Skip links

Monitoring i kontrola projektu

 

Inwestycje współfinansowane ze środków funduszy unijnych przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy, a także wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, co w rezultacie przekłada się na poprawę nie tylko sytuacji gospodarczej kraju, ale również jakości życia obywateli. Z myślą o realizacji tych celów Unia Europejska przyznaje państwom członkowskim środki na dofinansowanie projektów, które są podejmowane w coraz szerszym zakresie także przez rodzimych beneficjentów. Aby zapewnić możliwie najefektywniejsze finansowanie pozwalające na osiągnięcie zakładanych rezultatów, kolejne etapy realizacji projektu unijnego podlegają kontroli przeprowadzanej przez upoważnione do tego Instytucje Pośredniczące. Natomiast po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową i rozpoczęciu okresu trwałości projektu poszczególni beneficjenci stają przed koniecznością monitorowania swojego przedsięwzięcia. Jako Elpartners pomagamy firmom korzystającym ze wsparcia unijnego w nowych obowiązkach związanych z monitoringiem inwestycji i przygotowujemy je do kontroli projektów dofinansowanych z funduszy unijnych

Na czym polega monitoring projektów unijnych?

Europejski trybunał obrachunkowy kładzie duży nacisk na monitorowanie i kontrolę projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. W związku z tym od wnioskodawców korzystających z programów operacyjnych UE wymaga się precyzyjnego określenia wskaźników rezultatu projektu i prowadzenia rzetelnej sprawozdawczości. Głównym celem, dla którego przeprowadza się monitoring projektów unijnych, jest zatem sprawdzenie, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z postulatami zadeklarowanymi w złożonym wniosku o dofinansowanie, a osiągnięte efekty zostaną utrzymane również po zakończeniu finansowania z funduszy unijnych

Monitoring projektów unijnych koncentruje się na trzech kluczowych wskaźnikach: finansowych, produktu oraz rezultatu, które pozwalają ocenić, czy realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE zapewniła skuteczne i wydajne wykorzystanie tych funduszy. Na tym etapie merytoryczne wsparcie specjalistów z Elpartners polega przede wszystkim na udzieleniu beneficjentom pomocy publicznej wskazówek, które skutecznie uchronią ich przed naruszeniem zasady trwałości i dadzą podstawę do wypłaty pełnej kwoty dofinansowania. 

Czy wszyscy beneficjenci Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego muszą przejść kontrolę?

Dofinansowanie z funduszy unijnych obejmuje zarówno programy krajowe, jak i konkursy regionalne. Jednym z głównych instrumentów finansowych europejskiej polityki spójności jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Inwestycje realizowane w jego ramach, podobnie jak pozostałe przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych, każdorazowo podlegają kontroli, która jest obowiązkowym etapem realizacji projektu przeprowadzanym w trakcie jego trwania lub tuż po jego zakończeniu, poprzedzając ostateczne rozliczenie. Przedmiot kontroli i audytu projektów unijnych jest szeroki i swoim zakresem obejmuje m.in. weryfikację dokumentów finansowych, procedur archiwizacji dokumentacji projektowej czy oznakowania miejsca realizacji projektu.

Kto wykonuje audyt projektów unijnych?

W przypadku regionalnego projektu, jak i konkursów krajowych audyt projektów unijnych mogą dla Państwa wykonać specjaliści z Elpartners. Przeprowadzamy dla polskich beneficjentów pomocy publicznej profesjonalne czynności audytorskie mające na celu potwierdzenie, że przebieg projektu jest zgodny z postanowieniami zawartej umowy o dofinansowanie. Świadczymy kompleksowe wsparcie doradcze i przygotowujemy rodzime firmy korzystające ze wsparcia unijnego do procesu kontroli przez Instytucje Pośredniczące. 

Jak przygotować się do kontroli projektu UE?

Aby mieć pewność, że zrealizowany projekt unijny spotka się z pomyślnym zatwierdzeniem przez organy kontrolujące, rozsądnym i wysoce opłacalnym rozwiązaniem jest przeprowadzanie profesjonalnego audytu dotacji UE, jeszcze przed planowaną wizytą Instytucji Pośredniczącej. Wykonanie kompleksowego audytu przez wykwalifikowanych specjalistów z Elpartners pozwoli ocenić stopień realizacji projektu oraz zgodność podjętych działań z wymogami zawartymi w umowie o dofinansowanie, dając jednocześnie beneficjentom gwarancję na bezproblemowe przejście kontroli. 

Zasada trwałości projektu realizowanego ze środków unijnych

Kontrola i audyt projektów unijnych zwykle przeprowadzane są po zakończeniu realizacji projektu. Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową to moment, w którym poszczególnych beneficjentów środków unijnych zaczyna obowiązywać zasada trwałości. Czas jej trwania jest określony w umowie o dofinansowanie, na podstawie której zostało wypłacone wsparcie z funduszy unijnych.

Czy należy informować organ nadzorujący o zaprzestaniu działalności produkcyjnej?

Okres trwałości – w zależności od podmiotu, który jest beneficjentem – wynosi 3 lub 5 lat i jest liczony od daty ostatniej płatności przekazanej przez instytucję udzielającą wsparcia unijnego. Jest to czas, w którym zrealizowany projekt nie może być poddawany żadnym znaczącym modyfikacjom – szczególnie w zakresie utrzymania celów oraz wskaźników produktu i rezultatu ustalonych we wniosku o dofinansowanie. Dlatego zaprzestanie działalności produkcyjnej czy też przeniesienie jej poza obszar wsparcia programu stanowi istotną przesłankę stanowiącą naruszenie zasady trwałości projektu. Z tego względu beneficjent ma obowiązek poinformowania instytucji udzielającej wsparcia o wszelkich zmianach w obrębie trwałości, zwłaszcza jeśli ma ona wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie zadeklarowanych wskaźników rezultatu w projekcie. 

Czy należy informować organ nadzorujący o zmianie własności współfinansowanej infrastruktury?

Kolejnym naruszeniem zasady trwałości jest zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury w sytuacji, gdy modyfikacja ta wiąże się z uzyskiwaniem przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny nienależnych korzyści. Poszczególni beneficjenci muszą na bieżąco informować instytucję zarządzającą o wszelkich zmianach dotyczących projektu zrealizowanego z udziałem funduszy unijnych. Każde naruszenie zasady trwałości może wiązać się bowiem z koniecznością zwrotu otrzymanego wsparcia wraz z odsetkami w wysokości proporcjonalnej do okresu niezachowania obowiązku trwałości.