Skip links

Nabory II półrocze 2019

Przed nami drugie półrocze 2019 roku, gdzie czeka wiele nowych naborów. Opisaliśmy charakterystykę najważniejszych z nich. Dodatkowo zamieszkamy kalendarium z rozróżnieniem typów konkursów, abyś mógł szybko sprawdzić, co czeka na Ciebie w kolejnych miesiącach. 


ŁÓDZKIE

 

 • I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw 

Kiedy? II nabór: 07.2019; III nabór: 10.2019

Dla kogo? Mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i dużych przedsiębiorstw oraz partnerstw

Na co? Zakup aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu podniesienia innowacyjności przedsiębiorstwa i jego infrastruktury B+R.

Wielkość dofinansowania do 55% kosztów projektu

Budżet II nabór: 64 200 000 PLN , III nabór: 64 200 000 PLN

 

 • I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw 

Kiedy? V nabór: 07.2019; VI nabór: 08.2019; VII nabór: 10.2019

Dla kogo? Przedsiębiorców oraz konsorcjów przemysłowych z rolą wiodącą przedsiębiorcy; MŚP (bon na innowację)

Na co? Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Wielkość dofinansowania do 85% kosztów projektu

Budżet V nabór: 12 900 000 PLN; VI nabór: 21 400 000 PLN; VII nabór: 21 400 000 PLN

 

 • II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych 

Kiedy? III nabór: 08.2019 (dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw)

Dla kogo? Instytucje otoczenia biznesu, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, MŚP

Na co? Kreowanie lub rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Wielkość dofinansowania do 95% kosztów projektu

Budżet III nabór: 29 900 000 PLN

 

 • II.2.1 Modele biznesowe MŚP 

Kiedy? II nabór: 31.05-28.06.2019; III nabór: 11.2019

Dla kogo? Mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Na co? Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu

Wielkość dofinansowania do 50% kosztów projektu

Budżet II nabór: 4 300 000 PLN; III nabór: 42 800 000PLN

 

 • II.3.1 Innowacje w MŚP 

Kiedy? 06.2019

Dla kogo? Mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Na co? Wdrożenie wyników prac B+R; wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

Wielkość dofinansowania do 55% kosztów projektu

Budżet 34 200 000 PLN

OPOLSKIE

 

 • 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Kiedy? 12.2019

Dla kogo? Mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Na co? Budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza B+R w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, finansowanie m.in badań naukowych i przemysłowych i wspieranie procesów rozwoju innowacji.

Wielkość dofinansowania do 80% kosztów projektu

Budżet 14 700 000 PLN

 

 • 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Kiedy? 09.2019

Dla kogo? Mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Na co? Wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B); wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E); wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

Wielkość dofinansowania do 70% kosztów projektu

Budżet 6 400 000 PLN

 

 • 3.4 Efektywność energetyczna w MSP

Kiedy? 07.2019

Dla kogo? Mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw

Na co? Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, użytkowania lub odzysku energii (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda), przeprowadzenie głębokiej modernizacji budynków przedsiębiorstwa.

Wielkość dofinansowania do 70% kosztów projektu

Budżet 18 700 000 PLN

 

ŚLĄSKIE

 

 • 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach   

Kiedy? I nabór: 07.2019; II nabór: 09.2019, III nabór: 11.2019

Dla kogo? Przedsiębiorstw, spółek celowych/spin-off; w ramch 2 typu projektów dodatkowo beneficjentami mogą być konsorcja przedsiębiorstw z przedsiębiorstwami/jednostkami naukowymi/uczelniami/instytutami badawczymi

Na co?  Zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu

Wielkość dofinansowania do 80% kosztów projektu

Budżet I nabór: 60 000 000 PLN; II nabór: 35 000 000 PLN; III nabór: 24 000 000 PLN

 

 • 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP

Kiedy? 06.2019

Dla kogo? Mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw

Na co? Udział w międzynarodowych targach i wystawach w celu promocji swoich produktów i usług, dofinansowanie usług doradczych przed wyjazdami oraz w trakcie ich trwania.

