Skip links

Dofinansowanie dla sektora MŚP – Bony na cyfryzację

Z artykułu dowiesz się:

do kogo skierowany jest konkurs i jakie wydatki można w jego ramach sfinansować?

– jaki jest maksymalny poziom dofinansowania w ramach naboru?

– jakie wytyczne trzeba spełnić, aby wziąć udział w konkursie?

– w jaki sposób projekt będzie rozliczany?

Bony na cyfryzację – na co i dla kogo?

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa COVID-19 na świecie, spowodowała uruchomienia różnego typu instrumentów wsparcia dla sektora MŚP. Mają one na celu udzielenie pomocy firmom, szczególnie dotkniętym skutkami pandemii. Jednym z konkursów tego typu jest nabór „Bony na cyfryzację” z programu Inteligentny Rozwój. Ma on na celu wsparcie przedsiębiorców w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych i dostosowanie modelu działalności w zakresie cyfryzacji do zmian na rynku, które wywołane zostały pandemią.

Nabór prowadzony będzie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a jego beneficjentami mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Firmy biorące udział w konkursie otrzymają dofinansowanie na zakup oprogramowania czy licencji, a także na zakup specjalistycznych usług programistycznych niezbędnych do wdrożenia rozwiązań cyfrowych. Dodatkowym elementem fakultatywnym projektu może być również zakup środków trwałych. Zaliczają się do nich maszyny, sprzęt komputerowy lub urządzenia związane z przesyłem lub magazynowaniem danych. Wykorzystanie w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych, ma docelowo doprowadzić do wprowadzenia w firmie innowacji. Rozumiana jest ona w ramach konkursu jako nowy lub znacząco ulepszony proces lub dodatkowo produkt wprowadzany na rynek. Oznacza to, że dzięki wprowadzeniu rozwiązań cyfrowych przewidzianych w projekcie, dokonana zostanie w firmie zmiana sposobu działania lub dodatkowo – zmiana produktów.

Konkurs ten służy ograniczeniu ryzyk gospodarczych i społecznych wywoływanych przez pandemię koronawirusa. Sprzyja również łagodzeniu jej skutków, jednocześnie doprowadzając do transformacji cyfrowej gospodarki. Bony na cyfryzację mają zapewnić warunki skutecznego funkcjonowania MŚP w stanie pandemii oraz po jej zakończeniu, a finalnie wzmocnić konkurencyjność firm i ich odporność na kolejne kryzysy.

Kwoty i poziom dofinansowania

Przedsiębiorcy startujący w konkursie mogą liczyć na dofinansowanie na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych. 15% to więc minimalny wkład własny startującej w konkursie firmy. Założenia co do wartości projektu są takie, że może wynosić on minimalnie 60 tys. PLN, a maksymalnie 300 tys. PLN. Wsparcie w ramach naboru udzielane będzie w formie pomocy de minimis.

Kryteria wyboru w ramach konkursu

Firma, która chciałaby skorzystać z dofinansowania w ramach tego naboru, musi należeć do sektora MŚP i prowadzić działalność na terytorium RP. Sam projekt musi być zgodny z celem działania, a więc sprzyjać tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19 oraz po jej zakończeniu. Projekt powinien być również uzasadniony planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, zwiększać jego konkurencyjność, a także usprawnić i zmienić procesy, prowadzące do wyższej efektywności wewnątrz organizacji. Dodatkowym atutem jest wzmocnienie współpracy przedsiębiorstwa z dostawcami i klientami, a także stworzenie możliwości poszerzenia rynków zbytu lub samej oferty. W ramach konkursu dodatkowo punktowane będą działalności z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Kryterium rozstrzygającym będzie z kolei poziom wykazanego spadku średniorocznych obrotów w roku 2020 w stosunku do obrotów w roku 2019. Im wyższy spadek obrotów, tym wyższa liczba punktów możliwych do uzyskania*.

Sposób rozliczania projektu

Dofinansowanie w konkursie przyznawane będzie w formie ryczałtu, który skalkulowany zostanie na podstawie szacunków wydatków przedstawionych we wniosku o dofinansowanie. Rozliczenie projektu nastąpi więc bez konieczności dostarczania i weryfikowania przez Instytucję dokumentów finansowych projektu. Przedsiębiorcy będą musieli udokumentować jedynie realizowanie postępu rzeczowego projektu i osiągnięcie jego celu. Oznacza to znaczne uproszczenie dla potencjalnych Wnioskodawców. Dokładnie przeprowadzone i udokumentowane na etapie sporządzania dokumentacji szacowanie wydatków, zapewni szybkie i sprawne rozliczenie projektu.

Kiedy ruszy nabór?

Ogłoszenie konkursu nastąpi 6 września, a sam jego start PARP przewiduje na dzień 20 września 2021 roku. O dofinansowanie przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się przez miesiąc. Zakończenie naboru planowane jest bowiem na 20 października. Alokacja przeznaczona na konkurs to aż 25 milionów Euro, co w przeliczeniu daję ponad 110 milionów złotych*.

Jeśli jesteście zainteresowani tym konkursem, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!

Zespół Elpartners 

573 454 379 
info@elpartners.pl 

* konkurs 6.2 „Bony na cyfryzację” jest jeszcze w trakcie opracowywania, a jego założenia mogą ulec zmianie. Wersja finalna pojawi się 6 września 2021 r., kiedy konkurs zostanie ogłoszony.