Skip links

Aplikowanie o środki unijne jeszcze nigdy nie było tak proste

Zapowiadają się spore zmiany w procedurach aplikacyjnych o środki europejskie, ma zniknąć zbędna biurokracja, a cały proces ubiegania się o dotacje ma być jeszcze bardziej uproszczony. Usprawnione mają zostać procedury, zmieniony proces oceny wniosków, planowane jest także utworzenie funkcji Rzecznika Funduszy Europejskich mającego świadczyć pomoc aplikującym – wszystko po to, aby zwiększyć dostęp do funduszy europejskich. Nowe przepisy określone zostały w nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, którą 30 maja br. przyjął rząd. Zapowiedziane zmiany mają zacząć obowiązywać już w III kwartale 2017 roku.

W dzisiejszej odsłonie bloga przedstawimy najważniejsze rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy oraz pokażemy w jaki sposób przełożą się one na korzyści dla aplikujących.

Powołanie Rzecznika Funduszy Europejskich

Rzecznik Funduszy Europejskich będzie powoływany w celu ochrony interesów beneficjentów. To do niego aplikujący będą mogli kierować wnioski i postulaty dotyczące realizacji programów operacyjnych, jak również zwracać się o pomoc w przypadku ewentualnych problemów np. z jednostką pośredniczącą.

Konkursy odbywać się będą w rundach

Kiedy aplikujący spóźnią się ze złożeniem wniosku w terminie, zgodnie z nowymi regulacjami nie przekreśli to ich szansy na ubieganie się o środki – będą mogli zrobić to w kolejnej rundzie, ponieważ konkursy zostaną podzielone na rundy i w każdej z nich będzie można wnioskować o dotacje. Zmienione zasady obowiązują już w planowanym do ogłoszenia konkursie w ramach działania 3.2.1 PO IR – Badanie na rynek, gdzie Wnioskodawcy będą mogli aplikować o środki w terminie od 5 września do 28 lutego, jednak ocena będzie prowadzona w rundach. Dzięki czemu przedsiębiorca uzyska w krótszym terminie informacje o rozstrzygnięciu naboru.

Zmiany w dokumentach aplikacyjnych

Zniknie także obowiązek składania dokumentów, które są ogólne dostępne. Oznacza to, że nie będzie już konieczności składania stosownych wyciągów z Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędu Skarbowego czy też Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmienią się także wymogi dostosowania do wytycznych zawartych w dokumentach związanych z instrukcjami, opisami osi priorytetowych i innych zaleceniach – teraz jedynymi postanowieniami wiążącymi dla Beneficjenta będą wytyczne wydane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.

Proces oceny wniosków

Zapowiada się również, że proces oceny formalnej i merytorycznej zostanie zmodyfikowany tak, aby zwiększyć szansę pozyskania funduszy unijnych; w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków w dokumentacji lub pomyłek we wniosku, komisja wezwie aplikującego do jego uzupełnienia lub poprawienia, a nawet, kiedy będzie to możliwe zrobi to w jego imieniu.

Ponadto w skład komisji oceniającej wchodzić będą musieli eksperci z danego obszaru, ocena wniosku będzie przeprowadzana jedynie przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy konkurs.

Nowe terminy w postępowaniu odwoławczym

Zmianie ulegają także terminy w postępowaniu odwoławczym; instytucja oceniająca projekt na weryfikację zasadności protestu, zanim przekaże go do instytucji odwoławczej, będzie miała już tylko 14 dni, a nie 21 jak było do tej pory. Natomiast czas na rozpatrzenie protestu skróci się z 30 do 21 dni, podczas gdy łącznie na rozpatrzenie protestu będziemy musieli czekać już tylko 45 dni, a nie 60 jak było dotychczas.

Dobór Partnerów w projekcie

W przypadku chęci złożenia wniosku w konsorcjum dobór Parterów nie będzie ograniczony w jakikolwiek sposób (przypomnijmy, że obecne uwarunkowania wykluczają udział podmiotów między którymi występują określone powiązania). Na każdym etapie projektu będzie istniała także, możliwość zmiany partnera bez jakichkolwiek konsekwencji dla realizowanego przedsięwzięcia.

Rozliczanie wniosku

W przypadku, kiedy meritum sprawy jest wniosek rozliczeniowy, beneficjent nie zostanie obciążony odsetkami, pod warunkiem że opóźnienie nie będzie dłuższe niż 14 dni.

Są to najważniejsze zmiany w procesie aplikowania, ich wprowadzenie znacznie ułatwią przedsiębiorcom pozyskiwanie dofinansowania. Przygotowane zostały w wyniku postulatów zgłaszanych przez podmioty i instytucje związane z wydatkowaniem środków europejskich. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości znikną również inne ograniczenia i każdy dobry projekt będzie miał szansę na pozyskanie grantów, co przełoży się na wzrost konkurencyjności i będzie miało znaczny wpływ na rozwój gospodarki.