Wielkość dofinansowania do 85% kosztów projektu

Budżet 8 000 000 PLN

 

DOLNOŚLĄSKIE

 

 • 1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Kiedy? Od 19.11.2019

Dla kogo? Przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off); konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi, podmiotami leczniczymi; konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi

Na co? Na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Przedmiotem dofinansowania może zostać objęte np. przygotowanie do wdrożenia wyników prac B+R, uruchomienie nowych linii pilotażowych lub walidacja rozwiązań

Wielkość dofinansowania do 80% kosztów projektu

Budżet 100 100 000 PLN

ZACHODNIOPOMORSKIE

 

 • 1.1. Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw

Kiedy? 03.06-29.11.2019

Dla kogo? Mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz partnerstw naukowo-przemysłowych, w których liderem jest przedsiębiorstwo, a partnerem jest jednostka naukowa

Na co? Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej

Wielkość dofinansowania do 80% kosztów projektu

Budżet 46 400 000 PLN

 • 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Kiedy? 08.2019

Dla kogo? Mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw

Na co? Inwestycje w infrastrukturę B+R podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych.

Wielkość dofinansowania do 55% kosztów projektu

Budżet 43 000 000 PLN

 • 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Kiedy? Do 28.06.2019

Dla kogo? Mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Na co? Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki w obszarze: turystyki wodnej, turystyki aktywnej (w tym w szczególności turystyki rowerowej), turystyki poznawczej i kulturowej.

Wielkość dofinansowania do 55% kosztów projektu

Budżet 19 400 000 mln PLN

 

MAŁOPOLSKIE

 

 • 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju

Kiedy? 31.05-16.07.2019

Dla kogo? Mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące

Na co? Wykorzystanie wyników prac B+R lub wynalazków czy wzorów użytkowych chronionych prawami,  poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

Wielkość dofinansowania do 55% kosztów projektu

Budżet 21 300 000 PLN

 

 • 1.2.1.A Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe)

Kiedy? Do 24.10.2019

Dla kogo? Przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP, jednostek naukowych, uczelni, organizacji pozarządowych, IOB

Na co? Zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu.

Wielkość dofinansowania do 80% kosztów projektu

Budżet 74 800 000 PLN

 

 • 3.3.2  Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Kiedy? 10.2019

Dla kogo? Mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw

Na co? Zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej.

Wielkość dofinansowania do 50% kosztów projektu

Budżet 5 100 000 PLN

MAZOWIECKIE

 

 • 3.3 Innowacje w MŚP, Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług

Kiedy? 11.2019

Dla kogo? Mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, tj. uzyskują przychody z działalności gospodarczej w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

Na co? Wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji.

Wielkość dofinansowania do 55% kosztów projektu

Budżet 42 950 000 PLN

POMORSKIE

 

 • 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

Kiedy? 12.2019

Dla kogo? przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z :
– innymi przedsiębiorcami,
– podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
– szkołami wyższymi,
– IOB,
– izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,
– organizacjami pozarządowymi,
– innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.

Na co? Zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw

Wielkość dofinansowania do 80% kosztów projektu

Budżet 21 600 000 PLN

OGÓLNOPOLSKIE

 

 • 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Kiedy? I i II nabór: do 1.07.2019, III nabór: do 29.11.2019, IV nabór: 16.09-16.12.2019,

Dla kogo? przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) w regionach słabiej rozwiniętych

Na co? Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja

Wielkość dofinansowania do 80% kosztów projektu

Budżet I nabór: 1 050 000 000 PLN; II nabór: 50 000 000 PLN; III nabór: 50 000 000 PLN; IV nabór: 1 100 000 000 PLN

 

 • 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Kiedy? I i II nabór: 20.03-28.11.2019 ; III i IV nabór: 17.04.2019-07.01.2020

Dla kogo? mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Na co? Finansowanie usług dla MŚP realizowanych przez jednostki naukowe, przyczyniających się do rozwoju ich produktów. Wsparcie może obejmować zakup usługi opracowania nowego produktu, usługi, wzoru (komponent usługowy) lub zakup maszyn, urządzeń, patentów i licencji niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej (komponent inwestycyjny).

Wielkość dofinansowania do 85% kosztów projektu

Budżet I i II nabór: 55 000 000 PLN (komponent usługowy); III i IV nabór: 25 000 000 PLN (komponent inwestycyjny)

 

Kiedy? 10.2019

Dla kogo? mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw

Na co? Wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.

Wielkość dofinansowania do 70% kosztów projektu

Budżet wartość alokacji zostanie określona w późniejszym terminie

Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w jednym z wymienionych konkursów, zgłoś się do naszych ekspertów. Przeanalizujemy Twój pomysł i przeprowadzimy Cię przez zawiłe ścieżki formalności aż do uzyskania dofinansowania.