naszego kraju, umacniając tym samym pozycję polskiej gospodarki na globalnym rynku. Wsparciem dla rodzimych firm posiadających ugruntowany plan na zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności prowadzonej działalności okazują się Fundusze Europejskie. Środki unijne, w ramach których współfinansowane są projekty B+R, pozwalają wykorzystać potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw poprzez prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej skoncentrowanej na doskonaleniu istniejącej oferty oraz wytwarzaniu nowych rozwiązań i sprawnym wprowadzaniu ich na rynek. Jako doświadczony zespół specjalistów z Elpartners pomagamy rozwijającym się firmom w skutecznym osiąganiu tego celu, dostarczając im niezbędne zaplecze naukowe oraz techniczne i gwarantując profesjonalną opiekę merytoryczną nad projektem B+R.

Projekty B+R – co to jest?

Polityka spójności Unii Europejskiej zakłada zrównoważony postęp gospodarczy i społeczny państw członkowskich prowadzący w efekcie do długofalowego wzrostu gospodarki UE. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest przede wszystkim sukcesywny rozwój przedsiębiorstw i budowanie ich potencjału do opracowywania własnego know-how poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych. Działalność tego rodzaju obejmuje badania naukowe oraz prace rozwojowe, mające na celu stopniowe zwiększanie zasobów wiedzy i ich efektywne wykorzystywanie do tworzenia nowych procesów, usług i produktów.

Za jakie procesy odpowiedzialny jest etap badań i rozwoju?

Etap badań i rozwoju obejmuje następujące typy prac: 

  • badania podstawowe – prace eksperymentalne lub teoretyczne, których celem jest pozyskanie nowej wiedzy bez jej późniejszej komercjalizacji;
  • badania przemysłowe – mają na celu zdobycie nowych zasobów wiedzy i umiejętności niezbędnych do opracowania nowych produktów, procesów lub usług bądź wprowadzenia znaczących ulepszeń do już istniejących rozwiązań. Badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów, mogą uwzględniać budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym, a także linii pilotażowych, jeśli są one konieczne do przeprowadzenia badań przemysłowych;
  • prace rozwojowe – koncentrują się na pozyskiwaniu i wykorzystywaniu wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług lub procesów. Mogą obejmować ponadto np. czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie i dokumentowanie nowych produktów, usług czy procesów.

Warto dodać, że badania przemysłowe i prace rozwojowe podejmowane w ramach działalności o charakterze badawczo-rozwojowym uprawniają firmy do skorzystania z ulgi B+R, pozwalającej zmniejszyć ich zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym PIT lub CIT. Możliwość zastosowania preferencji podatkowej mają wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działania, które są innowacyjne choćby na skalę ich biznesu. Z tego powodu wsparcie specjalistów z Elpartners obejmuje również pomoc w zidentyfikowaniu działalności B+R w firmie i przeprowadzeniu wszelkich formalności niezbędnych do pomyślnego zastosowania ulgi. 

Znaczenie projektów badawczo-rozwojowych

Projekty B+R mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski, a firmy realizujące działalność badawczo-rozwojową odznaczają się największym potencjałem innowacyjnym w skali kraju. To sprawia tym samym, że odgrywają one istotną rolę w procesie wzmacniania konkurencyjności naszego kraju na arenie międzynarodowej. W Elpartners doskonale rozumiemy szanse, jakie realizacja projektów B+R daje rodzimym przedsiębiorstwom, i sukcesywnie pracujemy na to, by coraz więcej firm skutecznie wprowadzało do swoich działalności innowacje i realizowało badania przemysłowe i prace rozwojowe. 

Zasady realizowania projektów w zakresie polityki spójności 

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków UE nieuchronnie wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu warunków i formalności. Każde przedsięwzięcie musi przede wszystkim respektować kluczowe zasady związane z polityką spójności, które dotyczą m.in. sposobu realizowania i monitorowania projektów, a także przeprowadzania ich kontroli i pozostałych przepisów dotyczących inicjatyw unijnych. Aby projekt zakończył się sukcesem, a firma mogła cieszyć się wypłatą całości zakontraktowanego umową dofinansowania, beneficjenci zobowiązani są do przestrzegania swoich obowiązków. Jako Elpartners wesprzemy Państwa w bezproblemowym przeprowadzeniu całej procedury. 

Dofinansowanie na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe

Beneficjenci pomocy publicznej w ramach prowadzonych projektów B+R mogą liczyć na dofinansowanie zarówno na badania przemysłowe, jak i eksperymentalne prace rozwojowe. W zakres tych drugich wchodzi m.in. opracowywanie prototypów, demonstracje, przygotowywanie projektów pilotażowych, a także proces testowania i walidacji nowych lub ulepszonych rozwiązań. Co jednak istotne, prace eksperymentalne nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do już istniejących produktów, usług, procesów wytwórczych, linii produkcyjnych czy innych operacji, nawet jeśli modyfikacje te mają charakter ulepszeń. 

Nasza wieloletnia praktyka zawodowa pokazuje, że projekty B+R są jedną najkorzystniejszych dróg do skutecznego budowania potencjału innowacyjnego firmy i jej ciągłego rozwoju. Dlatego w Elpartners efektywnie łączymy świat nauki z biznesem, a dzięki współpracy z podmiotami takimi jak jednostki naukowe, fundusze inwestycyjne czy doradcy podatkowi jesteśmy w stanie świadczyć kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków unijnych i przeprowadzania projektów badawczo-rozwojowych.